Miljø og kollektivtrafikk

Nasjonalpark i Østmarka

Nasjonalpark i ØstmarkaØstmarkas Venner har nylig fremmet forslag om å opprette en nasjonalpark i indre deler av Østmarka.

De viser til at i Østmarkas indre deler finner vi det største gjenværende inngrepsfrie naturområdet innen Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, samt Hedmark og Oppland sør for Gjøvik-Ringsaker-Elverum. Ingen andre skogsområder i Marka, eller på hele Østlandet, har tilsvarende naturkvaliteter. Dette er siste mulighet for å opprette en nasjonalpark i skogsområdene i sørøst-Norge. Østmarkas verdifulle natur er ikke godt nok sikret gjennom Markaloven. Status som nasjonalpark vil sikre at naturkvalitetene slik de er i dag blir tatt vare på for kommende generasjoner. Dagens friluftsliv vil fortsette.

Dette er et flott initiativ, og bør støttes.

Les en presentasjon av forslaget
Les notatet - En nasjonalpark i de indre deler av Østmarka
Se kart for verneforslag

Eksospakke 3. Nei takk!

Eksospakke 3? Nei takk!"Oslopakke 3 har blitt ei pakke for mer eksos, kø og kaos – ikke for mer kollektivtrafikk og et bedre miljø!

Det aller viktigste kollektivprosjektet i Oslo er byggingen av en en ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum. En ny tunnel er helt avgjørende for å sikre økt kapasitet på t-bane-linjene, med flere avganger og flere sitteplasser. I det reviderte forslaget til Oslopakke 3 er det bare satt av 500 millioner til ny t-banetunnel, mens den vil koste mellom 10 og 15 milliarder. Ny t-banetunnel er skjøvet ut i det blå. Til gjengjeld vil Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre bruke 25 milliarder på E18. Det er privatbilismen som prioriteres," skriver Per Østvold blant annet i dette gjesteblogginnlegget.

Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?

Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?"Et av de største hind­rene for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter i Oslo er par­ke­ring. Oslo mang­ler ikke plass. Men all til­gjen­ge­lig plass er i prak­sis okku­pert av bilis­ter, med poli­ti­ker­nes vel­sig­nelse. Man synes å ha slags naiv tro på at det en vak­ker dag skal dukke opp nye og ubrukte area­ler i Oslo, og da skal vi bygge ut syk­kel­veier. Poli­ti­kerne er vel­dig for syk­kel­veier. Pro­ble­met er bare at de er enda mer for biler og par­ke­rings­plas­ser. Poli­ti­kere er for alt som er bra. Å prio­ri­tere betyr på poli­ti­kersk å sette alt på topp, ikke å si at noe er mindre vik­tig og må vike. Da blir resul­ta­tet som det blir. Dette er det som påstås å være hoved­syk­kel­vei fra Frog­ner­par­ken til Sen­trum. Det ingen tvil om hva poli­ti­kerne har prio­ri­tert her: Par­ke­ring — i det som skulle vært hovedsykkelvei.

Jeg har ikke klart å finne noe tall som sier hvor mange par­ke­rings­plas­ser som Oslo kom­mune stil­ler gra­tis til dis­po­si­sjon. Men om vi reg­ner med enkle tall og sier at det par­ke­res i 1.000 km av Oslos veier, og det kan tas inn et sted  mel­lom 1 og 2 mill pr kilo­me­ter, så hav­ner vi et sted mel­lom 1 og 2 mrd pr år — omtrent det som er nød­ven­dig for å få trikke­lin­jene opp på en aksep­ta­bel stan­dard, for å nevne noe," skriver Olav Turvund på bloggen sin.

En tankevekkende artikkel, synes nå jeg. Og særlig nå i debatten om Oslopakke 3, hvor vi ser at flertallspartiene igjen proriterer vei framfor kollektivtrafikk.

Les mer

Fjern søppel i det offentlige rom

Fjern søppel i det offentlige romJørn Aas er prisverdig opptatt av  forsøpling i det offentlige rom, og i henvendelse til alle bystyrets medlemmer skriver han bl.a.:

"Det er dessverre mye som tyder på at Oslos befolkning er Europa-mestere i å slenge fra seg personlig søppel. Byen nærmest flyter over av søppel, særlig utenfor bykjernen. For i motsetning til i sentrumsgatene og parkene, så rydder Oslo kommune søppel på mange av disse stedene bare etter sterk oppfordring fra folk som "klager". Ifølge Bymiljøetaten finnes det i dag ikke ressurser til å rydde slik kommunens egne ansatte gjorde tidligere.

Det er selvfølgelig først og fremst en skam at så mange slenger fra seg søppelet sitt. Men det er også en skam at når situasjonen er som den er, at vi ikke har politikere som evner og tør å sørge for at byen holdes ryddig. Øk skattene, ansett folk til å rydde, gi bøter – hva som helst – inntil folk lærer.

