Offentlig styring

Det er lov å prøve

Det er lov å prøve16-åringer kan få barn, bli satt i fengsel og må betale skatt. Likevel får de ikke være med på å ta viktige beslutninger i samfunnet. Skyldes dette at de har for lite livserfaring, er for lite engasjerte og kanskje til og med naive og kunnskapsløse? Eller er det kanskje slik at vi voksne vegrer oss for å la nye grupperinger få delta i demokratiske avgjørelser fordi dette er en forandring som skaper ubehag, på samme måte som et flertall av sveitsiske kvinner i 1970 mente at det var unaturlig at de selv skulle ha stemmerett? spør Barneombudet.

I Oslo bystyre er det til behandling av et forslag fra Venstre og SV om forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011. Og det ser ut til at det er Arbeiderpartiet som vil blokkere for at forslaget får flertall i bystyret.

Les mer hos Barneombudet

Milliontap etter datakrasj i Oslo

En datareform skulle spare Oslo kommune for minst 50 millioner kroner i året. I stedet koster reformen minst 135 millioner kroner mer enn det er budsjett til. Omleggingen skaper også lengre legevaktkøer, svarte dataskjermer og store problemer, skriver Dagsavisen.
Dengang bystyret behandlet saken bestred SV og jeg at det her ville bli noen besparelser i den størrelsesorden, og jeg mente at sentraliseringen var uklok. Men bystyrets borgerlige flertall nektet å høre på advarsler fra mange fagfolk.

– Dette er virkelig amatørskap. Alt som kan gjøres galt, er blitt gjort galt, sier Ivar Johansen som representerer SV i finanskomiteen. Hvis jeg satt i byråd den gangen og fikk igjennom et prosjekt med et så knapt flertall, ville jeg hatt tett kontroll på budsjetter og styring, legger han til.

Fordoblet kommunale gebyrer

Norske kommuner tyner sine innbyggere økonomisk. Siden 1991 har de kommunale gebyrene økt med 110 prosent, mens konsumprisindeksen bare har økt med 31,7 prosent, hevder Huseiernes Landsforbund. Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV og sentralstyremedlem i KS, mener også det er viktig å se sammenhengen mellom pris og kvalitet.

– Som innbygger i Oslo kan jeg for eksempel registrere at kommunen er en av de kommuner som har lavest renovasjonsgebyr. Men samtidig er kommunen en ren sinke når det gjelder kildesortering. Jeg ville ikke hatt noe imot økte renovasjonsavgifter for å få en mer miljøvennlig avfallshåndtering i hovedstaden.

Les mer

Privat forslag fra Liv Gulbrandsen og Erling Folkvord (RV) – Tidligere heltidspolitikere skal ikke ansattes som kommunaldirektører

Det er en tendens til ikke i tilstrekkelig grad å verdsette og respektere det arbeid folkevalgte står for, og RVs forslag er litt i samme gate. Jeg tror faktisk at 10, 15 eller 20 års heltidsarbeid som folkevalgt på et saksområde gir en unik kompetanse som kvalifiserer til svært mange stillinger i kommunen, også kommunaldirektørstillinger. Så ser vi da også at flere tidligere byråder og statsråder, etter sin tid i slike roller, er ansatt i sentrale stillinger i kommunen, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet et forslag fra RV om at tidligere heltidsfolkevalgte ikke skal ansettes som kommunaldirektører.

Kommunene må oppfylle likelønnskrav

Kommunene må oppfylle likelønnskrav – Kommune-Norge må innrette seg etter likestillingsombudets uttalelse om at Harstad bryter loven når to avdelingssykepleiere får lavere lønn enn kommunens avdelingsingeniører med tilsvarende utdannelse og erfaring. Det sier Ivar Johansen (SV), hovedstyremedlem i kommunenes interesseorganisasjon KS, etter at forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i media har gått hardt ut mot ombudets avgjørelse.

Les mer

Byrådets tertialrapport pr. 31. aug. 2004

Byrådet varsler at bydelene samlet sett har en negativ årsprognose på 193 millioner. Og det er svært mye. Byrådet framhever 7 bydeler hvor hver enkelt har det som kalles merforbruk på over 20 millioner. Alna er størst, med 35 millioner. For de aktuelle bydelene heter det i tertialrapporten at disse konkrete bydelene ”er under forsterket oppfølging av byrådet.” Noen av disse bydelene har vært under forsterket oppfølging over 4-5 år, uten at det har vært mulig å bringe samsvar mellom tildelt budsjett og aktivitetsnivå. Hvordan skal vi forstå det forhold at enkeltbydeler som byrådet over mange år har under forsterket oppfølging ikke er i stand til å få samsvar mellom budsjettramme og aktivitet? Betyr dette at byrådet for disse bydeler ikke har sett seg i stand til å identifisere korrigerende tiltak som bringer forholdene under kontroll? spurte Ivar Johansen da bystyret behandlet byrådets tertialrapport.

