Offentlig styring

Bystyreflertallet: Offentlig eierstyring av selskaper, uten spor?

Bystyreflertallet: Offentlig eierstyring av selskaper, uten spor?Venstre (og det borgerlige flertallet i bystyrets finanskomite) fastholder at Oslo kommune kun har et "klart forretningsmessig formål med sitt eierskap" i Oslo Kino AS, og "her er bedriftsøkonomisk verdioptimalisering hovedmålet" og man "forventer god avkastning av kommunens verdier." Kulturpolitikken er tydeligvis helt underordnet for Høyre, Fr. P og Venstre.

Jeg må nok også si at det overrasker meg noe at Venstre, Høyre og Fr.P stemmer i mot mitt forslag om at "bonuser, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger for ledere skal ikke benyttes i selskaper der Oslo kommune har eierandel." Oslo-partiene ser ut til å ville ha en annen politikk enn det Staten praktiserer i selskaper der Staten er inne.

Men at jeg, så langt, blir stående alene (også uten Arbeiderpartiets støtte) på at "kommunens eierpåvirkning utenom generalforsamlingen skal kunne etterspores/etterkontrolleres og skal derfor være nedfelt i skriftlige notater og/eller referater" synes jeg er litt skremmende. Her forvalter man store fellesskapsverdier og da styrer man ikke selskapene gjennom sms-er eller hemmelige kontakter hvor alle spor er slettet/skjult.

Bystyret skal sluttbehandle Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper i møte onsdag.

Les finanskomiteens innstilling her
Les om Byrådets "kulturpolitikk"

Kommuneøkonomi for alle: deltakende budsjettering

Kommuneøkonomi for alle: deltakende budsjetteringI Brasil inviteres alle innbyggere i en by til å være med og forme byens budsjetter. 1500 byer over hele verden har laget lignende ordninger. Deltakende budsjettering har blitt et av de mest populære redskapene i vår tid for økt deltakelse blant innbyggerne.

Jeg mener at elementer av dette har overføringsverdi, og kan gjennomføres, i norske kommuner, og anbefaler derfor en artikkel Einar Braathen har skrevet i Latin-Amerika-årboken som foreligger i disse dager.

Og samtidig er det også verdt å minne om boka Audun Lysbakken og Ingvar Skjerve skrev om det samme for tre år siden.

Les hele artikkelen her (pdf-dokument)

Lederlønn i kommunale selskaper: Nei til bonus og opsjoner

Lederlønn i kommunale selskaper: Nei til bonus og opsjonerEnergi-giganten Hafslund, der Oslo kommune eier 53,7 prosent av aksjene, gir 14.2 millioner kroner i etterlønn og bonus til tre sjefer som går fra et heleid Hafslund-selskap og til å ha ansvar for et selskap der Hafslund "kun" eier 49,5 prosent av aksjene.

Når bystyrets finanskomite neste uke skal behandle "Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper" vil jeg som et, av flere, forslag, legge inn: "Bonuser, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger skal ikke benyttes i selskaper der Oslo kommune har eierandel."

Det foreligger signaler om at bystyrets borgerlige flertall vil si nei til dette forslaget, men jeg ser med interesse fram til deres standpunkt.

Kommunale aksjeselskaper: Åpenhet og dokumenterbarhet

Kommunale aksjeselskaper: Åpenhet og dokumenterbarhet"Kommunens eierpåvirkning utenom generalforsamlingen skal kunne etterspores/etterkontrolleres og skal derfor være nedfelt i skriftlige notater og/eller referater."

"For å sikre størst mulig grad av demokratisk innsyn og kontroll skal alle kommunale aksjeselskaper der kommunen er majoritetsaksjonær etterleve kommunens regler om meroffentlighet og som hovedregel gjennomføre åpne styremøter. Kommunens representanter i styret der kommunen er mindretallsaksjonær skal arbeide for innføring av tilsvarende regler."

"Aksjeselskapene skal erkjenne solidaransvar, ved å ta ansvar for forpliktelser oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å følge retningslinjer som gjelder for det kommunale aksjeselskapet."

