Offentlig styring

Feilaktige regnskapsreformer i offentlig sektor?

Formålene med regnskap i offentlig sektor er å vise velgerne hvilke samfunnsmessige behov som de folkevalgte har dekket. Da graden av behovsdekning ikke kan måles direkte, skjer dette indirekte ved å vise utgiftsanvendelsen. Regnskap i privat sektor har andre formål. Hensynet til finanspolitikken tilsier at kontantprinsippet benyttes, slik at offentlige utgifter gir uttrykk for faktisk realøkonomisk ressursforbruk og ikke på mer eller mindre vurderingsbaserte regnskapsstørrelser. I internasjonale sammenligninger av nasjonalregnskap ser man derfor på brutto nasjonalprodukt og ikke på netto nasjonalprodukt fordi sistnevnte begrep inneholder fradrag for kapitalslit, dvs ”avskrivninger”, og således i større grad er en vurderingsbasert størrelse, skriver dosent Stein Østre i en kommentar til hvorvidt offentlig sektor bør gå over til å føre sine regnskaper etter regnskapsloven.

Politikkens juridifisering og lokaldemokratiets vitalitet

Maktutredningen og Lokaldemokratikommisjonen tegner er bilde av et svekket kommunalt folkestyre, der rommet for lokale prioriteringer er begrenset av sosiale rettighetslover og statlig kontroll med kommunenes inntekter. Mange hevder at større lokal selvråderett, både i hva innbyggerne tibys og hvordan ressursene fremskaffes, vil øke interessen for kommunen som politisk beslutningssystem, skriver BI-professor Kåre Hagen.


Sentralbord er blitt millionsluk for bydelene

Bydelene og etatene i Oslo kommune betaler over 11 millioner kroner i året for å få satt over telefonen fra sentralbordet. Bydelene betaler åtte kroner for hver telefon de får via kommunens sentralbord. En ny ordning med ett nummer for enkelhetens skyld fungerer stikk i strid med intensjonen. Det er ingen tilfeldighet at bydelene har blitt gode på å oppgi direktenumre på sine nettsteder og brevpapir. - Vi gjør ikke dette bare for å få ned kostnadene, men også for at publikum skal ha en mest mulig direkte vei til oss, sier Per Johannesen, bydelsdirektør i bydel Bjerke til ComputerWorld. - Vi oppgir nå direktenummer på brevarkene fordi da kan de slå nummeret direkte til saksbehandler uten å gå verken gjennom 02180 eller andre mellomledd, sier han.

Les byrådets orientering til finanskomiteen på spm fra Ivar Johansen

En sosialist som folkevalgt er ikke som andre folkevalgte...

"Denne uka har jeg vært innkalt til møte med nominasjonskomiteen i Oslo SV, på linje med de 9 andre av SVs nåværende bystyrerepresentanter som har sagt ja til gjenvalg. Det jeg understreket i min samtale med nominasjonskomiteen var særlig å understreke at en sosialist i folkevalgtrollen ikke bare skal representere en annen politikk, men også ha en annen arbeidsform, ikke minst i balansepunktet mellom parlamentarisk og utenomparlamentarisk arbeid.

Jeg ser at bystyregruppa har vært gode på den grønne delen av vår parole, men at vi ikke har vært like gode på rettferdighetsdelen. Ikke har hatt god nok kompetanse og hatt tilstrekkelig høyt nok fokus på kampen mot fattigdom, endre levekårsforskjeller og kampen mot forskjells-Oslo. Jeg håper inderlig nominasjonsprosessen sikrer oss en valgliste som vektlegger dette hensyn", skriver jeg i en kommentar på bloggen. Les notatet jeg leverte til nominasjonskomiteen under.

NM i avgiftsreduksjoner

Huseiernes Landsforbund (HL) har gjennomført sin årlige undersøkelse av kommunale gebyrer innenfor områdene vann, kloakk, renovasjon og feiing. Det legges opp til et Norges-mesterskap på hvilken kommune som har de laveste gebyrene. Molde vant, mens Vestre Toten er på jumboplass kan jeg lese i VG 2. juli.

Men som huseier – og innbygger – er ikke jeg primært opptatt av lavest mulig kommunale gebyrer. Hvis hovedmålet er å redusere kostnader kjenner vi i alle fall en metode for å oppnå det: nedlegg deler av tilbudet eller demp på kravet til kvalitet Jeg er først og fremst opptatt av å få kvalitativt gode, og tilstrekkelige, offentlige tjenester. Det er bra at Huseiernes Landsforbund har fokus på kostnadsnivå i offentlig sektor, men uten å se på sammenhengen mellom pris og kvalitet blir undersøkelsen fra forbundet helt uten mening, skriver Ivar Johansen bl.a. i en artikkel i VG.

