Miljø og kollektivtrafikk

Politikerskapt kollektivtrafikk-byråkrati

Politikerskapt kollektivtrafikk-byråkratiTa en titt på nedenstående notat fra Byrådet til bystyrets finanskomite.

For få år siden var Oslo kommunes engasjement i kollektivtrafikken samlet i 2 selskaper. I dag er dette spredd over hele 22 selskaper. Selskaper som kjøper og selger tjenester til hverandre, konkurrerer med hverandre, krangler med hver andre, som hver har sitt toppbyråkrati.

Tror du dette skaper bedre og mer effektive tjenester? Naturligvis ikke. Dette er et politikerskapt byråkrati som særlig Fremskrittspartiet og Venstre elsker.

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite.

Så krangler kollektivselskapene igjen

Så krangler kollektivselskapene igjenDet borgerlige bystyreflertallets meningsløse kollektivtransportbyråkrati koster byens innbyggere dyrt. Men ideologi går foran effektivitet. Nå sloss offentlige kollektivselskaper igjen seg imellom, og advokater og konsulenter tjener godt. Regninga betaler du og jeg.

På Lørenskog står 30 splitter nye leddbusser fra MAN og snør ned. Ruter og Unibuss er nemlig uenige om kjøpsavtalen som de korrupsjonssiktede medarbeiderne inngikk i sommer.

Det har lenge vært sprengt kapasitet på linje 21 og 54 i Oslo. Derfor bestilte Ruter og Unibuss 30 leddbusser fra MAN til 75 millioner kroner i sommer. Etter planen skulle de allerede vært i trafikken. Så langt har det ikke skjedd. Bussene er produsert, kjørt fra Tyskland til Norge og parkert ved MAN på Lørenskog. Lenger kom de ikke. Mens passasjerene slåss om plassene, krangler Ruter og Unibuss fortsatt om kontrakten. Idiotien rår, mener Fagforbundets Stein Gulbrandsen.

Bør ikke Venstrebyråd Ola Elvestuen snart legge prestisjen til side, og rydde opp i byråkrati-organiseringa?

Les artikkel

Kollektivtrafikk-virvar: Pulverisering av ansvar, og rådyrt

Kollektivtrafikk-virvar: Pulverisering av ansavr, og rådyrtKlok artikkel i Aftenposten i går:

20 selskaper driver Oslos kollektivtrafikk i et virvar av oppgaver, ansvar og bestillinger.

Oslo har opprettet en svært uoversiktlig selskapsstruktur. Det gjør at det er veldig vanskelig å se hvem som har ansvar for hva. Jo flere underselskaper, jo større kan faren for korrupsjon bli, sier sier Guro Slettemark, leder i antikorrupsjonsnettverket Transparency International.

 - En slik modell fører til pulverisering av ansvar. Det er en mekanisme som fører til økonomisk kriminalitet, sier BI-professor Peter Gottschalk.

Organiseringen er Venstres politiske baby, og påfører bl.a. kommunen en årlig merkostnad på 55 millioner. Styret for Ruter ønsker å rydde opp, men får stadig nei fra Byrådet.

Les mer i Aftenposten

Trondheims grønne økonomi

Trondheims grønne økonomiDe siste 8 årene har økonomistyringa av Trondheim gjennomgått en stille revolusjon som det er verdt å løfte fram. Fra å bygge på ordinære økonomiske prinsipper, har vi med siste budsjettbehandling kommet langt på vei i å befeste en framtidsretta grønn økonomi.

Vi står overfor to store utfordringer i verdenspolitikken, og de henger sammen: Økonomi og finanskrisa på den ene side, og klima og miljøkrisen på den andre. Det styrende flertallets svar har vært en helhetlig strategisk dreining mot en grønn økonomi.

Denne utviklingen ble befestet med Sentrum-venstre alliansens budsjettframlegg 8. desember hvor det ble lagt til grunn at grønne innkjøp skal prioriteres, og prioriteres der de har størst klima- og miljøeffekt; sørge for at økonomi og miljøvurderinger gjøres i et livsløpsperspektiv; og at vi til enhvertid er faglig og politisk oppdatert. Vi styrker samtidig arbeidet med å nå målet om 30 prosent andel av økologiskmat ved produksjonskjøkkenet, i tillegg til å videreføre måloppnåelsen på 20 prosent økologisk mat, heter det bl.a. i en kronikk fra MDG i Adresseavisa.

