Offentlig styring

Nå står sølvpensjonene for tur

Avsløringene rundt stortingspolitikernes gullpensjoner gjør at KS nå setter i gang arbeidet med å vurdere lokalpolitikernes sølvpensjoner. Sosialistisk Venstreparti vil fjerne dem helt. – Heltidspolitikere har ikke behov for kortere opptjeningstid enn andre i kommunen. Denne ordningen bør fjernes, sier medlem i KS-styret, Ivar Johansen (SV) fra Oslo. Han mener det snarere er lettere for ordførere å få ny jobb enn det er for folk flest. De opparbeider en kompetanse i politikken som mange arbeidsgivere er på jakt etter, sier Johansen.Avsløringene rundt stortingspolitikernes gullpensjoner gjør at KS nå setter i gang arbeidet med å vurdere lokalpolitikernes sølvpensjoner. Sosialistisk Venstreparti vil fjerne dem helt. – Heltidspolitikere har ikke behov for kortere opptjeningstid enn andre i kommunen. Denne ordningen bør fjernes, sier medlem i KS-styret, Ivar Johansen (SV) fra Oslo. Han mener det snarere er lettere for ordførere å få ny jobb enn det er for folk flest. De opparbeider en kompetanse i politikken som mange arbeidsgivere er på jakt etter, sier Johansen.

Les i Dagsavisen

De folkevalgte abdiserer

De folkevalgte abdisererBruken av partnerskap og nettverk har erstattet mange politiske prosesser på fylkesnivå innen regional utvikling og planlegging. Dette skaper et demokratisk underskudd og kan gi private og andre ikke-folkevalgte aktører mer innflytelse enn hva folk faktisk ønsker. Partnerskapene styrer gjennom avtaler og kontrakter. I den perioden avtalene og kontraktene varer, abdiserer de folkevalgte organene fra det aktuelle området. Det er forsker Ulla Higdem ved Høgskolen i Lillehammer som hevder dette i sin doktoravhandling om regionale partnerskap basert på en casestudie fra fylkene Hedmark, Oppland og Østfold.

Les mer

Endringskynisme

Arbeidstakernes kunnskaper utvikler seg og har blitt stadig mer avgjørende for en virksomhets produkter, enten det er varer eller tjenester. I denne situasjonen er det blitt slik at de ansatte i mange saker faktisk vet bedre enn ledelsen. Til tross for dette opplever arbeidstakere endringer i sitt arbeid som de har liten innvirkning på. Det kan dreie seg om endring i organisasjonsstrukturen, innføring av ny teknologi eller nye arbeidsmåter. Motstand mot disse endringene blir ofte betraktet som støy, men i mange tilfeller kan de ha gode grunner til å motsette seg endringsplanene - også sett med bedriftens perspektiv. Noen ganger kan endringer rett og slett være en dårlig ide, og i verste fall fortrenge ting som fungerer godt. Andre ganger blir de ansatte oppgitt over å være med på nok en «runde» med endringer som til slutt fører organisasjonen tilbake til der den begynte, mener Oscar Amundsen og Trond Kongsvik som har forsket på omstillingsprosesser.

Les mer i Dagbladet

Risikofylt å kopiere private modeller

- Forskningen viser at kløften mellom offentlig og privat ledelse fremdeles er til stede. Offentlige ledere som ønsker å ta spranget fullt ut i retning av å adoptere privat ledelse løper derfor en risiko, sier Haldor Byrkjeflot ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen. Byrkjeflot har skrevet en rapport omkring forholdet mellom ledelse i privat og offentlig sektor til KS. – Det som overrasker meg mest er at så godt som all forskning viser at det såkalte ”offentlige etos”, som stadig omtales som en myte, eksisterer i beste velgående. Dette kommer til uttrykk ved at ledere og ansatte i offentlig sektor i større grad lar seg motivere av allmenninteresser og immaterielle verdier, enn ledere og ansatte i privat sektor, sier Byrkjeflot.

