Miljø og kollektivtrafikk

Natur og Ungdom utfordrer Oslopolitikerne: Klimaendringene krever bilfritt sentrum

Natur og Ungdom utfordrer Oslo: Klimaendringene krever bilfritt sentrumNatur og Ungdom med klar utfordring til Oslo-politikerne: "Oslo kommune lovet å kutte klimagassutslippene med 30 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2020. Etter at dette ble lovet, har utslippene faktisk bare steget, og det med 20 prosent. Og når halvparten av utslippene kommer fra veitrafikken, trenger man knapt legge sammen to og to for å finne løsningen. For oss er det bilfritt sentrum.

Oslo har en lang vei å gå for å bli grønn, men alt som trengs for at klimagassutslippene skal gå ned, at satsningen på kollektivtrafikk skal opp, at bilen skal vekk og at Oslo skal bli en miljøby er deg. Gjør et miljøvalg 11. og 12. september!" skriver Natur og Ungdoms Oslo-leder Eir Nerland blant annet.

Bilfritt sentrum er et klokt krav.

Les mer under

Kollektivtrafikk framfor motorvei

Kollektivtrafikk framfor motorveiJeg (og SV) ønsker en kommune hvor

- det er avganger hvert 5. minutt på alle trikker og T-baner
- det går T-bane til Grünerløkka, Bislett og A-hus
- det går T-bane på tvers av Groruddalen
- det er flere avganger på kvelds- og nattestid
- det er nye vogner og nye linjer på trikken

En viktig forutsetning for å få til dette er en ny T-banetunnel i Oslo sentrum. Det er trengselen i tunnelen gjennom sentrum som er hinderet for å få flere avganger på alle linjer. Det er rett og slett ikke plass til flere tog gjennom tunnelen. Jeg mener det er riktig å si nei til store motorveiprosjekter (som ny E 18) både fordi dette er samfunnsmessig er uklok politikk, og fordi pengene trengs til å bygge den nye tunnelen.  Det handler om vilje til å prioritere.

Hvilke initiativ og endringer ser du som nødvendig på dette feltet?

Og om du nevner bilfritt sentrum (kun kollektiv- og nyttetrafikk) så sier jeg: selvsagt!

Jeg stiller meg til disposisjon for gjenvalg og 4 nye år i Oslo bystyre i folkets tjeneste, om du ønsker meg. Oslo SV har et flott program, og gode kandidater.

Uansett hvilken partiliste du bruker, kan du gi enkeltkandidater en tilleggsstemme. Om du fortsatt ønsker meg i Oslo bystyre trenger jeg din stemme. Dersom du stemmer SV, sett kryss ved mitt navn. Dersom du stemmer et annet parti, skriv mitt navn på eget felt på stemmeseddelen.

Fr.P vil byråkratisere Sporveien ytterligere

Fr.P vil byråkratisere Sporveien ytterligereRune Aasen, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening, er forbannet. Frp-byråd Jøran Kallmyr vil splitte opp sporveisselskapene ytterligere.

Og jeg forstår veldig godt hans reaksjon. Fra før sløser Sporveien bort 55 millioner kroner hvert år på en særs uhensiktsmessig oppsplitting og pulverisering av ansvar, men som Fr.P-byråden insisterer på at vi skal ha. Og nå vil hans splitte opp ytterligere.

Det er dyrt for Oslos skattebetalere å la Fremskrittspartiets ideologiske dogmer styre Oslos kollektivtrafikk. Og ikke minst; å ha Venstre som Fr.Ps fremste støtteparti.

Les Rune Aasens reaksjon
Les også nettsidene til Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Skulpturpark i Ekebergskogen; en konklusjon

Skulpturpark i Ekebergskogen; en konklusjonFor noen uker siden spurte jeg her på bloggen hvilket standpunkt jeg selv, og bystyret, bør ta til planene om en skogsskulpturpark på Ekeberg, finansiert av Christian Ringnes. Jeg har fått svært mange kommentarer og innspill, både her på bloggen og direkte pr. mail.

Min konklusjon har blitt at det planlagte prosjektet ikke bør realiseres, slik blant annet SVs lokallag i bydel Nordstrand oppsummerer, se under: "les mer": "Nordstrand SV går i mot Ekeberg skulptur- og kulturminnepark. Området må bevares som et unikt naturlig og bynært rekreasjonsområde for Oslos befolkning."

Jeg har i bystyregruppas og partiets behandling argumentert for at SV bør si nei til prosjektet, et standpunkt flere av gruppas medlemmer har delt. Flertallet i bystyregruppa og fylkesstyret har imidlertid inntatt et annet standpunkt, og jeg vil følge partiets beslutning ved avsluttende behandling i bystyret. Saken skal etter planen vedtas i finanskomiteen og bystyrets møte i august, møter jeg pga utenlandsferie har forfall til.

Men jeg vil naturligvis arbeide for at prosjektet innrettes slik at det blir mest mulig skånsomt for det verdifulle skogsområdet.