Les i Adresseavisa om Trondheims grønne økonomi
Les under SVs initiativ i Oslo bystyre

Ruter kutter i kollektivtransporttilbudet

Ruter kutter i kollektivtransporttilbudetDet er noe pussig med partiet Venstre; de får til mer i opposisjonsrollen enn i ansvarlig byrådsposisjon. I opposisjon var Venstre i front for å styrke kollektivtilbudet i Oslo. Men nå har Venstres Ola Elvestuen overtatt som samferdselsbyråd:

Kollektivselskapet Ruter mangler 74 millioner kroner for å opprettholde dagens tilbud i Oslo. 30 av disse må kuttes snarest mulig gjennom det Ruter selv kaller tilbudsreduksjon. I tillegg skal 10 millioner kroner kuttes i administrative kostnader. Hvordan de siste drøyt 30 millionene skal spares inn skal Ruter komme tilbake til på nyåret. Dette er trolig bare starten på nedskjæringene i kollektivtilbudet til Oslo-folk.

Venstre var en alliert i å styrke kollektivtilbudet, men skal byråd Elvestuens oppgave være gradvis å bygge det ned?

Les mer hos NRK Østlandssendingen

Må sette av penger for å ruste opp Akerselva nå

Må sette av penger for å ruste opp Akerselva nåNæringslivet vil ha fortgang i arbeidet med å lage promenade langs Akerselva for å gjøre området tryggere.

Akerselva Næringsforening mener kommunen kan spare store summer ved å sette i gang prosjektet nå, samtidig som de graver i samme området for å utbedre avløpsnettet. – Blir dette gjort i samme prosess vil hele gangveien koste rundt 15 millioner kroner. Bygges den som et eget prosjekt senere vil den koste 50 millioner, sier B. Christian Jenssen, i foreningen. Han mener politikerne burde ta til fornuft og starte arbeidet med det samme.

Foreløpig er det ikke satt av penger i budsjettet for neste år, men næringslivet har ikke gitt opp. Arbeiderpartiet og SV vil ta opp saken i bystyret 7. desember. – Jeg håper at hele bystyret kan gå for dette, sier Ivar Johansen (SV) til NRK Østlandssendingen.
– Det er viktig å ruste opp dette området, som blir brukt av mange. Man burde bruke penger på dette nå, sier jeg blant annet.

Les mer hos NRK Østlandssendingen

Kollektivtrafikk-byråkrati må kuttes

Byråkratisk kollektivtrafikk-byråkrati må kuttesKollektivtrafikken i Oslo omsetter for fem milliarder kroner i året og frakter flere hundre tusen mennesker hver dag. Men internt preges den kompliserte organisasjonen av uklare ansvarsforhold, krangling og anklager om vennskapsbånd og inkompetanse.

Mens Ruter skal kjøpe kollektivtrafikk på oppdrag fra Oslo kommune og Akershus, har Kollektivtransportproduksjon AS ansvaret for utføre selve transporten og vedlikeholde materiellet. En annen organisasjon med navnet Oslo Vognselskap er eier av trikk- og T-banevognene.  Disse må samarbeide godt for å få systemet til å fungere optimalt. Men det gjør det ikke, viser dokumentasjon Aftenposten har fått tilgang til.

Et sentralt problem er at de mange organisasjonene mangler klare skillelinjer, noe som gjør at ansvarsområdene blir uklare.  Oslo kommune bruker 13 millioner kroner årlig på å administrere et ad hoc-selskap (Oslo Vognselskap)  som skal leie ut T-bane- og trikkevogner til seg selv, noe som har ført til misnøye i deler av organisasjonen, skriver Aftenposten.

Det er tidligere utredet, og dokumentert, at kollektivselskapene årlig kunne spart 55 millioner på å gå bort fra den byråkratiske bestiller-/utførerorganiseringen. Men bystyreflertallet Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har hårdnakket holdt fast ved dette byråkratiet som sløser bort millioner som kunne vært brukt til å skape et bedre tilbud for de reisende.

Bystyret bør nå skjære igjennom og, ved budsjettbehandlingen, kutte overføringene til kollektivselskapene med 55 millioner, som et tydelig signal om at her skal det ryddes i selskapsstruktur og byråkrati.


Les dagens artikkel i Aftenposten
Les om de 55 årlige millionene som sløses bort

Oslos energiforbruk og klimautslipp kan kuttes med en tredjedel

En rapport utarbeidet av PricewaterhouseCoopers på vegne av Bellona og Siemens, gir oppskriften på en smartere hovedstad innen energi og miljø.Oslos energiforbruk og klimautslipp kan kuttes med en tredjedel

 Rapporten avdekker at Oslo kan kutte energiforbruket og klimautslippene med en tredjedel. Kuttpotensialet i hovedstaden tilsvarer Trondheims energiforbruk i ett år.

Hva tenker du om dette?