Les rapporten (pdf)

Foretak i parallellstaten

Foretak i parallellstatenKonkurranseutsetting har påvirket prinsippene for den offentllige forvaltningens virkeområde. Hva som skjer når statlig makt outsources til organer uten folkevalgt kontroll, i det som kan kalles den markedsorienterte "parallellstaten»? I løpet av en historisk svært kort tid er makt i stor stil overført fra staten til direktorater, tilsyn og statlige eide foretak, som for eksempel helseforetak og Statnett. Disse foretakene er delvis unndratt parlamentarisk kontroll og styres etter andre prinsipper og politiske mål enn det staten tradisjonelt har hatt for sin virksomhet. Jan Erik Grindheim drøfter dette, med særlig vekt særlig på sykehussektoren, og slår fast at det var en dårlig ide å skille ut sykehusene som egne foretak med indirekte styring gjennom foretaksstyrer.

IKT: Hun rydder opp i Oslo-skandaler

IKT: Hun rydder opp i Oslo skandalerHun blir kalt inn når kommunen sliter, Marit Langfeldt Ege. Denne gangen er det en IKT-skandale som står på tapeten. Hun har nå tatt grep, fått inn nye folk, satt en ny prosjektorganisasjon og omgruppert. Kommunen går mer vekk fra den hardnakkede outsourcingsmodellen som først lå til grunn, og ser at det kan være nyttig å gjøre noe selv. Målet for prosjektet er også blitt omdefinert som følge av overforbruket. - Nå går vi for en kvalitetsgevinst, ikke en økonomisk gevinst, sier Ege til bladet Computerworld.

Jeg skal ikke si; hva var det vi sa; men IKT-sentraliseringsprosjektet ble presset igjennom av bystyrets flertall, og mange av oss advarte. Det var nettopp den massive outsourcing vi advarte mot. Og samtidig understreket vi at grensesnittet mellom kommunen sentralt og den enkelte virksomhet var gal. Virksomhetene lokalt burde ha opprettholdt nødvendig brukerkompetanse. Og så langt har altså kommunen tapt 269 millioner på ikke å lytte til de mange faglige advarsler.

Les mer

Kriteriesystemet: Bydelene får ikke nok midler til å utføre oppdraget

Kriteriesystemet: Bydelene får ikke nok midler til å utføre oppdragetDet er særs viktig at vi diskuterer kriteriesystemet – som system – uavhengig av den situasjon av bydelene påviselig i dag ikke får tilstrekkelige budsjettmidler til å utføre det oppdraget de er tildelt av bystyret.  Bydelene får opplagt ikke tilstrekkelige budsjettrammer til å gi innbyggerne tilstrekkelig helse- og sosialtjenester. Selv lovpålagte krav om å gi den enkelte tilstrekkelig helsehjelp blir brutt, og Statens tilsynsmyndighet – Fylkesmannen – må omgjøre nei-vedtak om sykehjemsplass på løpende bånd, sa jeg bl.a. da bystyret i dag behandlet endring av kriteriesystemet.

IKT-offensiv for kommune-Norge

IKT-offensiv for kommune-NorgeI KS sitt hovedstyre behandlet vi i dag utkast til eKommune 2012 - ny strategi- og handlingsplan for IKT i kommunesektoren. I den sammenheng fremmet jeg to forslag til tilleggsmålformuleringer. At disse to forslagene ble enstemmig vedtatt er jeg naturligvis svært fornøyd med.

"I løpet av 2009 skal kommuner og fylkeskommuner ha etablert en løsning hvor saksdokumenter til møter i folkevalgte organer er tilgjengelig på internett samtidig som det sendes til organets medlemmer."

"I løpet av 2010 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha etablert en løsning hvor korrespondanse til og fra forvaltningen er tilgjengelig på internett, med unntak av informasjon som inneholder taushetsbelagte opplysninger eller er unntatt fra offentlighet".