Offentlig styring

Tror det blir fire bydeler i Groruddalen

Trolig er det flertall i finanskomiteen for fire bydeler i Groruddalen. Komiteen mener en bydel fra Økern til Grorud blir for stor. - Det ene argumentet for fire bydeler er at vi tror Romsås kommunikasjonsmessig bør være sammen med Grorud. Det andre er at avstanden mellom de fysiske ytterpunktene Grorud og Økern blir for stor dersom Grorud bydel og Bjerke bydel skulle slås sammen, sier Ivar Johansen (SV) i finanskomiteen. - At Bjerke kan bli den minste bydelen er et pluss hvis man tenker på bydelens aktuelle områder for nye boliger, selv om dette ikke er tatt med i betraktningen for fire bydeler i dalen, sier Johansen.

Les hele saken

Kommunen bør innføre servicegarantier

Serviceerklæringer står sentralt både i Regjeringens og Oslo kommunes arbeid for å forbedre forvaltningens service, - en erklæring fra forvaltningen til publikum om kvalitetsmål for saksbehandlingen, herunder forventet saksbehandlingstid. Alle virksomheter i Oslo kommune skal ha innført serviceerklæringer i hele eller deler av sin virksomhet innen utgangen av år 2002.

Serviceerklæringer er et tiltak i riktig retning, men det er ikke tilstrekkelig. Det er fare for at serviceerklæringer lett kan bli ord uten reelt innhold. Det kunne derfor være riktigere å innføre servicegarantier, framfor ensidige serviceerklæringer. Servicegarantier vil gi rettigheter til brukerne av offentlige tjenester. Ivar Johansen har derfor framsendt et konkret forslag til ordføreren for behandling i Oslo bystyre: "Byrådet bes innen 1. februar 2002 fremme sak for bystyret med forslag om 4 konkrete prosjekter for utprøving av en forpliktende servicegaranti for brukere av tjenestene.

Innbyggerinitiativ: Direkte forslag til bydelsutvalgene

Hvis det er noe i nærmiljøet som irriterer, kan Oslo-borgere i fremtiden slå seg sammen med naboene og komme med egne forslag i bydelsutvalget. Ordningen ble enstemmig vedtatt av bystyret som en del av den store bydelsreformen. SVs Ivar Johansen, fremmet forslaget sammen med Arbeiderpartiet. Johansen mener det er mange mulige saker innbyggerne kan ta opp: –Vi har vært i Stockholm hvor de har et slikt system, og det fungerer veldig bra. Det  kommer inn mange gode og kreative initiativ. Det kan være forslag om for eksempel islegging av fotballbaner om vinteren, etablering av en turvei eller  forskjellige kulturtiltak. Jeg tror innbyggerne ser behov og muligheter som ikke nødvendigvis trenger å koste så mye penger, sier Ivar Johansen til NRK Østlandssendingen.

Les mer

Rolleblanding av bompengesjef

- Det er uheldig at en sjef i et kommunalt selskap benytter anlednigen til å berike seg selv i stedet for selskapet sitt, sier Ivar Johansen. SV og Ap vil ha en diskusjon i bystyret om sjefen i AS Fjellinjen, Thorleif Haug, sin dobbeltrolle som toppleder og konsulent innen samme bransje.

Les "Bompengesjef har dobbelt inntekt"
Les "Blir sak i bystyret"
Les "Godkjent av styrelederen"

Uakseptabelt at politikere har bedre pensjoner enn hjelpepleieren

Ansatte i Oslo kommune kan gå av og for aldersgrensen, med full pensjon, ved fylte 67 år. Men heltidspolitikerne i Oslo Rådhus har en særordning: de har aldersgrense på 65 år. Ansatte i Oslo kommune må arbeide i 30 år for å få full opptjent pensjon, mens heltidspolitikerne i Oslo Rådhus kan klare seg med 16 år.

