Offentlig styring

Høyre, Fr.P og Venstre: Byrådene må ha rett til, på sviktende grunnlag, å gi kommunalt ansatte refs i media

Høyre, Fr.P og Venstre: Kommunens politiske ledelse må kunne henge ut ansatte i media  Jeg jobber i det private næringsliv. Der ville det vært helt utenkelig at administrerende direktør - uten å innhentet fakta, snakket med meg på forhånd , eller varslet meg - ville gitt meg offentlig korreks i media for en angivelig feil en tabloidpreget avis hevder jeg har begått.  Men det borgerlige flertallet i bystyrets finanskomite ser ikke behov for å fastslå at sånn er god arbeidsgiverpolitikk også i Oslo kommune. Som Høyres gruppeleder sa: - De ønsker ikke slik å begrense byrådenes handlingsrom.

I bystyrets finanskomite onsdag ble SV og Arbeiderpartiet stående alene om disse synspunkter:

"Komiteen mindretall, medlemmene fra A og SV viser til at byrådet er øverste ledelse for den samlede kommunale administrasjon.

En eventuell kritikk fra byrådet/byrådenes side av konkrete tjenestesteder eller ansatte bør framføres tjenestevei, og/eller direkte overfor dem dette gjelder.

I en presset mediehverdag kan det allikevel hende at slik kritikk blir fremført i offentligheten. Da er det viktig at de ansatte / tjenestestedet blir varslet - og evt også får mulighet til å gi sin versjon av saken - slik at de ikke først hører om kritikken gjennom media.

Dersom det skulle vise seg at kritikken var uberettiget skal byrådet sikre at korrigering skjer både overfor dem det gjelder og gjennom offentligheten."

Les om sakens bakgrunn

Elektronisk valg hjemme i stua: Høyre snur

Elektronisk valg hjemme i stua: Høyre snurStemmegivning fra egen PC hjemme kan lett føre til utilbørlig påvirkning fra andre familiemedlemmer, og med en slik ordning forsvinner også det hemmelige valg, skriver Høyres bystyremedlem Hermann Kopp i dagens Aften.

Høyre har dermed snudd i dette spørsmålet. Da bystyret for en stund siden behandlet spørsmål var vi kun 9 bystyremedlemmer som stemte i mot forslaget om at "Oslo kommune søker om å få delta i forsøket med elektronisk stemmegivning i forbindelse med valgene i 2011. Et eventuelt forsøk i Oslo avgrenses til en bydel." Det er bra at Høyre nå snur.

Les fra bystyrebehandlingen
Les mitt innlegg i bystyredebatten

Internett-valg: Fortsatt hemmelige valg?

Internett-valg: Fortsatt hemmelige valg?"Regjeringen vil la oss stemme fra pc-en. Det undergraver prinsippet om hemmelig valg," skrev avgåtte Høyre-byrådsleder Erling Lae i Morgenbladet forleden. Og på Facebook-gruppa "for oss som mener at hemmelige valg er grunnleggende i et velfungerende demokrati" ser jeg at også Høyres byråd Bård Folke Fredriksen støtter dette.

Dette er veldig bra. "-Jeg er for å ha elektronisk stemmegivning i valglokalet og ved forhåndsstemmegivning på institusjoner, skoler og lignende der det fysisk er valgfunksjonærer tilstede, men ikke på det som i saken omtales som ”ukontrollerte omgivelser", sa jeg bl.a. da bystyret 11. november drøftet hvorvidt Oslo skulle søke om deltakelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011."

Det blir jo litt rart når Erling Lae skriver at "uten særlig offentlig debatt har regjeringen besluttet at elektronisk stemmegivning fra hjemme-pc-en skal skje i ti kommuner og én bydel i Oslo ved valget i 2011." Dette er ikke noen Regjeringen har dyttet på Oslo. Et flertall i Oslo bystyre har aktivt søkt om å få være med på dette. Kun 9 representanter stemte i mot: Jeg inntok et annet standpunkt en SVs gruppe, og stemte sammen med Venstre og Rødt imot et slikt forsøk.

Dersom Erling Lae og Bård Folke Fredriksen hadde fremført sitt syn i den offentlige debatt før bystyret vedtok å søke om å delta i et forsøk som "undergraver prinsippet om hemmelig valg" kunne kanskje resultatet blitt et annet.

Les Erling Lae
Les mitt innlegg i bystyret

Norge overadministrert. Men hva med Oslo?

Norge overadministrert. Men hva med Oslo?"De fleste politikere er enige i at Norge er overadministrert", skriver Erling Lae i en kommentarartikkel i Morgenbladet.

