Offentlig styring

Byrådet må fortsatt ta det parlamentariske ansvar for sviktende tjenester

Byrådet må fortsatt ta det parlamentariske ansvar for sviktende tjenesterRødt har i bystyret foreslått at det er bydelsutvalget, og ikke Byrådet, som har det politiske ansvar for de tjenester som ligger på bydel.

"Det er Fremskrittspartiet, ved byråd Listhaug, som har det politiske ansvar for sviktende eldreomsorg i Oslo, også den som ligger på bydel. Rødts forslag innebærer reelt sett å frita byrådet fra det parlamentariske ansvaret for de tjenester som ligger på bydelsnivå. Fra SVs side mener vi at dette er uklokt. Hvis vi skulle komme opp i en situasjon med at det avdekkes alvorlig omsorgssvikt innen barnevern eller hjemmetjenester på bydelsnivå skal byrådet – som nå  - ha det politiske ansvar for dette. Og bystyreflertallet kan ikke bare tildele bydelssektoren for lite budsjettmidler, og samtidig si at konsekvensen av dette er bydelsutvalgets ansvar," sa jeg bl.a. da bystyret behandlet forslaget.

Bystyreflertallet sier nei til lobbyregister

Bystyreflertallet sier nei til lobbyregisterJeg ville trodd at de siste dagers fokus på Bjarne Håkon Hansens  (og Carl I Hagens med fleres) rolle som kommende profesjonelle lobbyister overfor folkevalgte beslutningstakere hadde skjerpet forståelsen for nødvendigheten av større åpenhet. Åpenhet om pengesterke interessegruppers kjøp av profesjonelle påvirkere som kan bidra til beslutninger i tråd med deres interesser. Men dengang ei. Da Oslo bystyres finanskomite i går behandlet et Rødt-initiativ om eget lobbyregister i Oslo, ble SV og Venstre stående alene om følgende forslag:

1. 
Byrådet bes utarbeide forslag til en registreringsordning for dem som oppsøker bystyrerepresentanter på vegne av seg selv eller andre, for å påvirke bystyret i forbindelse med saker som er til behandling.

2.
Byrådet bes utarbeide forslag til en registreringsordning for dem som oppsøker den politiske ledelsen i byrådsavdelingene på vegne av seg selv eller andre, for å påvirke byrådet i forbindelse med saker som er til behandling.

Finanskomiteens flertall, partiene Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ønsket ikke noen registrering av lobbyvirksomhet. Les SV og Venstres begrunnelse under.

Les Aftenposten: Blåøyde politikere

Oslo kommune: Så omorganiserer vi litt igjen

Oslo kommune: Så omorganiserer vi litt igjenI 2005 ble kultur og idrett samlet i en etat i kommunen; Kultur- og idrettsetaten.
I 2008 ble noe av dette reversert: Idretten blir skilt ut og vi får to nye etater; Kulturetaten og Idrettsetaten
I 2009 ønsker Byrådet nye endringer; Munchmuseet ut til en egen etat.

Store og tunge omorganiseringsprosesser er krevende, og de som er involvert investerer mye tid og energi. Det påløper også rådyre konsulentkostnader, i dette tilfellet konsulentfirmaet Ernst & Young.

"Bibliotekarforbundet stiller seg spørjande til måten kommunen handterar pengar på i samband med omorganiseringar og kor mykje kunnskap dei eigentleg har om dei fagområda dei forvaltar. Vi stiller oss spørjande til kor mykje bakgrunnsinformasjon dei har før dei set i verk slike omorganiseringar som Deichman, Munch osv har vore ein del av gjennom fleire år. Vi ser at det fort blir omorganisert fram og tilbake igjen til slik det var i utgangspunktet. Og kvifor blir det slik?" spør de blant annet. 

Se mine synspunkter under. Hører gjerne andres synspunkter og erfaringer.

