Offentlig styring

Hvordan snakker man i Oslos topp-ledelse om arbeidsmiljølovbrudd?

Hvordan snakker man i Oslos ledelse om arbeidsmiljølovbrudd?

Hvordan snakkes det i de lukkede rom når byrådet avholder ledersamling med etatsledere i kommunen? Det synes jeg er en grei informasjon å gi her på bloggen.

I siste ledersamling var ikke unaturlig arbeidsmiljølovbrudd et sentralt tema, med innledninger fra

seksjonssjef Per Steinar Aasebø hos finansbyråden,

kommunaldirektør Svein Lyngroth for bl.a. arbeid, helse, eldre og sosiale tjenester

bydelsdirektør Ellen Oldereid (Grünerløkka) og

Helge Jagmann, direktør i Sykehjemsetaten.

Klokelig koblet man målsetting om å skape en heltidskultur som et viktig tiltak for å forhindre arbeidsmiljølovbrudd. Og selv ville jeg lagt til: økning av grunnbemanningen.

Les deres PowerPointer fra den interne ledersamlingen. Synspunkter?

Arbeidsmiljøloven skjerpes om varsling

Arbeidsmiljøloven skjerpes om varsling

Reglene om varsling gir ansatte en rett til å si fra om «kritikkverdige forhold». Mange har vært usikre på hva som menes med «kritikkverdige forhold». Nå er arbeidsmiljøloven blitt enklere å forstå ved at loven gir en definisjon av begrepet. I den nye bestemmelsen som gjelder fra årsskiftet heter det at:

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

a) fare for liv eller helse

b) fare for klima eller miljø

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

d) myndighetsmisbruk

e) uforsvarlig arbeidsmiljø

f) brudd på personopplysningssikkerheten.

Arbeidsgiveren har nå også fått en klar aktivitetsplikt ved at det heter at "når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt," samtidig som regler som skal forhindre sanksjoner mot varsleren er skjerpet.

Les advokat Eivind Arntsens gjennomgang.

Men er dette godt nok? Neppe. På Stortinget hadde Ap, SV og Sp en rekke forslag som ble nedstemt av den borgerlige flokken.

Byrådsleder Raymond Johansen: Tillitsreformen er i gang

Byrådsleder Raymond Johansen: Tillitsreformen er i gang

"Stadig flere vil erstatte NPM-styring med økt tillit. I Oslo er vi godt i gang. I Oslo er nå tillitsbasert styring og ledelse det bærende prinsippet for hvordan kommunen styres," skriver byrådsleder Raymond Johansen. Men han gir også en utfordring til eget parti og venstresida:

"Jeg mener hele rettsliggjøringen vi nå ser av samfunnet og politikken, og den stadige jakten på feil, i seg selv driver fram mer tilsyn, kontroll og dokumentasjon. Jurister får mer makt på bekostning av dem som arbeider direkte med innbyggere, og domstoler og rettsorganer får stadig mer makt på bekostning av folkevalgte.

Dette er ikke en utvikling drevet frem av jurister, men av en overdreven politisk tro på at landet bygges, og problemer løses, ved hjelp av lovfesting av plikter og rettigheter. Slik jeg ser det utarmer rettsliggjøringen både kraften i politikken og ledere og medarbeideres mulighet til å utøve faget sitt. Det er med andre ord ikke bare New Public Management Arbeiderpartiet og venstresiden bør ta tak i fram mot 2021," skriver han blant annet i dagens Klassekampen.

Les hele artikkelen under "les mer."

Tidstyver

Tidstyver

New Public Management-tenkning er basert på detaljkontroll av tjenesteapparatet, hvor (alt for) mye ressurser bindes opp til byråkrati og rapportering.

Dette i motsetning til det vi omtaler som en tillitsreform, og som nå etter forslag fra SV er den styrende ledelsesform i Oslo kommune. De ansatte i tjenesteapparatet har tillit, myndighet og ansvar til å selv å organisere arbeidet i samarbeid med brukerne.

Men mye NPM-grums henger igjen.