I den sammenheng er det fullstendig galskap at byens politikere, med så mange uløste oppgaver, nå på alvor vurderer å bruke hundrevis av millioner kroner ved å si ja til OL i 2022, ja kanskje milliardbeløp når alle overskridelsene som 100 prosent sikkert kommer også regnes inn.

Jeg oppfordrer Oslos politikere til å ta til fornuften, og benytte kommunens penger der de virkelig trengs!"

Ja, han har helt rett. Det handler om å proritere, og ta forsøpling av det offentlige rom på alvor. Ansvarlig forsøplingsbyråd er Venstres Ola Elvestuen. Fortell ham hva du mener.

Oslo vokser. Visjoner for kollektivtrafikken

Oslo vokser. Visjoner for kollektivtrafikkenHva slags kollektivtransport har Stor-Oslo behov for i fremtiden? Hvor mange skal bruke kollektivtransporten? Hvilke tiltak er planlagt? Hanne Bertnes Norli, strategidirektør hos Ruter, holdt en innledning om dette forleden dag og viste prognoser og planer for fremtidens kollektivtransport i Stor-Oslo.

Det forventes 350.000 flere innbyggere i hovedstatsområdet de neste 20 år. Skulle bilen tatt unna trafikkveksten, uten kø, ville det være behov for 10 nye felt, eksklusive kollektivfelt, på alle de 3 hovedveiinnfartsårene. Ruters mål er å ta unna denne veksten i trafikken. Men det kreves formidable investeringer: 180 mrd over 50 år.

Først og fremst trenger man økt tunnellkapasitet gjennom Oslo sentrum.

Dernest er hovedutfordringene:

- etterslepet øker. Er nå på 8 milliarder
- Oslopakke 3 er ikke nok
- eiernes økonomiske evne strekker ikke til
- et nasjonalt løft må til

Såvel Oslopolitikere som nasjonale politikere må erkjenne at her nytter det ikke med noe smått og knuslete. Her kreves det et kjempeløft, om ikke dette skal ende i det totale kaos.

Se foilene (pdf)

Bilfritt sentrum innenfor Ring 1

Bilfritt sentrum innenfor Ring 1Ønsker du en mer tilgjengelig kollektivtrafikk?
Ønsker du bedre luft i Oslo?
Ønsker du en hyggeligere by?

Det er hovedsakelig veitrafikk som skaper dårlig luftkvalitet i Oslo. Når man utsettes for dårlig luftkvalitet svekkes helsen, både for friske og allerede syke mennesker. Luftkvaliteten vil bedres ved mindre veitrafikk. Bilfritt sentrum innenfor Ring 1 vil trolig bedre luftkvaliteten i sentrum.

Siden 2007 har det blitt mindre svevestøv i Oslo, men forurensingsforskriftens krav til nitrogendioksidkonsentrasjon er ikke i nærheten av overholdt. I to-årsperioden 2008–2010 ble det ved Oslo kommunes åtte målestasjoner for luftkvalitet målt 685 overskridelser i nitrogendioksidkonsentrasjon. I perioden var det en økning på 1924 % i antall overskridelser, altså ser allerede iverksatte tiltak ikke ut til å ha noen effekt. Dessverre finnes det ingen målestasjon innenfor Ring 1.

Siden 2005 har trafikkmengden i Oslo som helhet økt. Støyen fra denne trafikken er betydelig. Bilfritt sentrum innenfor Ring 1 vil bidra til å senke støynivået.

Fremkommeligheten for syklister og andre myke trafikanter vil også bedres med et bilfritt sentrum . Vareleveranser og kollektivtransport må tillates, men flere gågater og flere sykkelveier kan bygges ut. Fremkommeligheten for kollektivtransporten vil også bedres, som vil gi kortere reisetid, bedre punktlighet og mulighet for høyere frekvens. Dette er viktige parametere for folks valg av transportmiddel.

Jeg støtter Ungdomsrådet i Oslos opprop for bilfritt sentrum. Skriv under du også!

Fr. P og Ap: Ja til innføring av videoovervåking på trikk og T-bane

Fr. P og Ap: Ja til snarlig innføring av videoovervåking av trikk og T-baneI dagens møte i bystyrets finanskomite hoppet Ap kjapt på Fr.Ps forslag om at "Byrådet bes legge frem en sak om innføring av videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo." De to partiene ble stående alene på dette forslaget, og vil derfor bli nedstemt i bystyret.

Kan godt hende det kan bli aktuelt med videoovervåking, men finanskomiteen støttet i stedet et forslag jeg intierte på vegne av SV: "Byrådet bes legge frem en sak om tiltak som kan gi bedre sikkerhet og trygghet både for passasjerer og ansatte i kollektivtrafikken i Oslo".

Det er mange virkemidler som kan tas i bruk for å forebygge og avdekke kriminalitet, vold og trusler på T-bane og trikk. Når Byrådet nå skal utrede mulige tiltak er det nødvendig å vurdere dette i en bredere perspektiv enn Fr.P-initiativet. Videoovervåking er bare et, av flere, mulige alternativer.

