Offentlig styring

Samhandling og utvikling i offentlig sektor

Samhandling og utvikling i offentlig sektorSVs landsmøte hadde også fokus på New Public Managenent og organisering av offentlig sektor. Offentlig sektor skal ikke styres etter markedsprinsipper. Ingen barn, syke eller eldre skal settes ut på anbud, slår landsmøte fast i en av sine uttalelser.

SV vil endre styringen av offentlig sektor. Styring etter markedsprinsipper har gitt et dyrere og dårligere tilbud, mener landsmøtet. Et eksempel på feilslått offentlig styring er stykkprisfinansiering av sykehusene. Den har ført til at sykehusene ”har blitt mer opptatte av å operere de mest lønnsomme pasientene framfor å tenke langsiktig og helhetlig, og følge de prioriteringene som politikerne setter.” Blant de andre eksemplene er krav til omfattende rapportering fra lærere som gjør at anslagsvis 1600 årsverk hvert år forsvinner i økt administrasjon.
Les mer her

Forslag til bystyret: Et forbedrings- og effektiviseringsprosjekt

Forslag til bystyret: Et forbedrings- og effektiviseringsprosjekt "I løpet av 2009 startes et prosjekt hvor 5 utvalgte virksomheter foretar en totalgjennomgang av sin virksomhet med sikte på mulig avbyråkratisering, forenkling og avklaring på hvorvidt virksomheten kan jobbe smartere.  De ansatte skal involveres som idebærere og gjennom partssamarbeidet bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene."

Det er det oppsummerende forslag til vedtak i et forslag jeg i dag har sendt fram til behandling i Oslo bystyre. Dette skal være et forbedrings- og effektiviseringsprosjekt som utformes og jobbes ut nedenfra, da den som har skoen på vet best hvor den trykker. Så er da også initiativet utformet i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Les forslaget under, og ikke minst: skriv synspunkter og reaksjoner på forslaget.

Lukkede budsjettprosesser i Oslo rådhus

Lukkede budsjettprosesser i Oslo rådhusDet er pussig å lese opposisjonspartiene på Stortinget som besværer seg over at de ikke har noen innflytelse. –Når det gjelder sakene vi har fått til behandling i miljø- og energikomiteen, har jeg ikke fått være med på å flytte så mye som et komma, sier Tord Lien. Høyres Torbjørn Hansen sier: –Det er ingen tvil om at Stortingets innflytelse har dalt dramatisk. Jeg savner dynamikken i den politiske beslutningsprosessen. Hvis det var tatt en dårlig avgjørelse i regjeringsapparatet, gikk det an å få den justert på Stortinget. Der lå det en sikkerhetsventil som nå er mer eller mindre borte. Nå virker alle beslutninger fullstendig låst når de er ferdigbehandlet i Regjeringen. Det synes jeg er et demokratisk problem, sier Hansen til Aftenposten.

Men da bør de snakke med sine partikollegaer i Oslo rådhus, særlig når det gjelder hvordan kommunens årsbudsjett behandles i bystyret. Mens det formelle er at budsjettet forberedes i fagkomiteene, hvor faglige vurderinger kommer på bordet, drøftinger skjer og forslag fremmes har H, V, Fr.P. og Kr.F (det borgerlige bystyreflertalletr) satt ordinær komitebehandling til side. I realiteten avgjøres budsjettet gjennom lukkede budsjettforhandlinger mellom de 4 borgerlige partier. Ikke et komma blir flyttet på ut over det 4 partiene blir enige om. Venstre og de andre borgerlige partier som ellers snakker så varmt om åpne demokratiske prosesser har i Oslo satt dette helt tilside.

Les i Aftenposten om opposisjonens syn i Stortinget

Bystyreflertallet ønsker ikke å satse ytterligere på bydelene

Bystyreflertallet ønsker ikke å satse ytterligere på bydeleneBystyreflertallet kan styrke lokaldemokratiet og skape bedre tjenester ved å flytte mer makt og innflytelse ut til bydelsutvalgene. Men når selv Venstre, i stedet for å stemme for desentraliseringsforslag i sitt eget program, i sak etter sak sikrer bystyreflertall for å vingeklippe bydelene, og sentralisere, er det ikke mye håp, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet en rekke forslag til ytterligere delegering av oppgaver til bydelene. Men Arbeiderpartiet og Venstre sviktet.

Folkeavstemning om Huken pukkverk

SV går for større bruk av folkeavstemning for å be om velgernes råd på saksområder velgerne ikke kunne tydeliggjøre sitt syn på ved kommunevalget. Ingen av bystyrets partier har nevnt Huken i sitt valgprogram, og SV ønsker en folkeavstemning. SV forplikter seg til å følge resultatet av innbyggernes råd dersom det blir tilstrekkelig deltakelse ved folkeavstemningen, minst 40 %, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet saken.

Ny e-postløsning for Oslo kommune: Fortsatt Microsoft eller åpen kildekode?

Ny e-postløsning for Oslo kommune: Fortsatt Microsoft eller åpen kildekode?Etter langvarige problemer kaster Oslo kommune ut e-postsystemet Critical Path. Etter seks år med trøbbel og forsinkelser orker ikke de ansatte i Oslo kommune mer. Den webbaserte løsningen Critical Path for e-post har gitt så mye problemer og irritasjon at det blir byttet ut.  I forrige uke lyste kommunen ut den første kontrakten: Oslo skal bruke faglig ekspertise på å anskaffe en løsning som fungerer for 35.000 brukere i kommunen. – Her ønsker vi en partner som skal hjelpe oss med hele prosessen, sier prosjektleder Terje Drejer Sætervik til Teknisk Ukeblad.  Jeg vil forsikre meg om at Byrådet seriøst vurderer programvare med åpen kildekode, og ikke låser seg til Microsoftprodukter, og har derfor bedt Byrådet besvare spørsmål om dette overfor bystyrets finanskomite.

Finanspolitisk avmakt

Aldri har statsbudsjettet prega røyndomen meir enn no. Sjeldan har Stortinget prega statsbudsjettet mindre enn i dag. På Løvebakken er finanspolitikken på veg mot ytterkanten av politikken: kritisk overvaking av gjennomføringa av budsjettvedtaka, skriv Morten Søberg i Dag og Tid.

Les mer

KS og likelønn

KS og likelønnDet har vært uenighet i KS sitt hovedstyre om hvordan vi skal stille oss til Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn. Etter min oppfatning har administrasjonens forslag vært for defensivt, og vil gjøre at kommunesektoren taper kampen om arbeidskraften.

I går behandlet vi påny saken i hovedstyret, og jeg fremmet alternativt forslag på flere punkter. Ikke uventet fikk administrasjonen i all hovedsak flertall for sitt korrigerte forslag. Ap fulgte meg på de fleste endringsforslag, men så lenge H,F,Kr.F,V og Sp praktisk talt i sin helhet støttet administrasjonen nådde jeg ikke fram.  Så er jo sånt en prosess, og Rom ble ikke bygd på en dag. Jeg mener allikevel mye er oppnådd: Administrasjonen trakk sitt opprinnelige forslag, og fremmet en noe forbedret utgave. Det har blitt mye offentlig fokus på KS og likelønn. Det er satt i gang indre prosesser i KS og Hovedstyret. Og ikke minst: det er formulert en relativt god plan for hvordan KS selv skal jobbe med likelønn. Så jeg er fornøyd.