Se på f.eks. på denne svært detaljerte rapport for bydelenes hjemmetjenester. Femtito sider var siste rapport på. Det er vel hver 4. uke bydelene må sende inn slik informasjon via Velferdsetaten, Byrådet og fram til bystyrets helseutvalg. Bystyret ønsker detaljstatistikk ned på hver enkelt bydel og hver enkelt leverandør. Hittil i år bystyrets helseutvalg behandlet 6 slike rapporter. Jeg har sagt det før fra bystyrets talerstol: bystyrets helse- og sosialpolitikere elsker Excel-ark og detaljstatistikk, og jo oftere jo bedre. Kjekt å ha er det jo noe som heter, men så ofte?

Dette er tidstyver. Fagfolks tid går til unødvendig papirarbeid på bekostning av å gi bistand til byens hjelpetrengende. Utvalgsleder Aina Stenersen fra Fr.P: Kunne du initiere at denne statistikken ønsker bystyret maksimalt 2 ganger i året? Og når du først er på det sporet: Det er flere tilsvarende rapporter på andre saksområder hvor frekvensen opplagt kunne reduseres.

Avbyråkratisering!

Revisjonsrapport om ansettelser i Oslo kommune

Revisjonsrapport om ansettelser i Oslo kommune

I Oslo kommunes kontrollutvalg skal vi tirsdag behandle en undersøkelse Kommunerevisjonen har gjennomført om "ansettelser i Oslo kommunen." Deler av undersøkelsen har vært rettet mot alle virksomheter i kommunen.

Kommunerevisjonen anbefaler at rapporten sendes fram til bystyret for behandling, og at Kontrollutvalget anbefaler bystyret å vedta følgende:

"Bystyret merker seg at Kommunerevisjonens rapport 14/2019 "Ansettelser i kommunen" viser at en del stillinger ikke var utlyst offentlig, slik regelverket forutsetter, og at en rekke virksomheter og tjenestesteder hadde gjennomført ansettelser uten at reglene for habilitet var ivaretatt. Undersøkelsen viser videre et stort omfang av midlertidige ansettelsesforhold i kommunen, inkludert i Bydel Nordstrand og Renovasjonsetaten som er undersøkt nærmere, og at en rekke midlertidige ansettelser i bofellesskapet ikke hadde hjemmel i regelverket. Kommunerevisjonen har også stilt spørsmål ved om grunnbemanningen i en rekke av kommunens virksomheter var i samsvar med regelverket. 

Bystyret merker seg at det er varslet relevante tiltak og forutsetter at disse iverksettes."

Jeg tar gjerne i mot innspill, særlig fra kommunale ansatte og deres tillitsvalgte. Skriv gjerne i kommentarfeltet, eller skriv mail.

 

Velkommen som ny byråd eller byrådssekretær i Oslo kommune!

Velkommen som ny byråd eller byrådssekretær i Oslo kommune!

Kikk Oslo-politikerne i byråd i kortene! Her legger jeg ut håndboka de blir møtt med ved første arbeidsdag i Rådhuset. Og som det heter i forordet:

"Velkommen som ny byråd eller byrådssekretær i Oslo kommune!

Du vil raskt se at du møter en spennende og utfordrende hverdag. I tillegg til de politiske sakene du skal ta stilling til og behandle fra første dag, må du også forholde deg til en organisasjon med en rekke formelle og uformelle regler og strukturer.

Denne håndboken har som formål å gi korte svar på blant annet disse spørsmålene:

- Hvordan ser organisasjonen ut og hvem fatter hvilke beslutninger på hvilken måte?

- Hvordan er rollefordelingen mellom meg som politiker og administrasjonen?

- Hvilke plikter og rettigheter har jeg som byråd eller byrådssekretær?

- Hvilke praktiske hjelpemidler blir stilt til rådighet og hvilke datasystemer skal jeg bruke?

I tillegg vil Byrådslederens kontor arrangere ulike seminarer for dere, der det blir gitt utdypende informasjon om de samme temaene og der det blir rikeligmed muligheter for å stille spørsmål og diskutere."

Noen av linkene er til intranett, og virker ikke utenfor kommunen.