Verktøyet for lobbyvirkomhet er på plass: Folkevalgtbasen

Verktøyet for lobbyvirkomhet er på plass: FolkevalgtbasenDa er hjelpeverktøyet for alle lobbyister oppdatert: Folkevalgtbasen er ajour med de siste konsekvenser av stortingsvalget og regjeringsendringene. I  Folkevalgtbasen ligger mailadresser og telefonnummere til over 900 folkevalgte på kommune-, fylke- og nasjonalt nivå. Stortingsrepresentanter, statsråder, ordførerere m.v.

Det er viktig med påvirkningsarbeid, men gjør det med litt kløkt. Masseproduserte mailer er av særs begrenset verdi. Men personlig formulerte, individuelle, mailer direkte til en eller flere folkevalgte om en sak du er opptatt av kan være virkningsfullt. Og ennå bedre; om du tar en telefon. Bruk muligheten.

til Folkevalgbasen

Ansvar kan ikke delegeres bort

Ansvar kan ikke delegeres bort600 millioner har Høyre/Fr.P-byrådet i Oslo sølt bort ved budsjettoverskridelser og manglende styring av Holmenkollbakke-byggingen. I et forsøk på å løpe fra eget ansvar innfører Høyres byrådsleder Erling Lae bortforklaringer som må betegnes som å innføre privatpraktiserende byråder. Det er idrettsbyråden som har ansvaret, skriver Lae i Dagbladet 26. august.

Så enkelt er det ikke. Bystyrets vedtak i denne, som andre saker, forholder seg ikke til enkeltbyråder. Det er byrådet som kollegium som er gitt ansvaret for å gjennomføre bystyrets vedtak.Så kan byrådet delegere oppgaver til enkeltbyråder eller til fagetater. Men ansvaret kan man ikke delegere fra seg.

Et klokt byråd sørger derfor for gode oppfølgings- og rapporteringssystemer. Når Høyre/Fr.P-byrådet samlet sett de siste årene gjennom en del enkeltprosjekter gjennom dårlig økonomistyring har skuslet bort beløp på rundt halvannen milliard kroner av skattebetalernes penger er dette byrådets, og ikke en enkeltbyråds, ansvar. Og et særlig ansvar hviler det da på byrådets leder, byrådsleder Erling Lae.

Svak finansiell styring av Oslo kommune

Om få uker, onsdag 30. september, skal byrådet legge fram budsjettforslag for 2010.

Det kan allerede nå være grunn til å minne om at Oslo kommune gjennom Høyre og Fremskrittspartiets ledelse, og med Venstre og Kristelig Folkeparti som støttepartier, styres gradvis mot en mer usunn økonomi. Et eksempel som illustrerer dette:

Kommunens økonomiske handlefrihet måles gjerne i driftsresultatgrad, da dette viser hva kommunen har til disposisjon til investeringer og avsetninger fra årets drift. Anbefalt norm er minimum 1,5 % (1 % tilsvarer ca. 300 mill).  Ved utgangen av fjoråret lå resultatgraden på 1,9 %, men vil mot slutten av dette året være nede i - 0,2 %. I det budsjett byrådet legger fram om noen uker vil nok resultatgraden for de kommende 4 år maks komme opp i 0,7 %, halvparten av det som anbefales som forsvarlig.

Rødgrønn regjering har gitt Oslo solid inntektsvekst

Rødgrønn regjering har gitt Oslo solid inntektsvekstEn kommunes handlefrihet måles som oftest i hvor mye kommunen disponerer i såkalte "fri inntekter", som er summen av innteksts - og formueskatt og det statlige rammetilskudd.

I regjeringen Bondeviks siste år (2005), og med Erna Solberg som kommunalminister, disponerte Oslo kommune 16,665 milliarder i fri inntekter, mens det forventes at Oslo i år - med den rødgrønne regjeringen - vil disponere 23,153 milliarder i fri inntekter.

Dette utgjør en himmelvid forskjelll for hovedstaden. En vekst i den årlige budsjettrammen for Oslo kommune på 6,4 milliarder gir særs gode forutsetninger for å sette inn ressurser i velferd for byens innbyggere.