Dette er noen av de endringsforslagene jeg vil legge inn når bystyrets finanskomite skal innstille overfor bystyret på Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper. Har du innspill, forslag eller synspunkter tar jeg gjerne i mot det.

I folkets tjeneste

I folkets tjeneste"I folkets tjeneste", er for meg en parole med mening. Den uttrykker at jeg i folkevalgtrollen står til tjeneste for, og er i løpende dialog med, de mennesker som har valgt meg. Dette er en toveis-kommunikasjon: på de ene siden forteller jeg om de saker som er til behandling i folkevalgte organer, for derigjennom å få innspill fra de som har meninger om, og berøres av, beslutningene. Men vel så viktig er å få innspill om de saker som ikke står på dagsorden, og som burde vært reist. I ombudsrollen får jeg mange slike henvendelser, og jeg står til disposisjon.

Tilstedeværelse i sosiale medier er i den sammenheng viktig. Jeg har tilsammen 6.500 følgere på Facebook, Twitter, Origo og LinkedIn. Og blogg-innleggene legges også hver dag ut på andre nettsteder som Indymedia.no, Sv.no, Valgprat.no eller LO-nettstedet Fri Fagbevegelse. De temarelaterte nyhetsbrev går hver uke ut til tusener av mottakere.

Mitt eneste budskap med dette blogginnlegget er: Har du innspill eller synspunkter som du mener jeg som folkevalgt burde ha kjennskap til, eller ta opp: ta kontakt med meg. Du har valgt meg, og det er en viktig forutsetning for at jeg skal kunne gjøre en god jobb at jeg får korrigert de knusktørre sakspapirene administrasjonen sender meg, med den virkeligheten byens innbyggere møter. Jeg er tilstede for deg.

Og her har du rundt 1.000 andre folkevalgte som jeg også tror står til folkets tjeneste.

Oslos finansbyråd: Takk til den rødgrønne regjeringen

Oslos finansbyråd: Takk til den rødgrønne regjeringenByrådet la i dag fram Oslo kommunes regnskap for 2011, under overskriften "Godt resultat og bydeler i balanse."

Jeg merker meg den indirekte, men krystallklare, takk Oslos finansbyråd Kristin Vinje sender til den rødgrønne regjeringen for kommunens økonomiske rammer når hun i sin pressemelding skriver: "Samlet viser regnskapet at de frie inntektene, som består av skatt og rammetilskudd fra staten, er 284 millioner mer enn det regulerte budsjettet, noe som er hovedårsaken til kommunens regnskapsmessige mindreforbruk i 2011."

Så skal bystyret og finanskomiteen gjennomgå årsberetninger og regnskap, for ikke minst å se på hvordan Byrådet fulgte opp de vedtatte aktivitetsmål for 2011.

Les Byrådets pressemelding
Les årsregnskapet for 2011

4 nye år som hovedstyremedlem i KS

4 nye år som hovedstyremedlem i KSI 8 år har jeg vært hovedstyremedlem i KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. På landstinget i KS, som ble avsluttet i går, ble jeg som SVs representant gjenvalgt som hovedstyremedlem for en ny periode på 4 år.

For oss som ønsker en kvalitativ god offentlig sektor er KS i viktig organisasjon. Her, som i mitt øvrige virke som folkevalgt, jobber jeg i tett dialog med fagfolk og interesseorganisasjoner.

Ta derfor gjerne kontakt, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., dersom du har informasjon, innspill eller spørsmål til meg som hovedstyremedlem i KS.

KS-landstinget: AS-ifisering bidrar til byråkratisering og pulverisering av ansvar

KS-landstinget: AS-ifisere bidrar til pulverisering av ansvar og byråkratifiseringVi kan – med rette – kjefte på Staten for bl.a. et rapporterings- og kontrollregime som er en betydelig tidstyv, og som gjør at lærere og andre høgskoleutdannede fagfolk ikke får gjort det det som først og fremst er deres hovedoppgave.

Men samtidig bør vi som kommunepolitikere se på i hvilken utstrekning vi selv – gjennom måten vi organiserer våre kommuner på - i alt for stor grad byråkratiserer oss i hjel. Spørre oss om hvor stor del av fagfolkas tid går til å kontrollere andre kommunalt ansatte, eller rapportere oppover i systemet. Vi må spørre oss om tendensen til oppsplitting av tjenestetilbudet - gjennom å skille ut egne selskaper - bidrar til mer ansvarliggjøring og effektivisering, sa jeg blant i mitt innlegg på KS sitt landsting i går ettermiddag.