Håndboka kan være nyttig for mange av oss. Noe du reagerer på eller savner?

Min beskjed til bystyret: Enkeltsakene er lakkmus-testen på om regelverket treffer

Min beskjed til bystyret: Enkeltsakene er lakkmus-testen på om regelverket treffer

"Spørsmålet er: Hva er politikk og hva er løpende drift og fag? Jeg er opptatt av at folkevalgte i større grad driver overordnet styring, mens fagfolka må få større frihet til å benytte fagkompetansen og bestemme virkemidlene. Hvis bystyrepolitikere har for mye fokus på detaljer, blir det forvaltningen som gjennom sin praksis utformer politikken.  Dette er noe av innholdet i det SV kaller tillitsreformen.

Det betyr at bystyrepolitikere må bli flinkere til å delegere, og gi slipp på detaljstyringa. F.eks. undres jeg stadig over hvor mye byutviklingspolitikere tviholder på å behandle klagesaker på garasjer og sånt, mens helse- og sosialpolitikere – nesten alle da – aksepterer at på deres sektor er klageadressat for forvaltningens avgjørelser statens representant: Fylkesmannen.

På faglige spørsmål har de mange dyktige fagfolka i kommunen enorm kompetanse, og: det er ikke slike at jo nærmere man kommer politikerne i Rådhuset, jo mer forvalter man klokskapen."

Dette var noe av det jeg sa da Høyres Bård Folke Fredriksen og jeg holdt et felles innlegg på bystyrets avslutningsmiddag denne uka.

Les hele vårt innlegg nedenfor.

Takk

Takk

Jeg har fått utrolig mange hilsener i forbindelse med at jeg nå går ut av bystyret etter 32 år. Det nærmer seg vel 2.000 gjennom de forskjellige kanaler.

Men som jeg skrev: "Jeg er pensjonist, men ikke pensjonert. Jeg skal ikke tilbringe dagene i sofaen for å se på TV, men fortsatt ha engasjement for solidaritet og sterke fellesskap." Kanskje jeg dukker opp i andre roller i folkets tjeneste? Jeg har meldt et par aktuelle posisjoner til bystyregruppa.

Jeg takker for alle hyggelige hilsenene, og gjengir her bare et lite utdrag. Noen nevnt, men ingen glemt:

Kari Elisabeth Kaski Takk for innsatsen så langt! Vi er mange som blir inspirert av deg, Ivar. Shahram Ariafar Takk for innsatsen. Det er mange som er takknemlige  Per Østvold Takk for innsatsen, Ivar. Vi har bruk for deg også i framtida.  Ina Lindahl Nyrud Jeg vil særlig takk for din imponerende innsats for offentlighet og innsyn. Arild Knutsen Takk! ? og stå på! Lars Aasen Takk for innsatsen. Det står stor respekt av dette. Oddny Irene Miljeteig Kjære Ivar. Du er og har vore eit unikum. Og eg tenkjer at Ivar Johansens metode bør bli ei eiga nemning i SV! Tusen takk for alt eg har lært av deg - og meir kjem eg til å læra! Stor klem frå Oddny Bård Vegar Solhjell Takk for innsatsen, på vegne av folket? Gro Balas Og takk for samarbeid og samvær Ivar Roger Schjerva Du er en solid kar, Ivar! Og du har oppnådd mye for de som har stemt på deg gjennom disse ti-årene. Bård Folke Fredriksen Vel blåst, Ivar Frode Jacobsen Imponerende innsats Ivar. Takk skal du ha? Jens Petter Gitlesen Takk for din utrettelige innsats gjennom mange år. Du står for meg som en sann sosialist som vet hva ordet solidaritet betyr. Jens Brun-Pedersen Godt jobba! Hvil deg nu, borger. Rune Aasen Takk for innsatsen så langt? Godt å høre at du ikke blir sofasliter. Lykke til med pensjonist tilværelsen ? Iren Mari Luther Takk for din fantastiske innsats, det har vært lett å følge med på saker som skal opp i bystyre, du har vært informativ og lett å ta kontakt med for mange tillitsvalgte. Du har vært svært synlig og tydelig. Lykke til som pensjonist. ?? Tone Tellevik Dahl Fantastisk innsats. Dine blogger har reddet meg mange ganger da jeg ikke fant info på kommunes håpløse nettsider :-) Lene Løken Vel blåst, Ivar! Du har gjort en innsats det står respekt av. Arnsten Linstad Vi journalister vil savne deg både som folkevalgt og som en usedvanlig hyggelig og klok samtale- og diskusjonspartner, Ivar Johansen. Det er vemodig for mange av oss at du gir deg. Men du gir deg på topp! Katinka Greve Leiner Du er en som virkelig har utgjort en forskjell- som har syntes i landskapet og entusiastisk jobbet for saker du tror på. Det står respekt av innsatsen, tusen takk fra en representant fra folket (ikke innvalgt) ? Eli Gunhild By Takk for fantastisk innsats i folkets tjeneste. Ann-Marit Sæbønes Flott levert, Ivar. Inga Marte Fantastisk innsats, vi er veldig stolte av deg❤️? Kristin Halvorsen Tusen takk for en fantastisk jobb som folkevalgt! Erling Lae Lykke til videre! Sturla Stålsett Takk for sterk, trofast, oppmerksom og grundig politisk tjeneste med et solidarisk hjerte og et klart hode, Ivar! Sunniva Holmås Eidsvoll Tusen takk, Ivar! Frode Woldsund Takk for godt samarbeid og evnen til å være saklig uenig. Alt godt håper vi treffes igjen. Anne Herseth Forstår godt at nå var det dags Ivar. Du har gravet, presset og jobbet for det du tror på. Vi har langt fra alltid vært enige, men også det har vi vært. Kanskje oftest uenige om løsning? Uansett, som en annen sier; hvil deg nå borger. Det har du fortjent??? Alt godt videre i livet. Gülay Kutal Du er engasjert, kunnskapsrik og prinsipiell. SV og Oslo har mye å takke deg for! ❤️?Jeg er også for godt og tett samarbeid de siste årene i bystyret. ? Håper virkelig også at du fortsetter med ditt engasjement på andre måter. ? John Christian Elden Takk for god innsats og informasjon til oss i folket! Marianne Borgen Takk for en formidabel innsats for byen. Vi kommer til å savne dine kloke innlegg i bystyresalen. Lars Rovik Ødegård Takk Ivar for ditt store mot, din sterke rettferdighetssans og din ukuelige ville til å gå i bresjen og på skansen for folk flest, for de med svakest stemme og de nederst ved bordet. Du har virkelig utgjort en forskjell. Takk for innsatsen, og kjenner jeg deg rett er du ikke ferdig med å påpeke urett og kjempe for solidaritet selv om du ikke lengre vil gjøre det fra hovedstadens talerstol. Simon Malkenes Takk, Ivar. Johannes Heggland Lykke til i overgangen og i ditt videre engasjement! Arve Gunnar Edvardsen Vi er politisk uenig, men respekt for ditt engasjement særlig for de svake i samfunnet. Kjellbjørg Lunde Takk for imponerande innsats og lukke til vidare ! Kampen held fram ! Sidsel Maxwell Grasli Tusen takk Ivar for ditt genuine og ærlige engasjement for dine velgere. Du har vært modig og tydelig, sett urett som er gjort og stått opp for de mest sårbare og utsatt. Du har vært en ærlig politiker vi har kunne stole på. Tusen, tusen takk⚘ Berit Ovesen Takk, Ivar, du har vært en uvurderlig forkjemper for likestilling for de som ikke alltid kan kjempe for seg selv?? Stine Westrum Takk for ditt hjerte og din hjerne for fellesskapet!✊❤ Eirin Faldet Takk for innsatsen, kamerat. Lykke til som pensjonist. Inger Lise Skog Hansen Tusen takk for imponerende innsatsen i folkets tjeneste! Og - så glad for at du fortsetter ditt utrettelige engasjement for fellesskap og solidaritet!