Høyre/Fr.P-byrådet i Oslo kan prise seg lykkelig over at den borgerlige regjeringen ble kastet, og erstattet av en rødgrønn regjering som prioriterte offentlig velferd framfor skattelette. Byrådsleder Erling Lae bør håpe på at Erna Solberg holdes langt unna regjeringskontorene, da dette vil kunne representere noen magre år for kommunal velferdsproduksjon.

Ta de ansatte med på fornyelse og omstilling

Ta de ansatte med på fornyelse og omstillingForbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess i enhver organisasjon, men av og til kan det være klokt å mobilisere hele organisasjonen i en noe mer grunnleggende gjennomgang av virksomheten - å trekke inn ansatte på alle nivåer for å se på avbyråkratisering og smartere måter å jobbe på.

For oss som ønsker en sterk offentlig sektor, er sektorens evne til omstilling, fornyelse og effektivisering helt grunnleggende. Selv borgerlige politikeres klokkertro på New Public Management, OPS og konkurranseutsetting bør ikke hindre dem i å se at offentlig sektor trenger den kraften en omstilling på lag med de ansatte representerer, skriver jeg bl.a. i en kronikk i Fagbladet, tidsskriftet til Fagforbundet - som en kommentar til at flertallet i Oslo bystyre sa nei til et omstillingsprosjekt i kommunen.

Byrådet sløser med skattebetalernes penger

Byrådet sløser med skattebetalernes penger- Sporveiens nye billettsystem Flexus
- IKT-skandalen
- Energigjenvinningsetaten
- Harald Langemyhr AS
- Massivt brudd på anbudsregler

Og nå; Holmenkollenutbyggingen, og Fr.P-byråd Anette Wiig Bryn. Det er vel nå rundt en milliard kroner som Høyre/Fremskrittspartibyrådene har sløst bort de siste 2-3 årene som resultat av manglende styringsevne. Det er mye penger, som ellers kunne vært benyttet til å løse velferdsoppgaver for byens innbyggere.

Byrådet vil stoppe deltakende budsjettering

Bydel St.Hanshaugen har selvsagt rett til deltakende budsjetteringFra og med budsjettåret 2010 skal bydel St. Hanshaugen i Oslo prøve ut deltakende budsjettering på utvalgte områder. Det vedtok bydelsutvalget i bydelen i fjor, gjennom et flertallsvedtak av representantene for SV, Ap og Rødt . De vil la innbyggerne få større innflytelse over pengebruken.

Men det stikker Oslo-byrådet kjepper i hjulene for. De mener deltakende budsjettering strider mot kommunelovens  bestemmelser om hvem som kan vedta budsjett, og hvordan vedtak kan delegeres, og at kommunens økonomireglement sier at bydelene kun kan delegere beslutninger til bydelsdirektøren, ingen andre.

Jeg er enig med SVs bydelsutvalgsmedlem Stian Oen når han til Klassekampen sier at bydelsutvalgets vedtak er innenfor rammen av kommunelovens bestemmelser. "- Vi bare spør befolkningen først om hvordan de ønsker å prioritere, sier Oen." Jeg har i dag sendt fram spørsmål om saken (se under)som byrådet må besvare overfor bystyrets finanskomite.

Høyre/Fr.p-organisering: Benkene på Grorud, som ikke blir satt ut

Høyre/Fr.p-organisering: Benkene på Grorud, som ikke blir satt utVi trenger gode offentlige tjenester, der beslutningene tas nærmest mulig brukeren og ansvaret er tydelig plassert.
Som vi vet er Oslo kommune organisert etter en foretaksmodell. Ofte ser de ut til å samhandle dårlig med hverandre.
Her er ett eksempel: bydel Grorud fikk i 2008 noen benker i gave. Disse skulle settes ut forskjellige steder i bydelen. Det har seg slik at Eiendoms- og byfornyelsesetaten har bestemt hvordan benkene skal se ut, men Park- og idrettsetaten liker ikke benkene og nekter å vedlikeholde dem . Dermed blir de ikke satt ut.
Forstå det den som vil!, skriver Judith Kvernes, nestleder i bydelsutvalget Grorud bydel.