Saken behandles i bystyremøtet 25. april

Les bakgrunnen her

Videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo?

Videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo?Straks over påske skal vi i bystyrets finanskomite behandle et Fr.P-forslag om at "byrådet bes legge frem en sak om innføring av videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo."

Jeg mener det er viktig - slik bystyrets samferdsels- og miljøkomite har understreket - å ta på alvor ansattes og passjerenes ønske om å ha økt innsats som forebygger kriminalitet, vold og trusler av ulikt slag. Det er imidlertid mange forskjellige virkemidler som kan tas å i bruk for å forebygge og avdekke risikofylte situasjoner. Arbeidsforskningsinstituttet la for noen år siden fram rapporten "Bedre trygghet i kollektivtrafikken", som peker på flere gode tiltak.

Etter min oppfatning tenker derfor Fr.P. for snevert når de kun har fokus på videoovervåking, og jeg tror nok derfor jeg i finanskomiteen vil foreslå at Byrådet utreder ut fra et videre perspektiv, der flere tiltak og virkemidler blir vurdert (inklusive videoovervåking) og at bystyret derfor får seg forelagt en sak som drøfter et knippe av tiltak, og deres positive og negative sider.

Hvilket standpunkt mener du jeg bør innta?

Frigi kollektivtrafikkdata

Frigi kollektivtrafikkdataFriskt - og så langt jeg kan se; klokt - innbyggerinitiativ til Oslo bystyre, begrunnet blant annet slik:

"Når offentlige data deles som ønsket med kommersielle aktører får publikum bedre tilgang på informasjon. Vi har en situasjon der forvalteren av Oslos kollektivinformasjon aktivt motsetter seg og trenerer deling av det offentlige datasettet."

Derfor foreslår Bjørn Tennøe og hans 300 medunderskrivere at bystyret skal vedta:

"1) Trafikanten skal dele sine trafikkdata med Google Transit i formatet GTFS.
2) Publisering til Googie Transit skal prioriteres foran ny- og videreutvikling av egne, konkurrerende
produkter, inklusive www.trafikanten.no ogTrafikantens mobilapplikasjoner.
3) Dataene skal deles så detaljert som mulig,. Alle relevant kollektivinfo som Google støtter (inklusive
plassering av holdeplasser, kollektivruter, planlagt tidspunkt for avgang fra holdeplass ihht. ruteplan,
sanntidsdata og prisinformasjon) skal gjøres tilgjengelig.
4) For å sikre en raskest mulig lansering av basisinformasjonen, skal det vurderes om informasjon om
holdeplasser og rutetider bør lanseres først, mens pris- og sanntidsdata lanseres i fase 2.
5) Trafikanten skal redegjøre for framdrift og eventuelle forsinkelser. Planlagte milepæler skal publiseres på Trafikantens nettsted.

Hva tenker mine bloggbesøkere om forslaget?

Les hele forslaget her

Politikerskapt kollektivtrafikk-byråkrati

Politikerskapt kollektivtrafikk-byråkratiTa en titt på nedenstående notat fra Byrådet til bystyrets finanskomite.

For få år siden var Oslo kommunes engasjement i kollektivtrafikken samlet i 2 selskaper. I dag er dette spredd over hele 22 selskaper. Selskaper som kjøper og selger tjenester til hverandre, konkurrerer med hverandre, krangler med hver andre, som hver har sitt toppbyråkrati.

Tror du dette skaper bedre og mer effektive tjenester? Naturligvis ikke. Dette er et politikerskapt byråkrati som særlig Fremskrittspartiet og Venstre elsker.

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite.

Så krangler kollektivselskapene igjen

Så krangler kollektivselskapene igjenDet borgerlige bystyreflertallets meningsløse kollektivtransportbyråkrati koster byens innbyggere dyrt. Men ideologi går foran effektivitet. Nå sloss offentlige kollektivselskaper igjen seg imellom, og advokater og konsulenter tjener godt. Regninga betaler du og jeg.

På Lørenskog står 30 splitter nye leddbusser fra MAN og snør ned. Ruter og Unibuss er nemlig uenige om kjøpsavtalen som de korrupsjonssiktede medarbeiderne inngikk i sommer.

Det har lenge vært sprengt kapasitet på linje 21 og 54 i Oslo. Derfor bestilte Ruter og Unibuss 30 leddbusser fra MAN til 75 millioner kroner i sommer. Etter planen skulle de allerede vært i trafikken. Så langt har det ikke skjedd. Bussene er produsert, kjørt fra Tyskland til Norge og parkert ved MAN på Lørenskog. Lenger kom de ikke. Mens passasjerene slåss om plassene, krangler Ruter og Unibuss fortsatt om kontrakten. Idiotien rår, mener Fagforbundets Stein Gulbrandsen.

Bør ikke Venstrebyråd Ola Elvestuen snart legge prestisjen til side, og rydde opp i byråkrati-organiseringa?

Les artikkel