Eivind Smith: «Beredskapslov» i fredstid

Eivind Smith: «Beredskapslov» i fredstid

Norge kan snart få en ny lov for unntakstilstand i krisesituasjoner. Der vil regjeringen få så mye makt at lovforslaget anbefaler en "dødmannsknapp" for å hindre statskupp. Jussprofessor Eivind Smith advarer og viser til det nye lovforslag vil innføre svært vidtgående fullmakter for regjeringen, fullmakter som kan friste til misbruk.

– Det er store betenkeligheter ved å vedta en brei, allmenndekkende fullmakt til å bryte vanlig lov, og kople ut det vanlige lovapparatet med Stortinget i nøkkelrollen. Dette åpner en ganske vid port for regjeringen. Ikke fordi jeg tror dagens regjering vil misbruke den, men dette handler også om framtida og grunntrekk i et demokrati. Og det griper inn i sentrale prinsipper i et demokrati. Det krever gode grunner, og det synes jeg ikke utvalget har, sier Smith.

I en kronikk i Klassekampen går Smith ut mot lovforslaget som er sendt på høring. Han viser til at mange lover allerede i dag gir adgang til å fravike normalreglene i krisesituasjoner. – Jeg synes ikke utvalget på noen tilstrekkelig måte begrunner hvorfor ikke de vanlige reglene vi har, sammen med nye som kan vedtas på sårbare områder, er tilstrekkelige for å sikre myndighetenes handlingsrom, sier han.

Smith er klar på at ambisjonen om å kompensere med vilkår for å sikre parlamentarisk kontroll, i seg selv er god. Men flere av forslagene virker dårlig gjennomtenkt eller er utilfredsstillende. Også det at et mindretall i Stortinget skal kunne stanse eventuelle kriseforskrifter, reiser et problem, mener han:

– Ifølge vår konstitusjon er det Stortingets alminnelige flertall som bestemmer, punktum. Forslaget stemmer altså ikke med Grunnlovens system, og det er påfallende at utvalget ikke engang diskuterer det, skriver Eivind Smith.

Les hele kronikken nedenfor.

Takk for meg

Takk for meg - så langt. 32 år i folkets tjeneste fikk holde. I dag er mitt siste møte i Oslo bystyre.  Min jobb som folkevalgt har vært  -  Et folkeopplysningsprosjekt: Kunnskap er makt. Ved å spre informasjon - i folkelig språk - om det som er til behandling i bystyret har jeg gitt folk mulighet til å påvirke i beslutningsprosessen. Gi makt til dem som knapt nok vet at en viktig sak som helt direkte påvirker deres hverdag er til behandling. Tusenvis av mail har gått ut hver eneste uke, målrettet til de miljøer som kan ha innspill til saken bystyret behandler. 20.000 følgere på sosiale medier, og 200.000 unike årlig besøkende på blogg, har gjort denne dialogen lettere.  - Ombudsrollen: Å ta opp enkeltpersoners problemer i møte med kommunen. I motsetning til de fleste andre folkevalgte har jeg sagt: Selvsagt forholder jeg meg til enkeltsaker, så ta kontakt om din sak sak. Det er jo folks erfaringer i sin hverdag, ikke de fine Excel-arkene, som er testen på om regelverket treffer, eller om endringer er nødvendig. Disse sakene har ofte gitt gode resultater for den berørte, men også positive konsekvenser for andre i samme situasjon.  - Representere motmakt, ved å innhente alternativ kunnskap. Kursen ble lagt allerede første året i bystyret. Sammen med fagmiljøer laget jeg en statusrapport om situasjonen i Oslo-barnevernet. En rapport som ble lansert i NRK Dagsrevyen og ble gjenstand for formell behandling i bystyret. Og samme år: Da byrådet foreslo å kutte bemanningen ved alle byens sykehjem la jeg, med bistand fra ansattes organisasjoner og fagmiljøer, fram en omfattende dokumentasjon. Kutt-forslaget ble trukket, og byråden måtte forlate sin post.  Jeg har vært i folkets tjeneste, og har ivaretatt dette som best jeg kan. Men gode resultater er de manges verk. Den brede folkelige mobilisering er viktig, og godt samvirke mellom parlamentarisk og utenomparlamentarisk arbeid.  Jeg er pensjonist, men ikke pensjonert. I fortsatt engasjement for spleiselaget og fellesskapet.

