Offentlig styring

Trynetilleggene til Oslo-lærerne

Trynetilleggene til Oslo-lærerne"Begge parters forhandlingsdelegasjoner synes å være tilfreds med resultatet av forhandlingene og den endelige profilen. Blant rektorer og arbeidsplasstillitsvalgte er tilfredsenheten med resultatet mer blandet. Dette synes i særlig å ha sammenheng med at resultatet i for liten grad ble begrunnet, at det til dels var vanskelig for rektorer og plasstillitsvalgte å kjenne igjen egen organisasjons prioriteringer, og at ATV’ene syntes det var vanskelig å begrunne resultatet av forhandlingene for sine med­lemmer," heter det i Agendas evaluering av lokale forhandlinger for undervisningspersonale i Oslo kommune. Dette er en beskrivelse av et lønnssystem som ikke benytter lønn som virkemiddel for å nå utdanningspolitiske mål.

Les evalueringsrapporten

EUs tjenestedirektiv kan sette offentlig sektor i Norge på nye prøver

EUs tjenestedirektiv kan sette offentlig sektor i Norge på nye prøverTjenestedirektivet kan sette offentlig sektor i Norge på nye prøver, fastslår ny rapport.  Fagforbundet har gått sammen med Nei til EU og sørget for en ny utredning av det omstridte tjenestedirektivet, denne gang med spesielt fokus på konsekvensene for offentlige tjenester. Den slår fast at dersom Norge implementerer EUs tjenestedirektiv, vil grunnleggende offentlige tjenester ikke være trygge. Utrederne bak rapporten frykter at tjenestedirektivet vil være en pådriver for ytterligere liberalisering i EU/EØS-området.

Les om rapporten
Last ned og les rapporten (pdf)

Harstad-saken og likelønn

Jeg fikk fullt gjennomslag i KS sitt hovedstyre i dag på at KS skal ha en klar og offensiv vilje til lik lønn for arbeid av lik verdi. Enstemmig samlet hovedstyret seg om følgende vedtak:

"KS stiller seg bak Harstad kommunes klage til nemnda for likestillings- og diskrimineringssaker. Uavhengig av om man er enig eller uenig i Ombudets avgjørelse mener KS at den er av  en slik prinsipiell betydning og har slike konsekvenser at det tilsier nemndsbehandling. KS legger til grunn at klagen utformes med en klar og offensiv vilje til å ha lik lønn for arbeid av lik verdi."

"Hovedstyret ber om å få seg forelagt – samtidig med høringsutkast til likelønnskommisjonens innstilling - en konkret tiltaksplan for hvordan KS og kommunesektoren kan forsere arbeidet for å realisere målsettingen om likelønn."

Likelønn: KS bør akseptere Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse

I KS sitt hovedstyre skal vi tirsdag behandle hvorvidt KS skal støtte Harstad kommunes anke over en avgjørelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Likestillings- og diskrimineringsombudet har i en konkret sak i Harstad kommune uttalt at det innebærer indirekte diskriminering at to kvinnelige sykepleiere har noe dårligere avlønning enn fire mannlige ingeniører. Uttalelsen slår fast at denne lønnsforskjellen innebærer indirekte diskriminering i strid med det lovfestede prinsippet om at arbeid av lik verdi skal verdsettes på samme måte.

Jeg kan ikke støtte administrasjonens anbefaling og kommer til å fremme alternative forslag til vedtak.

Forvaltningsreformen: Smått er godt?

Ambisjonene for forvaltningsreformen var store: Et forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom desentralisering av makt og myndighet og klar ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene. En mer samordnet og effektiv offentlig forvaltning ved at ulike sektorer ses i sammenheng innenfor den enkelte region. Verdiskaping og sysselsetting basert på lokale og regionale fortrinn og forutsetninger, som sikrer det framtidige grunnlaget for velferden i samfunnet. Effektiv ivaretakelse av nasjonale mål som for eksempel bærekraftig utvikling, likeverdige tjenestetilbud og rettssikkerhet for den enkelte.

I KS sitt hovedstyre skal vi i et av de første møtene avgi uttalelse til det høringsnotatet departementet har sendt ut, og dessverre: dette blir smått og puslete. KS sin administrasjon har lagt fram et godt utkast til høringsuttalelse, og jeg tar gjerne i mot innspill.