- Det er helt urimelig at politikerne skal bevilge seg selv slike særfordeler. Sant og si skulle jeg nok tro hjelpepleieren med tunge omsorgsoppgaver i f.eks. bydelenes hjemmetjenester hadde mer behov for kortere pensjonsalder og kortere opptjeningstid enn heltidspolitikerne, sier SV's Ivar Johansen. I bystyrets finanskomite onsdag 23. oktober fremmet han forslag om at det heretter skal være likebehandling, men alle øvrige partier (Arbeiderpartiet, Høyre, Fr.P. og Kr.F.) ønsker fortsatt særfordeler for politikere. Saken avgjøres i bystyrets møte 6. november.

Nei til ytterligere arbeidsgiveransvar til byrådet

Kommunens viktigste ressurs er de ansatte. Uten de mange dyktige ansatte spiller det ingen rolle hva dette bystyret vedtar av bevilgninger eller fine prinsippvedtak. Enten det gjelder skole, pleie- og omsorg eller barnehager er det gjennom klok arbeidsgiverpolitikk vi sikrer at byens innbyggere får nødvendig tjenestetilbud. Oslo bystyre burde derfor i større grad enn i dag interessere som for hvordan kommunen utvikler kompetanse og kvalitet, sikrer både kontinuitet og god rekruttering og gjør kommunen til en god arbeidsplass – til beste for byens innbyggere, sa Ivar Johansen i bystyret som begrunnelse for SVs nei til å flytte større fullmakter til byrådet.  

Bydelsutvalgene må ha tilstrekkelig albuerom og muligheter

Reglementer kan høres ut som trøtte saker, som mange holder seg unna. Men som vi egentlig vet, det er reglementene som fastsetter rammevilkårene. På godt og vondt. SV er opptatt av at det skal være spennende å drive bydelspolitikk, og at våre lokale folkevalgte skal gis tilstrekkelig albuerom og muligheter. Det betyr for eksempel tilgang på informasjon, initiativrett og utredningsmuligheter. Både for bydelsutvalget som kollegium, utvalgets flertall, og mindretallet. I finanskomiteen har SV – med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet – foretatt en betydelig forbedring av byrådets forslag til reglement. Først og fremst ved å styrke bydelsutvalgets posisjon i forhold til administrasjonen, og gitt BU handlingsrom, sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet nytt reglement for bydelene.

Bydelene - effektivisering med redusert effektivitet?

"Det er stor fare for at en sentralisering og fordeling av ansvar på flere instanser, kan resultere i det motsatte av effektivisering. Erfaringene fra desentraliseringen i 1988 da de 25 bydelene ble opprettet i Oslo, tilsier at det var dyrere med sentralisert drift. De første årene etter at bydelene overtok ansvaret, ble utgiftene redusert med 10-20% samtidig som tjenestene langt på vei ble opprettholdt og til dels økt. Den økende sentraliseringen og privatiseringen som nå pågår, kan fort medføre økte utgifter og/eller senket kvalitet", skriver tidligere bydelsdirektør Svein Moldestad om de sentraliseringsforslag som nå foreligger om kommunale foretak og konkurranseutsetting av sykehjemsdrift i Oslo.

Omsorgstjenester uten ledelse?

Hvordan er ledertettheten (antallet årsverk og antallet ansatte det enkelte årsverk har lederansvar for) i omsorgstjenesten, sammenlignet med grunnskolen? Pleie- og omsorgstjenesten er en døgnkontinuerlig tjeneste, og betydelig mer kompleks som tjeneste og organisasjon enn grunnskolen. Ut fra dette hadde det vært rimelig å forvente at omsorgssektoren hadde større ledertetthet enn grunnskolen.

"Ressurssenter for omstilling i kommunene" (RO) har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet undersøkt dette. Resultatet er overraskende. I de 17 kommunene som er undersøkt har et lederårsverk i grunnskolen ca. 17 ansatte å være leder for, mens leder i omsorgssektoren har vel 36 personer å lede. Kostra-tall kan tyde på ennå større forskjeller. Omsorgssektoren er en turnustjeneste og har en relativ stor gruppe ansatte uten relevant utdanning. Dette stiller større krav til ledelse. Alt tyder derfor på at lederfunksjoner i pleie- og omsorgssektoren prioriteres for lavt, og at dette kan gå ut over både tjenestens kvalitet og effektiv ressursbruk.