Presset øker på Undervisningsbygg

Presset øker på styret i Undervisningsbygg. Politikere stiller nå spørsmålet om hvorfor ikke styret har sørget for bedre kontrollrutiner. I går var det bystyrets finans- og utdanningspolitikere som fikk høre mer om korrupsjons- og svindelsakene i Undervisningsbygg. Et viktig poeng for politikerne er hvorfor kontrollen med anskaffelser fremdeles svikter når Kommunerevisjonen allerede i 2004 kom med kraftig kritikk av innkjøpsrutinene. - Kommunenerevisjonen er krystallklar på at foretaket ikke har fulgt opp de klare anbefalinger som ble gitt i kommunerevisjonens rapport fra 2004, sier SVs finanspolitiske talsmann Ivar Johansen. Han mer enn antyder at styret må gå. Jeg tror det er best for saken at det styret som sitter nå, og som ikke ivaretok sitt tilsynsansvar, ikke er de samme som skal gjennomføre de endringene som må gjøres, sier Johansen til NRK Østlandssendingen.

Les hos NRK Østlandssendingen

Gråsoner: Om korrupsjon og bestikkelser i Oslo kommune

Magnus Hallèn Askim har med sine masteroppgave "Gråsoner", levert det han kaller "en kvalitativ studie av grensedragning og korrupsjonsbeslektet praksis mellom entreprenørnæringen og Oslo kommune." Han presenterer selv resultatet slik:

"Folk er, mer enn tidligere, innebefattet med at korrupsjon nok tar andre former i Norge enn under fjerne himmelstrøk og at den kanskje derfor har blitt ignorert i offentligheten. Informantene kommer med historier og erfaringer som de anser som relevante. De mener at kameratskap har mer å si enn en materiell gave fordi det skaper generelt gode relasjoner. Enkelte er så redde for å bli påvirket gjennom slike relasjoner at de forsøker å avstå fra det. Det er tvilsomme praksiser og omgangsformer, men de er mer raffinerte enn man gjerne tenker seg. Mange av informantene har selv blitt tilbudt ytelser de anser utilbørlige.

Funnene viser at på tross av klare rammer er dette vanskelig og uklart for aktørene. Samtidig som ingenting er lov må man selv vurdere hva man kan ta imot eller gjøre. Det er stor grad av egenjustis og moralsk forvirring. Flere hevder at det beror på ”egen ryggrad”."

Les oppgaven

Regnskapsprinsipp for kommunale foretak 2005

Dette er ikke tidspunktet for prinsipiell drøfting av kommunale foretaks egnethet som organisasjonsform i Oslo kommune.
Bystyret er ikke invitert til det, og har eller ikke nødvendig bakgrunnsinformasjon. Foretaksorganisering med markedsleie og utbyttetenkning er noe annet enn foretak i en sosialistisk styrt kommune. Innbyggerne i Trondheim merket etter siste valg en betydelig forskjell når det ble et sosialistisk bystyreflertall. Også de kommunale foretakene ble da instrumenter for en annen politikk. Fra SVs side kan vi derfor ikke følge Arbeiderpartiet i deres kritikk av foretaksmodellen, sa Ivar Johansen da bystyret drøftet regnskapsprinsipper for kommunale foretak.

Ny IKT-organisering i bydelene

Delegering av ansvar og myndighet er viktig, og en forutsetning for en vellykket bydelsorganisering. Vi har forutsatt at vettet og klokskapen er jevnt fordelt i denne kommunen, og at den politiske og administrative ledelse i Rådhuset ikke er den som nødvendigvis vet best. Fra SVs side forutsetter vi at de som organiserer tjenesteapparatet nærmest brukerne faktisk har de beste forutsetninger for å beslutte hvordan de administrative støttefunksjoner bør være organisert, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet ny IKT-organisering i bydelene.

Forbrukergarantier framfor serviceerklæringer

Serviceerklæringer er et tiltak i riktig retning, men det er ikke tilstrekkelig. Jeg er redd serviceerklæringer lett kan bli mye ord, og skulle ønsket meg forbrukergarantier framfor ensidige serviceerklæringer. Forbrukergarantier vil gi rettigheter til brukerne av offentlige tjenester, skriver Ivar Johansen i Aftenposten,- og Aftenposten støtter synspunktet på lederplass.

Rengjøring eller "en hvit tornado"?

Det er flott å se hvor uhemmet Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Bård Folke Fredriksen, skryter av at det Høyre-dominerte byrådet følger opp bystyrets pålegg til byrådet om å fremme sak for Oslo bystyre om prøveprosjekter på servicegarantier (Aftenposten aften 6. februar).

Han gjør det med en så sterk innlevelse at en skulle tro at bystyrets vedtak var initiert av Høyre. Men i sin iver har han vel i farten glemt at bystyrets vedtak kom til på initiativ fra meg, skriver Ivar Johansen i en kommentar i Aftenposten.