Takk for meg - så langt. 32 år i folkets tjeneste fikk holde. I dag er mitt siste møte i Oslo bystyre.  

Min jobb som folkevalgt har vært: 

Folkeopplysning: Kunnskap er makt. Ved å spre informasjon - i folkelig språk - om det som er til behandling i bystyret har jeg gitt folk flest mulighet til å påvirke i beslutningsprosessen. Gi makt til dem som knapt nok vet at en viktig sak som helt direkte påvirker deres hverdag er til behandling. Tusenvis av mail har gått ut hver eneste uke, målrettet til de miljøer som kan ha innspill til saken bystyret behandler. Sosiale medier har gjort denne dialogen lettere, med 20.000 følgere på sosiale medier, og 200.000 unike årlig besøkende på blogg. Tallene varierer; mitt innlegg forleden om Tor Mikkel Wara og hans samboer har f.eks. blitt lest av nærmere 20.000 besøkende.

- Ombudsrollen: Å ta opp enkeltpersoners problemer i møte med kommunen. I motsetning til de fleste andre folkevalgte har jeg sagt: Selvsagt forholder jeg meg til enkeltsaker, så ta kontakt om din sak sak. Det er jo folks erfaringer i sin hverdag, ikke de fine Excel-arkene, som er testen på om regelverket treffer, eller om endringer er nødvendig. Disse sakene har ofte gitt gode resultater for den berørte, men også positive konsekvenser for andre i samme situasjon.  

- Representere motmakt, ved å innhente alternativ kunnskap. Som f.eks. første året i bystyret: Sammen med fagmiljøer laget jeg en statusrapport om situasjonen i Oslo-barnevernet. En rapport som ble lansert i NRK Dagsrevyen og ble gjenstand for formell behandling i bystyret. Og samme år: Da byrådet foreslo å kutte bemanningen ved alle byens sykehjem la jeg, med bistand fra ansattes organisasjoner og fagmiljøer, fram en omfattende dokumentasjon om den faktiske situasjon. Kutt-forslaget ble trukket, og byråden måtte forlate sin post.  

Jeg har vært i folkets tjeneste, og har ivaretatt rollen som best jeg kan. Men gode resultater er de manges verk. Den brede folkelige mobilisering er viktig, og godt samvirke mellom parlamentarisk og utenomparlamentarisk arbeid.  

Jeg er pensjonist, men ikke pensjonert. Jeg skal ikke tilbringe dagene i sofaen for å se på TV, men fortsatt ha engasjement for solidaritet og sterke fellesskap. I folkets tjeneste er jeg tilgjengelig, så ta gjerne kontakt.

Hvordan ville du ha forandret ditt nabolag?

Hvordan ville du ha forandret ditt nabolag?

Spennende tanker fra to SV-ere, som jeg helhjertet støtter:

"For SV som et sosialistisk parti er vårt grunnleggende mål at vanlige folk skal få mer makt over egne liv. At vi sammen skal bestemme mer i fellesskap, enten det gjelder økonomien, landets styre, på arbeidsplassen eller i lokalsamfunnet. Et folkestyre som både er utvidet til å gjelde flere områder i samfunnet og som er dypere gjennom mer direkte og deltakende demokrati. Mer folkestyre, mindre pengestyre.

Derfor går SV til valg i landets kommuner ikke bare for å endre politikkens innhold, men også dens form. Vi vil senke terskelen for at vanlige folk skal få forme lokalsamfunnene sine nedenifra. I mange kommuner verden over, styrer innbyggerne selv hvordan kommunens budsjett skal fordeles i et deltakerdemokrati med folkemøter og avstemninger i lokalsamfunn."

Dette skriver Camilla Sørensen Eidsvold, 1.kandidat for Viken SV, og demokratiutvikler i Fredrikstad kommune og Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV.

Les mer under "les mer."