Ja, jeg er helt sikker på at Oslo kommune også er overadministrert i den for stand at vi kunne skapt en bedre kommune ved å avbyråkatisere. Derfor fremmet jeg et forslag til Oslo bystyre om nettopp det: "I løpet av 2009 startes et prosjekt hvor 5 utvalgte virksomheter foretar en totalgjennomgang av sin virksomhet med sikte på mulig avbyråkratisering, forenkling og avklaring på hvorvidt virksomheten kan jobbe smartere.  De ansatte skal involveres som idebærere og gjennom partssamarbeidet bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene."

Sikkert med bl.a. byrådsleder Erling Laes velsignelse var dette avbyråkratiserings-forslaget for vanskelig for bystyrets borgerlige bystyreflertall å si ja til. Men så kan den tidligere byrådslederen i media skrive at "de fleste politikere er enige i at Norge er overadministrert." Det er handling som teller, sier nå jeg.

Les mitt forslag
Les bystyrebehandlingen
Les Erling Lae

Høyrebyråkratiet....

Høyrebyråkratiet...."Utgiftene i offentlig sektor løper løpsk under det rødgrønne vanstyret i Norge. Utfordringen er den rødgrønne regjering som ikke tør manne seg opp for å ta et oppgjør med byråkratiet; det er jo blandt byråkratene de finner sine kjernevelgere. Taperne er befolkningen eller skattebetalerene som betaler dyrt for en stadig dårliger service. Det er også et tankekors at de som arbeider i førstelinjen - sykepleiere, hjelpepleiere lærere og annet helsepersonell også er taperne, mens et svulmende byråkrati er vinnerne," skrev Ulf Granli, Høyres gruppeleder i bydelsutvalget på Grünerløkka her på nettsidene 4. januar.

Jeg utfordret ham på følgende: "Men da kan vi vel ta det nære først, vår egen by? Byen som ditt parti har hatt ansvaret for styringen av i alle fall sammenhengende de siste 13 år. Om vi gjør opp regnskapet for denne perioden: Har kommunens utgifter i Oslo, relativt sett, gått ned, slik at Oslo ikke faller inn under beskrivelsen "utgiftene i offentlig sektor løper løpsk"? Har vi hatt en reduksjon i byråkratiet i denne byen, slik at "et svulmende byråkrati" her ikke er vinneren?

Jeg vil gjerne at du er konkret i ditt svar, og ikke bare kommer med generelt preik. For jeg går ut fra at du mener det skal gjøre en forskjell om byen blir styrt av Høyre/Fr.P. eller Ap/SV, og at du derfor kan gi svar som viser at det utgjør en forskjell som monner?"

Er det tilfeldig at Høyre-politikeren ikke har svart tro?

Parlamentarisme i Rådhuset: Åpne prosesser

Parlamentarisme i Rådhuset: Åpne prosesserÅpne, demokratiske, politiske prosesser er viktig i et demokrati. Jeg er derfor uenig i det syn Høyres nestleder og tidligere byrådsleder i Oslo, Erling Lae, gir uttrykk for i et større intervju i Aften i går. Slik jeg leser hans uttalelser ser han for seg et politisk system hvor en byrådsleder fra Høyre og gruppeleder for Arbeiderpartiet i fortrolighet skal gjøre bindende avtaler seg i mellom om utfallet av viktige saker som senere skal til behandling i Oslo bystyre.

Det må selvsagt gjerne skje politiske drøftinger og sonderinger mellom byrådsleder og gruppeledere i bystyret, men det må være den demokratiske prosess innen de enkelte parti (og hvor fylkespartiet er en del av dette) og bystyregruppene som bestemmer utfallet av en sak. Ikke toppavtaler gjort i det lukkede rom, uten demokratisk forankring. Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært preget av en bøttekott og noen-har-snakket-sammen-kultur. Det overrasker meg at Erling Lae ønsker mer, og ikke mindre, av denne siden av Ap-kulturen.

Borgerlig budsjettforlik i Oslo: Bla, bla, bla

Borgerlig budsjettforlik i Oslo: Bla, bla, blaK14 Vedlikehold av kirkebygg

"Bystyret ber Byrådet opprettholde en jevnlig dialog med Kirkelig Fellesråd om vedlikeholdsetterslepet for kirkene i Oslo."

Dette er en av svært mange ordrike, men innholdsløse, vedtaksformuleringer, Venstre og Kristelig Folkeparti har fått overbevist budsjettkameratene Høyre og Fremskrittspartiet til å gå inn for.

Får man ikke særlig gjennomslag for penger eller forpliktende tiltak kan man jo alltids få til krav om at de skal prate sammen.......
Eller man kan få vedtak i bystyret om at byrådet skal produsere en masse notater til bystyret.....

Les flere eksempler under.

Byråd Listhaug bør be de ansatte om unnskyldning

Byråd Listhaug bør be om unnskyldningVille man i det private næringsliv opplevd at en toppsjef, til og med uten å ha sjekket ut sakens fakta, gikk ut i media med en skarp korreks til en av de ansatte i bedriften? Jeg tror ikke det. Men skal offentlig ansatte måtte leve med at deres politiske overordnede - en byråd eller en statsråd - dolker dem i ryggen ved gjennom media å kritisere ansattes utførelse av arbeidet? I  dette tilfelle uten engang å sjekke sakens fakta.