Det er lov å prøve

Det er lov å prøve16-åringer kan få barn, bli satt i fengsel og må betale skatt. Likevel får de ikke være med på å ta viktige beslutninger i samfunnet. Skyldes dette at de har for lite livserfaring, er for lite engasjerte og kanskje til og med naive og kunnskapsløse? Eller er det kanskje slik at vi voksne vegrer oss for å la nye grupperinger få delta i demokratiske avgjørelser fordi dette er en forandring som skaper ubehag, på samme måte som et flertall av sveitsiske kvinner i 1970 mente at det var unaturlig at de selv skulle ha stemmerett? spør Barneombudet.

I Oslo bystyre er det til behandling av et forslag fra Venstre og SV om forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011. Og det ser ut til at det er Arbeiderpartiet som vil blokkere for at forslaget får flertall i bystyret.

Les mer hos Barneombudet

Milliontap etter datakrasj i Oslo

En datareform skulle spare Oslo kommune for minst 50 millioner kroner i året. I stedet koster reformen minst 135 millioner kroner mer enn det er budsjett til. Omleggingen skaper også lengre legevaktkøer, svarte dataskjermer og store problemer, skriver Dagsavisen.
Dengang bystyret behandlet saken bestred SV og jeg at det her ville bli noen besparelser i den størrelsesorden, og jeg mente at sentraliseringen var uklok. Men bystyrets borgerlige flertall nektet å høre på advarsler fra mange fagfolk.

– Dette er virkelig amatørskap. Alt som kan gjøres galt, er blitt gjort galt, sier Ivar Johansen som representerer SV i finanskomiteen. Hvis jeg satt i byråd den gangen og fikk igjennom et prosjekt med et så knapt flertall, ville jeg hatt tett kontroll på budsjetter og styring, legger han til.

Fordoblet kommunale gebyrer

Norske kommuner tyner sine innbyggere økonomisk. Siden 1991 har de kommunale gebyrene økt med 110 prosent, mens konsumprisindeksen bare har økt med 31,7 prosent, hevder Huseiernes Landsforbund. Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV og sentralstyremedlem i KS, mener også det er viktig å se sammenhengen mellom pris og kvalitet.

– Som innbygger i Oslo kan jeg for eksempel registrere at kommunen er en av de kommuner som har lavest renovasjonsgebyr. Men samtidig er kommunen en ren sinke når det gjelder kildesortering. Jeg ville ikke hatt noe imot økte renovasjonsavgifter for å få en mer miljøvennlig avfallshåndtering i hovedstaden.

Les mer

Privat forslag fra Liv Gulbrandsen og Erling Folkvord (RV) – Tidligere heltidspolitikere skal ikke ansattes som kommunaldirektører

Det er en tendens til ikke i tilstrekkelig grad å verdsette og respektere det arbeid folkevalgte står for, og RVs forslag er litt i samme gate. Jeg tror faktisk at 10, 15 eller 20 års heltidsarbeid som folkevalgt på et saksområde gir en unik kompetanse som kvalifiserer til svært mange stillinger i kommunen, også kommunaldirektørstillinger. Så ser vi da også at flere tidligere byråder og statsråder, etter sin tid i slike roller, er ansatt i sentrale stillinger i kommunen, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet et forslag fra RV om at tidligere heltidsfolkevalgte ikke skal ansettes som kommunaldirektører.

Kommunene må oppfylle likelønnskrav

Kommunene må oppfylle likelønnskrav – Kommune-Norge må innrette seg etter likestillingsombudets uttalelse om at Harstad bryter loven når to avdelingssykepleiere får lavere lønn enn kommunens avdelingsingeniører med tilsvarende utdannelse og erfaring. Det sier Ivar Johansen (SV), hovedstyremedlem i kommunenes interesseorganisasjon KS, etter at forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i media har gått hardt ut mot ombudets avgjørelse.

Les mer

Byrådets tertialrapport pr. 31. aug. 2004

Byrådet varsler at bydelene samlet sett har en negativ årsprognose på 193 millioner. Og det er svært mye. Byrådet framhever 7 bydeler hvor hver enkelt har det som kalles merforbruk på over 20 millioner. Alna er størst, med 35 millioner. For de aktuelle bydelene heter det i tertialrapporten at disse konkrete bydelene ”er under forsterket oppfølging av byrådet.” Noen av disse bydelene har vært under forsterket oppfølging over 4-5 år, uten at det har vært mulig å bringe samsvar mellom tildelt budsjett og aktivitetsnivå. Hvordan skal vi forstå det forhold at enkeltbydeler som byrådet over mange år har under forsterket oppfølging ikke er i stand til å få samsvar mellom budsjettramme og aktivitet? Betyr dette at byrådet for disse bydeler ikke har sett seg i stand til å identifisere korrigerende tiltak som bringer forholdene under kontroll? spurte Ivar Johansen da bystyret behandlet byrådets tertialrapport.