Les rapporten (Word)

Regionsløsning – også for Oslo

SV er enig med de andre partier i Oslo bystyre om at Oslo som landets hovedstad har helt spesielle funksjoner og utfordringer man ikke finner i andre av landets kommuner eller fylker. Men det blir for defensivt å si at Oslo er så sær at regionstenkning ikke passer for oss. Vi tror de borgere som bor i denne byen, de mange tusener fra nabokommunene som daglig pendler inn for arbeid eller de som bruker kulturtilbudene er tjent med større regioner, og mer helhetstenkning, skriver Ivar Johansen i Kommunal Rapport.Regionsløsning – også for Oslo

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV) og sentralstyremedlem i KS


SV har i KS gått inn for 3 sterke, folkevalgte forvaltningsnivåer; kommune, region og stat. Kommunenes styrke er kjennskap til innbyggerne og den lokale forankring. Staten gjennom statlig styring. Regionene ved å samordne oppgaver som går ut over kommunegrensene, men som det ikke er naturlig at Staten tar seg av.

Dette i motsetning til Høyres alternativ: større kommuner og en sterkere stat. Gradvis ser vi at Høyre (men med støtte fra andre partier) flytter sentrale velferdsoppgaver som sykehus, barnevern og rusomsorg ut av lokalt folkevalgt nivå og opp til Staten, for så å flytte det ut i statsforetak med begrenset politisk innflytelse. Dette er et avdemokratiseringstiltak.

Jeg merker meg at en enstemmig programkomite i Arbeiderpartiet går inn for å flytte makt fra staten til nye, større regioner. Programkomiteen vil at dagens fylkeskommuner skal erstattes av større regioner som styres av et direkte valgt regionting. Komiteen går inn for at det regionale nivået må få nye oppgaver innenfor blant annet samferdsel, kulturpolitikk og næringspolitikk.

Det er riktig å få sterke regioner i andre deler av landet til erstatning for dagens fylkeskommuner som ivaretar sentrale regionoppgaver som samferdsel, kulturpolitikk, næringspolitikk og sykehus. Dette behovet for koordinering på et bredere geografisk område enn dagens fylkeskommunegrenser er kanskje ennå større i Oslo, enn i mange andre deler av landet.

Flertallspartiene i Oslo bystyre sier at dagens organisering ved at Oslo både er kommune og fylkeskommune gir en effektiv og hensiktsmessig oppgaveløsning. Ja, men ikke godt nok. Dagens fylkesgrenser er til hinder for å skape gode tjenester for innbyggerne i Oslo-området. Vi så det ende ut i ren parodi når Oslo Sporveier stanset Kolsåstrikken ved fylkesgrensa. Vi ville få betydelig bedre grunnlag for så vel kulturinstitusjoner som næringspolitikk med regionorganisering. Vi så at kommunegrensa ble for snever for å få til en god utnyttelse av sykehusressursene, ved at det ikke var mulig å få til god samordning med sykehusene like over grensa til Akershus. Staten grep inn ved selv å overta ansvaret.

SV er enig med de andre partier i Oslo bystyre om at Oslo som landets hovedstad har helt spesielle funksjoner og utfordringer man ikke finner i andre av landets kommuner eller fylker. Men det blir for defensivt å si at Oslo er så sær at regionstenkning ikke passer for oss. Vi tror de borgere som bor i denne byen, de mange tusener fra nabokommunene som daglig pendler inn for arbeid eller de som bruker kulturtilbudene er tjent med større regioner, og mer helhetstenkning.

Trolig bør vi da gå i 2 retninger; ytterligere desentralisering av oppgaver ned til bydelene, mens et sterkt regionalt nivå overtar oppgaver fra Staten (herunder sykehusene) og sentrale oppgaver fra fylkeskommunen. Særlig innenfor sykehus, samferdsel, kultur og næringspolitikk. Det betyr overføring av makt fra dette bystyret til et regionalt nivå som omfatter Oslo og et eller flere av våre nabofylker. Dette vil være god samfunnsøkonomi. Det vil gi sterkere folkevalgt styring. Og det vil tjene innbyggere og brukere av byen.

(Kommunal Rapport 24. febr. 2004)