Facebook-gruppa på saken

Sporveien AS. Nei sier byråden

Sporveien AS.  Nei sier byrådenOslo Sporveier. Ingen i denne byen er i tvil om hva dette selskapet drev med. Navnet var/er svært godt innarbeidet Men hvor mange vet hva selskapet Kollektivtrafikkproduksjon AS driver med? Trolig svært få.

For noen år siden påla Høyre/Fr.P-byrådet å endre navnet på Oslo Sporveier til Kollektivtrafikkproduksjon AS.

Et godt innarbeidet merkevarenavn er gull verdt. Bedriftsforsamlingen oig styret i Oslo Kolllektivproduksjon AS ønsket igjen å ta tilbake Sporveien-navnet. Til styremøte 28. mars var planen å vedta at selskapet skulle skulle skifte navn til Sporveien AS. Men 2 timer før møte ringte Fr.P-samferdselsbyråd Jøran Kallmyr og satte ned foten.

For en uke siden hadde vi møte i bystyrets finanskomite. Fr.Ps bystyremedlem Kristian Nordheim la da ut denne Twitter-meldingen: "Da er det tid for møte i finanskomiteen i Oslo. Klassiske skillelinjesaker i dag. som vanl vil venstresid detaljstyr og strup priv initiativ ."

Detaljstyring? Ja, det har Fr.P. spissekompetanse på. I alle fall byråd Kallmyr.

Høyre erkjenner: Tiltak nødvendig for å redusere biltrafikken

Høyre erkjenner: Tiltak nødvendig for å redusere biltrafikkenHerlig å se at Høyre snur og ønsker bilreduserende tiltak i storbyene. Høyre-leder Erna Solberg mener det ikke er noen vei utenom: Prognosene frem til 2030 viser at befolkningen i Norges fire storbyområder – Stor-Oslo, Bergensregionen, Stavanger-regionen og Trondheimsregionen – vil øke med 30–40 prosent. Hun snur derfor nå opp ned på Høyres kollektivpolitikk.
- Dette er så dramatisk at vi må tenke helt nytt. Trengselsutfordringen frem mot 2030 er så enorm i storbyene at antall kollektive reiser rett og slett må økes betydelig. Dette kan ikke løses med mer vei, bare med mer bane, tog, sykkel og bruk av føttene, sier Solberg som på en pressekonferanse i dag legger frem Høyres helt nye kollektivpolitikk. Hun peker også på at veitrafikken i dag står for nesten halvparten av klimagassutslippene i landets største byer, samtidig som kollektivtransporten utgjør kun 30 prosent av trafikkreisene i hovedstadsområdet – 10–15 prosent i de øvrige storbyene.- Gjennomføringen av klimaforliket fordrer derfor radikale tiltak i storbyene. Samtidig har storbyene store lokale luftforurensningsproblemer, særlig knyttet til utslipp av NO{-x} (nitrogenoksider), sier Solberg.

Dette er bra. Dette er den politikken SV har sloss for i mange år, og det er fint å kunne si: velkommen etter. Jeg forutsetter at dette umiddelbart får følger for Oslopakke 3 og f.eks. E 18.

Les mer her

Kollektivtransport eller kø og kaos

Kollektivtransport eller kø og kaosVi har valget mellom kraftig utbygging av kollektivtrafikken eller kø og kaos i de største byene. Dette går fram av en helt ny analyse av trafikkveksten fram til 2030, utført av Urbanet Analyse for KS.

Ifølge analysen vil det bli over dobbelt så dyrt å la biltrafikken ta den ventede trafikkveksten som å bygge ut kollektivsystemet. Forskjellen vil være på over 140 milliarder kroner.  Analysen viser også det overraskende resultat at det ikke spiller noen rolle om vi velger en løsning med dagens fordeling mellom bil og kollektivtrafikk eller en ren bilbasert løsning. Begge vil kreve investeringer på over 280 milliarder kroner fram til 2030. Begge vil også gi en bilandel på over 60 prosent. 

- Dette viser at det er behov for et kraftig trendskifte i bevilgningene til kollektivutbygging. Vi har reelt sett ikke noe valg. Alle andre alternativer har altfor store samfunnsøkonomiske kostnader. Ikke minst i form av kø og trafikkaos, fastslår områdedirektør Helge Eide i KS.

Les selve rapporten

Privatisering for enhver pris

Privatisering for enhver prisKonsulentfirmaet Rokade la for tre uker siden fram en rapport som knuser omorganiseringen og byråkratiseringen av det som tidligere het Oslo Sporveier, og som nå har fått det lite velklingende navnet Kollektivtransportproduksjon AS (KTP).

Omorganiseringen er et lærestykke i hvordan Høyre og Frp-byrådet byråkratiserer Oslo kommune og lar innbyggerne ta regningen. Resultatet av denne omorganiseringen er at kommunen er påført 55 millioner kroner i årlige ekstrakostnader på grunn av byråkratisk dobbeltarbeid. Regningen går til kommunens innbyggere, påpeker Per Østvold.