Fr.P.-byråd Sylvi Listhaug velger det, og jeg utfordret henne på sakens fakta. Det svaret hun har sendt fram til bystyret viser at hjemmetjenesten i bydel Østensjø behandlet den aktuelle saken helt forbilledlig, og at det ikke finnes fnugg av grunnlag for kritikk.

Jeg har derfor utfordret byråden på ny: Vil hun gjennom Dagbladet gi de ansatte en unnskyldning og korrigere det inntrykket som Dagbladets oppslag – understøttet av byrådens uttalelser -  har skapt? Vil hun gi bydelen og de ansatte en skriftlig beklagelse? Foranlediger saken en annen praksis fra byrådens side når det gjelder presseuttalelser om enkeltsaker som måtte komme opp i media?

Byrådet må fortsatt ta det parlamentariske ansvar for sviktende tjenester

Byrådet må fortsatt ta det parlamentariske ansvar for sviktende tjenesterRødt har i bystyret foreslått at det er bydelsutvalget, og ikke Byrådet, som har det politiske ansvar for de tjenester som ligger på bydel.

"Det er Fremskrittspartiet, ved byråd Listhaug, som har det politiske ansvar for sviktende eldreomsorg i Oslo, også den som ligger på bydel. Rødts forslag innebærer reelt sett å frita byrådet fra det parlamentariske ansvaret for de tjenester som ligger på bydelsnivå. Fra SVs side mener vi at dette er uklokt. Hvis vi skulle komme opp i en situasjon med at det avdekkes alvorlig omsorgssvikt innen barnevern eller hjemmetjenester på bydelsnivå skal byrådet – som nå  - ha det politiske ansvar for dette. Og bystyreflertallet kan ikke bare tildele bydelssektoren for lite budsjettmidler, og samtidig si at konsekvensen av dette er bydelsutvalgets ansvar," sa jeg bl.a. da bystyret behandlet forslaget.

Bystyreflertallet sier nei til lobbyregister

Bystyreflertallet sier nei til lobbyregisterJeg ville trodd at de siste dagers fokus på Bjarne Håkon Hansens  (og Carl I Hagens med fleres) rolle som kommende profesjonelle lobbyister overfor folkevalgte beslutningstakere hadde skjerpet forståelsen for nødvendigheten av større åpenhet. Åpenhet om pengesterke interessegruppers kjøp av profesjonelle påvirkere som kan bidra til beslutninger i tråd med deres interesser. Men dengang ei. Da Oslo bystyres finanskomite i går behandlet et Rødt-initiativ om eget lobbyregister i Oslo, ble SV og Venstre stående alene om følgende forslag:

1. 
Byrådet bes utarbeide forslag til en registreringsordning for dem som oppsøker bystyrerepresentanter på vegne av seg selv eller andre, for å påvirke bystyret i forbindelse med saker som er til behandling.

2.
Byrådet bes utarbeide forslag til en registreringsordning for dem som oppsøker den politiske ledelsen i byrådsavdelingene på vegne av seg selv eller andre, for å påvirke byrådet i forbindelse med saker som er til behandling.

Finanskomiteens flertall, partiene Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ønsket ikke noen registrering av lobbyvirksomhet. Les SV og Venstres begrunnelse under.

Les Aftenposten: Blåøyde politikere

Oslo kommune: Så omorganiserer vi litt igjen

Oslo kommune: Så omorganiserer vi litt igjenI 2005 ble kultur og idrett samlet i en etat i kommunen; Kultur- og idrettsetaten.
I 2008 ble noe av dette reversert: Idretten blir skilt ut og vi får to nye etater; Kulturetaten og Idrettsetaten
I 2009 ønsker Byrådet nye endringer; Munchmuseet ut til en egen etat.

Store og tunge omorganiseringsprosesser er krevende, og de som er involvert investerer mye tid og energi. Det påløper også rådyre konsulentkostnader, i dette tilfellet konsulentfirmaet Ernst & Young.

"Bibliotekarforbundet stiller seg spørjande til måten kommunen handterar pengar på i samband med omorganiseringar og kor mykje kunnskap dei eigentleg har om dei fagområda dei forvaltar. Vi stiller oss spørjande til kor mykje bakgrunnsinformasjon dei har før dei set i verk slike omorganiseringar som Deichman, Munch osv har vore ein del av gjennom fleire år. Vi ser at det fort blir omorganisert fram og tilbake igjen til slik det var i utgangspunktet. Og kvifor blir det slik?" spør de blant annet. 

Se mine synspunkter under. Hører gjerne andres synspunkter og erfaringer.