Evaluering av kriteriesystemet – FO3 Pleie og omsorg

Forskerne har understreket at kriterier som på en god måte synliggjør behov er sosioøkonomiske kriterier som lavutdanning og boliger med dårlig sanitæravstand og tilgjengelighet. Det blir derfor galt når bystyreflertallet derfor både reduserer på dødelighetskriteriet og samtidig reduserer de sosioøkonomiske kriterienes betydning. Det hjelper ikke at dette gjøres under henvisning til regnskapstall. Regnskap er ikke uttrykk for behov, men uttrykk for hvor langt bydelene har funnet det mulig å bruke av ressurser innenfor et område ut fra den foreliggende ressurssituasjon. Å endre kriteriesystemet med basis i regnskap kan derfor sementere en urimelighet, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet endringer av kriteriesystemet.


Harstad kommune må gi lik lønn for lik verdi

Harstad må gi lik lønn for lik verdiHarstad kommune bryter likestillingsloven når de lønner to avdelingssykepleiere lavere enn kommunens avdelingsingeniører. Det har Likestillings- og diskrimineringsombudet slått fast i en ny uttalelse. Fungerende Likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo mener saken er av stor prinsipiell betydning. - Det er første gang vi har slått fast brudd på loven om at arbeid av lik verdi skal lønnes likt mellom to så store yrkesgrupper. Dette bør få stor betydning for andre kommuner og hvordan man lønner personer i mellomlederstillinger, sier Grimsmo.

KS har i en pressemelding sagt de er uenig i Ombudets uttalelse. Dette er en administrativ uttalelse, og jeg har som hovedstyremedlem bedt om at saken blir behandlet i hovedstyret.

Dårlige forsikringsvilkår for kommuneansatte i Oslo

Dårlige forsikringsvilkår for kommuneansatte i OsloOslo Forsikring er landets eneste kommunaleide forsikringsselskap, og alle ansatte i Oslo kommune har skade- og gruppelivsforsikring her. Med andre ord: kommuneansatte i Oslo kan ikke selv velge hvor de vil ha sin forsikring. - Dette gir Oslo Forsikring desto større grunn til å forholde seg til forsikringsbransjens spilleregler, sier direktør i Forbrukerrådet, Erik Lund-Isaksen til Aftenposten.

Jeg ba derfor byrådet orientere finanskomiteen om Oslo Forsikring sin praksis, og herunder hvorfor kommunalt ansatte, gjennom at Forsikringsskadenemndas vedtak ikke følges, gis dårlige rettssikkerhet enn andre forsikringskunder.  Med bakgrunn i dette initiativ informerer byrådet i notat til finanskomiteen at at kommunen nå endrer praksis.

Kommunerevisjonens rapport 15/2005 – Økonomisk styring og kontroll i bydel Nordstrand

Bydelsreglementet fastslår at ”dersom byrådet gjennom sitt tilsyn konstaterer betydelig avvik mellom utviklingen av ressursbruk, tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i forhold til forutsetningene definert av bystyret eller lovgiveren, skal byrådet fremme forslag til iverksettelse av korrektive tiltak/instruksjon av bydelsutvalgene for bystyret.” Dette reglementet underbygger bystyrets overordnede ansvar. Byrådet må informere bystyret, slik at bystyret er i stand til å ivareta tilsynsansvaret.

Fra SVs side konstaterer vi at byrådet ikke på noe tidspunkt gjennom 2004 ga bystyret korrekt og fyldestgjørende informasjon om den alvorlige situasjon i bydel Nordstrand. Dette er alvorlig. Jeg er usikker på om det er akseptabelt å si at, ja men, vi visste ikke bedre. Byrådet har en plikt til å sette seg i den situasjon at de vet, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet Kommunerevisjonens rapport om økonomistyring i bydel Nordstrand.

Lokale individuelle lønnstillegg for lærere i Osloskolen

Ivar Johansen anså det ikke tilfredstillende når Utdanningsetaten i rundskriv til skolene skriver at "Etter vår oppfatning er Utdanningsetatens praksis i samsvar med bystyrets vedtak". Han kan ikke se at etaten gjennom dette er lojal mot bystyrets vedtak, og ba byrådet kommentere saken overfor fionanskomiteen.