Offentlig styring

Foretak i parallellstaten

Foretak i parallellstatenKonkurranseutsetting har påvirket prinsippene for den offentllige forvaltningens virkeområde. Hva som skjer når statlig makt outsources til organer uten folkevalgt kontroll, i det som kan kalles den markedsorienterte "parallellstaten»? I løpet av en historisk svært kort tid er makt i stor stil overført fra staten til direktorater, tilsyn og statlige eide foretak, som for eksempel helseforetak og Statnett. Disse foretakene er delvis unndratt parlamentarisk kontroll og styres etter andre prinsipper og politiske mål enn det staten tradisjonelt har hatt for sin virksomhet. Jan Erik Grindheim drøfter dette, med særlig vekt særlig på sykehussektoren, og slår fast at det var en dårlig ide å skille ut sykehusene som egne foretak med indirekte styring gjennom foretaksstyrer.

IKT: Hun rydder opp i Oslo-skandaler

IKT: Hun rydder opp i Oslo skandalerHun blir kalt inn når kommunen sliter, Marit Langfeldt Ege. Denne gangen er det en IKT-skandale som står på tapeten. Hun har nå tatt grep, fått inn nye folk, satt en ny prosjektorganisasjon og omgruppert. Kommunen går mer vekk fra den hardnakkede outsourcingsmodellen som først lå til grunn, og ser at det kan være nyttig å gjøre noe selv. Målet for prosjektet er også blitt omdefinert som følge av overforbruket. - Nå går vi for en kvalitetsgevinst, ikke en økonomisk gevinst, sier Ege til bladet Computerworld.

Jeg skal ikke si; hva var det vi sa; men IKT-sentraliseringsprosjektet ble presset igjennom av bystyrets flertall, og mange av oss advarte. Det var nettopp den massive outsourcing vi advarte mot. Og samtidig understreket vi at grensesnittet mellom kommunen sentralt og den enkelte virksomhet var gal. Virksomhetene lokalt burde ha opprettholdt nødvendig brukerkompetanse. Og så langt har altså kommunen tapt 269 millioner på ikke å lytte til de mange faglige advarsler.

Les mer

Kriteriesystemet: Bydelene får ikke nok midler til å utføre oppdraget

Kriteriesystemet: Bydelene får ikke nok midler til å utføre oppdragetDet er særs viktig at vi diskuterer kriteriesystemet – som system – uavhengig av den situasjon av bydelene påviselig i dag ikke får tilstrekkelige budsjettmidler til å utføre det oppdraget de er tildelt av bystyret.  Bydelene får opplagt ikke tilstrekkelige budsjettrammer til å gi innbyggerne tilstrekkelig helse- og sosialtjenester. Selv lovpålagte krav om å gi den enkelte tilstrekkelig helsehjelp blir brutt, og Statens tilsynsmyndighet – Fylkesmannen – må omgjøre nei-vedtak om sykehjemsplass på løpende bånd, sa jeg bl.a. da bystyret i dag behandlet endring av kriteriesystemet.

IKT-offensiv for kommune-Norge

IKT-offensiv for kommune-NorgeI KS sitt hovedstyre behandlet vi i dag utkast til eKommune 2012 - ny strategi- og handlingsplan for IKT i kommunesektoren. I den sammenheng fremmet jeg to forslag til tilleggsmålformuleringer. At disse to forslagene ble enstemmig vedtatt er jeg naturligvis svært fornøyd med.

"I løpet av 2009 skal kommuner og fylkeskommuner ha etablert en løsning hvor saksdokumenter til møter i folkevalgte organer er tilgjengelig på internett samtidig som det sendes til organets medlemmer."

"I løpet av 2010 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha etablert en løsning hvor korrespondanse til og fra forvaltningen er tilgjengelig på internett, med unntak av informasjon som inneholder taushetsbelagte opplysninger eller er unntatt fra offentlighet".

