Offentlig styring

Privat forslag fra Liv Gulbrandsen og Erling Folkvord (RV) – Tidligere heltidspolitikere skal ikke ansattes som kommunaldirektører

Det er en tendens til ikke i tilstrekkelig grad å verdsette og respektere det arbeid folkevalgte står for, og RVs forslag er litt i samme gate. Jeg tror faktisk at 10, 15 eller 20 års heltidsarbeid som folkevalgt på et saksområde gir en unik kompetanse som kvalifiserer til svært mange stillinger i kommunen, også kommunaldirektørstillinger. Så ser vi da også at flere tidligere byråder og statsråder, etter sin tid i slike roller, er ansatt i sentrale stillinger i kommunen, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet et forslag fra RV om at tidligere heltidsfolkevalgte ikke skal ansettes som kommunaldirektører.

Kommunene må oppfylle likelønnskrav

Kommunene må oppfylle likelønnskrav – Kommune-Norge må innrette seg etter likestillingsombudets uttalelse om at Harstad bryter loven når to avdelingssykepleiere får lavere lønn enn kommunens avdelingsingeniører med tilsvarende utdannelse og erfaring. Det sier Ivar Johansen (SV), hovedstyremedlem i kommunenes interesseorganisasjon KS, etter at forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i media har gått hardt ut mot ombudets avgjørelse.

Les mer

Byrådets tertialrapport pr. 31. aug. 2004

Byrådet varsler at bydelene samlet sett har en negativ årsprognose på 193 millioner. Og det er svært mye. Byrådet framhever 7 bydeler hvor hver enkelt har det som kalles merforbruk på over 20 millioner. Alna er størst, med 35 millioner. For de aktuelle bydelene heter det i tertialrapporten at disse konkrete bydelene ”er under forsterket oppfølging av byrådet.” Noen av disse bydelene har vært under forsterket oppfølging over 4-5 år, uten at det har vært mulig å bringe samsvar mellom tildelt budsjett og aktivitetsnivå. Hvordan skal vi forstå det forhold at enkeltbydeler som byrådet over mange år har under forsterket oppfølging ikke er i stand til å få samsvar mellom budsjettramme og aktivitet? Betyr dette at byrådet for disse bydeler ikke har sett seg i stand til å identifisere korrigerende tiltak som bringer forholdene under kontroll? spurte Ivar Johansen da bystyret behandlet byrådets tertialrapport.

Evaluering av kriteriesystemet – FO3 Pleie og omsorg

Forskerne har understreket at kriterier som på en god måte synliggjør behov er sosioøkonomiske kriterier som lavutdanning og boliger med dårlig sanitæravstand og tilgjengelighet. Det blir derfor galt når bystyreflertallet derfor både reduserer på dødelighetskriteriet og samtidig reduserer de sosioøkonomiske kriterienes betydning. Det hjelper ikke at dette gjøres under henvisning til regnskapstall. Regnskap er ikke uttrykk for behov, men uttrykk for hvor langt bydelene har funnet det mulig å bruke av ressurser innenfor et område ut fra den foreliggende ressurssituasjon. Å endre kriteriesystemet med basis i regnskap kan derfor sementere en urimelighet, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet endringer av kriteriesystemet.


Harstad kommune må gi lik lønn for lik verdi

Harstad må gi lik lønn for lik verdiHarstad kommune bryter likestillingsloven når de lønner to avdelingssykepleiere lavere enn kommunens avdelingsingeniører. Det har Likestillings- og diskrimineringsombudet slått fast i en ny uttalelse. Fungerende Likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo mener saken er av stor prinsipiell betydning. - Det er første gang vi har slått fast brudd på loven om at arbeid av lik verdi skal lønnes likt mellom to så store yrkesgrupper. Dette bør få stor betydning for andre kommuner og hvordan man lønner personer i mellomlederstillinger, sier Grimsmo.

KS har i en pressemelding sagt de er uenig i Ombudets uttalelse. Dette er en administrativ uttalelse, og jeg har som hovedstyremedlem bedt om at saken blir behandlet i hovedstyret.

Dårlige forsikringsvilkår for kommuneansatte i Oslo

Dårlige forsikringsvilkår for kommuneansatte i OsloOslo Forsikring er landets eneste kommunaleide forsikringsselskap, og alle ansatte i Oslo kommune har skade- og gruppelivsforsikring her. Med andre ord: kommuneansatte i Oslo kan ikke selv velge hvor de vil ha sin forsikring. - Dette gir Oslo Forsikring desto større grunn til å forholde seg til forsikringsbransjens spilleregler, sier direktør i Forbrukerrådet, Erik Lund-Isaksen til Aftenposten.

Jeg ba derfor byrådet orientere finanskomiteen om Oslo Forsikring sin praksis, og herunder hvorfor kommunalt ansatte, gjennom at Forsikringsskadenemndas vedtak ikke følges, gis dårlige rettssikkerhet enn andre forsikringskunder.  Med bakgrunn i dette initiativ informerer byrådet i notat til finanskomiteen at at kommunen nå endrer praksis.

Kommunerevisjonens rapport 15/2005 – Økonomisk styring og kontroll i bydel Nordstrand

Bydelsreglementet fastslår at ”dersom byrådet gjennom sitt tilsyn konstaterer betydelig avvik mellom utviklingen av ressursbruk, tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i forhold til forutsetningene definert av bystyret eller lovgiveren, skal byrådet fremme forslag til iverksettelse av korrektive tiltak/instruksjon av bydelsutvalgene for bystyret.” Dette reglementet underbygger bystyrets overordnede ansvar. Byrådet må informere bystyret, slik at bystyret er i stand til å ivareta tilsynsansvaret.

Fra SVs side konstaterer vi at byrådet ikke på noe tidspunkt gjennom 2004 ga bystyret korrekt og fyldestgjørende informasjon om den alvorlige situasjon i bydel Nordstrand. Dette er alvorlig. Jeg er usikker på om det er akseptabelt å si at, ja men, vi visste ikke bedre. Byrådet har en plikt til å sette seg i den situasjon at de vet, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet Kommunerevisjonens rapport om økonomistyring i bydel Nordstrand.

Lokale individuelle lønnstillegg for lærere i Osloskolen

Ivar Johansen anså det ikke tilfredstillende når Utdanningsetaten i rundskriv til skolene skriver at "Etter vår oppfatning er Utdanningsetatens praksis i samsvar med bystyrets vedtak". Han kan ikke se at etaten gjennom dette er lojal mot bystyrets vedtak, og ba byrådet kommentere saken overfor fionanskomiteen.