Korrupsjon: En byråd som løper fra ansvar

Korrupsjon: En byråd som løper fra ansvarBystyret har nettopp diskutert korrupsjonssakene i Sporveis-systemet, og jeg hadde denne replikken:

Det er noe som skurrer for meg når jeg hører byrådspartiene så sterkt understreker at Byrådet skal ha avstand som eier, og at det er viktig å ansvarliggjøre selskapets organer. Det er de som beslutter, og kommunen som eier har kun adgang til å instruere gjennom generalforsamlingen.

Men sånn opptrer jo ikke Byrådet i praksis:

Da styret i Kollektivtrafikkproduksjon As i fjor var klar til å endre navn til det mer folkelige Sporveien AS kom det en telefon fra byrådsavdelingen et par timer før styremøtet: Dette får dere ikke lov til. Uten å gå veien om generalforsamlingen instruerte byråden selskapets styre. Byrådspolitikerne bør sitte musestille i diskusjonen om hvordan næringsminister Giske utøver offentlig eierskap.

Styret har også et betydelig ansvar for å effektivisere. Gjennom en ekstern konsulentrapport fikk styret dokumentert at man årlig kunne spare 55 millioner ved å rydde opp i kollektivtrafikkbyråkratiet. Styret ønsket å ta konsekvensen av dette ved å redusere i antallet selskaper, men den entydige beskjeden fra byrådet har vært: dette får dere ikke lov til. Igjen uformelle signaler, uten å gå veien om generalforsamlingen.

Så , ordfører, her i salen brukes det nå særs vikarierende argumenter. Venstre-byråd Elvestuen tar ikke nødvendige politiske initiativ. Det er en lite akseptabel rolle.

Hva er god eierstyring av offentlig eide aksjeselskaper?

Hva er god eierstyring av offentlig eide aksjeselskaper?Er det forskjell på eierstyring innenfor en kommune som kan ivareta fellesskapets interesser, og eierstyring innenfor et industrikonsern med helt andre målsettinger? Det borgerlige byrådet i Oslo har lagt forslag for bystyret om Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper:

De 10 eierstyringsprinsippene som foreslås er:

1. Kommunen vil sette resultatmål for selskapene. Styret har ansvaret for å realisere resultatmålene.
2. Selskapene skal være bevisste sitt samfunnsansvar.
3. Eierbeslutninger og vedtak skal foretas på generalforsamlingen.
4. Aksjonærer skal likebehandles.
5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.
6. Styrets sammensetning skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart.
7. Lønns- og incentivordninger skal utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet og fremstår som rimelig.
8. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.
9. Styrets arbeid skal være strukturert, kompetent og evalueres jevnlig.
10. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap i aksjeselskaper.

Bystyrets finanskomite skal nå forberede saken overfor bystyret, og jeg tar gjerne i mot synspunkter og innspill.

Les byrådets forslag her

Aktivt offentlig eierskap

Aktivt offentlig eierskapJeg synes det er flott med statsråder som utøver et aktivt offentlig eierskap.

Når Staten driver næringsvirksomhet er det på områder dette er ønskelig ut fra et overordnet samfunns- og felleskapshensyn. Eieren/Staten, representert ved generalforsamlingen/statsråden, må være en tydelig eier som setter mål og stiller krav til selskapenes styrer og ledelse.

Dette gjelder særlig større strategiske disposisjoner i selskapet. Og det er grunn til å merke seg at Stortinget i saka om Aker og Aker Solutions understreket kontrollkomiteen i Stortinget verdien av at "staten som eier, på linje med andre industrielle eiere, deltar aktivt og tydelig med klare, velbegrunnede og selvstendige standpunkter knyttet til større strategiske industrielle disposisjoner i selskapet."

Derfor er det klokt at næringsministeren, før styrets beslutning, ga tydelige signaler til Telenor i saka om salg av TV-aksjer.