Trynetilleggene til Oslo-lærerne

Trynetilleggene til Oslo-lærerne"Begge parters forhandlingsdelegasjoner synes å være tilfreds med resultatet av forhandlingene og den endelige profilen. Blant rektorer og arbeidsplasstillitsvalgte er tilfredsenheten med resultatet mer blandet. Dette synes i særlig å ha sammenheng med at resultatet i for liten grad ble begrunnet, at det til dels var vanskelig for rektorer og plasstillitsvalgte å kjenne igjen egen organisasjons prioriteringer, og at ATV’ene syntes det var vanskelig å begrunne resultatet av forhandlingene for sine med­lemmer," heter det i Agendas evaluering av lokale forhandlinger for undervisningspersonale i Oslo kommune. Dette er en beskrivelse av et lønnssystem som ikke benytter lønn som virkemiddel for å nå utdanningspolitiske mål.

Les evalueringsrapporten

EUs tjenestedirektiv kan sette offentlig sektor i Norge på nye prøver

EUs tjenestedirektiv kan sette offentlig sektor i Norge på nye prøverTjenestedirektivet kan sette offentlig sektor i Norge på nye prøver, fastslår ny rapport.  Fagforbundet har gått sammen med Nei til EU og sørget for en ny utredning av det omstridte tjenestedirektivet, denne gang med spesielt fokus på konsekvensene for offentlige tjenester. Den slår fast at dersom Norge implementerer EUs tjenestedirektiv, vil grunnleggende offentlige tjenester ikke være trygge. Utrederne bak rapporten frykter at tjenestedirektivet vil være en pådriver for ytterligere liberalisering i EU/EØS-området.

Les om rapporten
Last ned og les rapporten (pdf)

Harstad-saken og likelønn

Jeg fikk fullt gjennomslag i KS sitt hovedstyre i dag på at KS skal ha en klar og offensiv vilje til lik lønn for arbeid av lik verdi. Enstemmig samlet hovedstyret seg om følgende vedtak:

"KS stiller seg bak Harstad kommunes klage til nemnda for likestillings- og diskrimineringssaker. Uavhengig av om man er enig eller uenig i Ombudets avgjørelse mener KS at den er av  en slik prinsipiell betydning og har slike konsekvenser at det tilsier nemndsbehandling. KS legger til grunn at klagen utformes med en klar og offensiv vilje til å ha lik lønn for arbeid av lik verdi."

"Hovedstyret ber om å få seg forelagt – samtidig med høringsutkast til likelønnskommisjonens innstilling - en konkret tiltaksplan for hvordan KS og kommunesektoren kan forsere arbeidet for å realisere målsettingen om likelønn."

Likelønn: KS bør akseptere Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse

I KS sitt hovedstyre skal vi tirsdag behandle hvorvidt KS skal støtte Harstad kommunes anke over en avgjørelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Likestillings- og diskrimineringsombudet har i en konkret sak i Harstad kommune uttalt at det innebærer indirekte diskriminering at to kvinnelige sykepleiere har noe dårligere avlønning enn fire mannlige ingeniører. Uttalelsen slår fast at denne lønnsforskjellen innebærer indirekte diskriminering i strid med det lovfestede prinsippet om at arbeid av lik verdi skal verdsettes på samme måte.

Jeg kan ikke støtte administrasjonens anbefaling og kommer til å fremme alternative forslag til vedtak.

Forvaltningsreformen: Smått er godt?

Ambisjonene for forvaltningsreformen var store: Et forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom desentralisering av makt og myndighet og klar ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene. En mer samordnet og effektiv offentlig forvaltning ved at ulike sektorer ses i sammenheng innenfor den enkelte region. Verdiskaping og sysselsetting basert på lokale og regionale fortrinn og forutsetninger, som sikrer det framtidige grunnlaget for velferden i samfunnet. Effektiv ivaretakelse av nasjonale mål som for eksempel bærekraftig utvikling, likeverdige tjenestetilbud og rettssikkerhet for den enkelte.

I KS sitt hovedstyre skal vi i et av de første møtene avgi uttalelse til det høringsnotatet departementet har sendt ut, og dessverre: dette blir smått og puslete. KS sin administrasjon har lagt fram et godt utkast til høringsuttalelse, og jeg tar gjerne i mot innspill.