Fr.P. i styringsposisjon: Ny budsjettskandale; budsjettsprekk på 1,4 milliarder

Fr.P. i styringsposisjon: Ny budsjettskandale; budsjettsprekk på 1,4 milliarderDet nye søppelsorteringsanlegget til Oslo kommune blir 1,4 milliarder dyrere enn antatt da bystyret fattet sitt vedtak i 2007. Da var prislappen 1,25 milliarder, mens resultatet trolig blir 2,650 milliarder. En rapport fra Kommunerevisjonen slår fast at både planleggingen og styringen av prosjektet har "vesentlige svakheter".

Det er Fr.P-byrådene som hele tiden politisk har styrt dette prosjektet. Og sprekken på nærmere halvannen milliard kroner kommer i tillegg til Holmenkollen (1,2 milliarder i overskridelse), Flexus (600 millioneri overskridelse), Alteasykehjemmet (30 millioner ut av vinduet), IKT-skandalen (269 millioner i overskridelse). Og vi kan legge til Tøyenbadet, Bislett osv.

Det er dyrt for byens innbyggere å ha et Høyre/Fr.P.-byråd som så totalt mangler evne til å styre. Renovasjonsgebyret økte f.eks. fra årsskiftet med rundt 4O prosent. - Vi må bli bedre, sier Fr.P-byråd Jøran Kallmyr til Aften. Men hvor mange milliarder til vil Byrådet søle bort før de har lært?

Les Kommunerevisjonens rapport

Offensivt sykkelbyforslag: Venstre svikter

Offensivt sykkelbyforslag: Venstre svikterI siste årsberetning (2009) fra Samferdselsetaten i Oslo kommune opplyses det at det i dette året ikke ble bygget en eneste meter ny hovedsykkelvei i Oslo. Etaten begrunner dette blant annet med følgende: "Da flere reguleringsplaner avventer vedtak, har det ikke vært mulig å planlegge og bygge i den takt som opprinnelig hadde planlagt." Sagt med rene ord betyr det: Fr.P-byråd Jøran Kallmyr er en propp i systemet, og reguleringsplaner oversendt Byrådet fra 2006 og utover ligger i byrådens skuff. Og der blir de.

Bystyret vedtok for 5 år siden en ambisiøs strategi, full av gode målsettinger og tiltak. Planen for nytt hovedsykkelveinett ble vedtatt for 20 år siden, men med Fr.P/Høyre-byrådets tempo vil hovedsykkelveinettet i Oslo først stå ferdig i 2027.

I bystyret onsdag skal vi behandle et offensivt forslag fra Knut Even Lindsjørn og Marianne Borgen. Høyre skyter ned dette forslaget med følgende alternative forslag: "Saken sendes til byrådet uten realitetsbehandling for å sees i sammenheng med opprettelsen av sykkelveiprosjektet". Det såkalte "miljøpartiet" Venstre kunne skapt flertall for at kommunen skal komme over i en offensiv handlingsmodus, men partiet svikter ved å bidra til at alle forslagene blir nedstemt og sendt tilbake i skuffen til Fr.P-byråd Jøran Kallmyr.

Les forslaget og bystyrebehandlingen
Les sykkelbynettsidene
Fortell hva du mener til bystyrets miljøpolitikere

Fr.P-styre: Sløser bort 55 millioner årlig i kollektivbyråkrati

Fr.P-styre: Sløser bort 55 millioner årlig i kollektivbyråkratiEn ny rapport gir Oslo kommune knusende kritikk for å bruke unødvendig mye penger på organisering av kollektivtrafikken. Rapporten, som NRK har fått tilgang til, viser at kommunen kan spare inntil 55 millioner ved å endre måten de organiserer kollektivtrafikken på i dag. Rapporten slår nemlig fast at det er omfattende dobbeltarbeid i selskapet Kollektivtransportproduksjon AS (KTP), som er leverandør av kollektivtrafikk i blant annet Oslo og Akershus. Omlag 60 ansatte i administrative stillinger kan kuttes bort.

Tidligere byråd Peter N. Myhre (Frp) var pådriver for den nye organiseringen av kollektivtransporten. Ved å innføre bestiller-/utførerorganisering og små AS-er ,etter modell fra det private næringsliv, skulle han spare masse penger. Årlig å sløse 55 millioner bort i idelogiske eksperimenter er alvorlig. Vi har Holmenkollen, Flexus, Tøyenbadet, IKT, Altea-sykehjem, og altså dette.

Det er utrolig hvor mye det koster Oslos innbyggere å ha eksperimentet med at Høyre og Fr.P. skal styre denne kommunen sammen, med Venstre og Kr.F. som heiagjeng på siden. Når man kaster så mye penger ut av vinduet kan man godt skjønne at det ikke blir plass til tilstrekkelig med sykehjemsplasser og hjemmetjenester.

Les hos NRK Østlandssendingen