Les selve rapporten
Les mer om rapporten

Natur og Ungdom: My car is my castle

Natur og Ungdom: My car is my castle"I Oslo har man hatt et betydelig kollektivløft de siste årene, det er vel og bra. Men samtidig har man gjort lite for å bedre kollektivtrafikkens situasjon i trafikkbildet. Buss og trikk står fortsatt og stamper i de samme køene som bilene, og antallet parkeringsplasser i sentrum er fortsatt høyt. Dette fordi man ikke har turt å gjøre det mindre attraktivt å bruke bilen. Skal man redusere klimagassutslippene så det virkelig monner, så må det svi å forurense.

Vi må ha med byens politikere på laget. Skal vi redusere utslippene fra veitrafikken i Oslo trengs det handling. Vi trenger politikere som tør å ta fatt i problemet, og som har visjoner for hvordan de kan finne gode løsninger i Oslo. Politikere som tør å satse på de tilsynelatende upopulære tiltakene nå, kommer til å bli vinnerne i framtida. Det blir spennende å se om byrådsforhandlingene som nå pågår gir oss politikere med den slags mot.

Nå må de folkevalgte i Oslo ta fatt i de mulighetene som finnes for sentrumsområdene, og sørge for et sentrum for folk, ikke biler. Det vi krever er politisk vilje. De har bare tida og veien," skriver Mari Winsents, nestleder i Natur og Ungdom.

Og så ligger den naturligvis hos dittOslo.no, som bestilte artikkelen

Nei til eget klima- og enøkforetak

Ikke eget klima- og enøkforetak"Å la den gamle ENØK-etaten gjenoppstå som eget kommunalt foretak kan ikke være særlig klokt. Virksomheten har en helt naturlig plass innenfor Bymiljøetaten, og jeg kan i byrådssaken ikke finne et eneste faglig argument for hvorfor den skal skilles ut av den nyetablerte fagetaten. Det virker litt som om Byrådets overordnede tanker om etatsorganisering er litt hopp og sprett," sa jeg bl.a. da bystyret behandlet dette onsdag.

Og jeg utfordret de borgerlige partiene på åpne styremøter i foretaket, da dette flertallet i finanskomiteen gikk i mot åpne styremøter: "I en sak tidligere i dagens bystyremøte argumenterte finanskomiteens borgerlige flertall for at "i kommunale foretak som overveiende er preget av forvaltningspreget virksomhet, bør åpne styremøter kunne være hovedregelen."

Som jeg sa: "Her har dere nettopp et slikt foretak. Ikke mye forretning, kommers og konkurranse her. Jeg håper jo reelt at Høyre, Fr.P og Venstre mener det de sier i finanskomiteens innstilling i sak om høring om endringer i kommuneloven. Er dere for åpne styremøter i forvaltningspregede foretak så får dere også stemme for det."

De borgerlige partier snudde, og hovedregelen blir derfor at styremøtene skal være åpne.

Venstre: Mer bilparkering i Oslo sentrum?

Venstre: Mer bilparkering i Oslo sentrumOla Elvestuen fremmet på vegne av Venstre et klokt privat forslag i Oslo bystyre: "Byrådet bes legge fram sak om etablering av et kommunalt parkeringsselskap med som formål å redusere antall gateparkeringsplasser for å frigjøre gategrunn med sikte på opparbeidelse av nye sykkeltraseer, utvidelse av gågatenettet og bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk."

Men da finanskomiteen onsdag skulle behandle innstillingen overfor bystyret hadde Venstre bortforhandlet hele forslaget  med Høyre og Fremskrittspartiet . Et miljøforslag ble til til et forslag om flere parkeringshus i Oslo sentrum:

"1. Det etableres et kommunalt pakeringsorgan.
2. Det nye parkeringsorganet får i oppdrag å vurdere hensiktsmessig lokalisering og etablering av nye underjordiske parkeringshus i sentrum.
3. Antallet parkeringsplasser i sentrum reduseres til fordel for parkering i p-hus under bakken."

Mao stiller  ikke lenger Venstre noe krav om netto reduksjon av parkeringsplasser i Oslo sentrum, men åpner snarere for f.eks. en reduksjon i antall gateparkeringsplasser på gateplan på f.eks. 50 plasser, men samtidig at det kan komme en økning i p-husparkeringsplasser med 500 eller 1.000.

Jeg fremmet på vegne av SV (og med støtte fra Ap) Venstres opprinnelige forslag: "Det nye parkeringsorganet får i oppdra å vurdere hvordan man kan redusere antall gateparkeringsplasser for å frigjøre gategrunn med sikte på opp arbeidelse av nye sykkeltraseer, utvidelse av gågatenettet og bedre tilrettelgging for kollektivtrafikk.

Venstre kan altså få flertall for sitt initiativ/forslag i bystyret kommende onsdag, men svikter.
Og Venstre sviktet, og stemte i mot sitt eget forslag. Det ble bil og parkeringshus framfor miljøet.