Offentlig styring

Regnskapsprinsipp for kommunale foretak 2005

Dette er ikke tidspunktet for prinsipiell drøfting av kommunale foretaks egnethet som organisasjonsform i Oslo kommune.
Bystyret er ikke invitert til det, og har eller ikke nødvendig bakgrunnsinformasjon. Foretaksorganisering med markedsleie og utbyttetenkning er noe annet enn foretak i en sosialistisk styrt kommune. Innbyggerne i Trondheim merket etter siste valg en betydelig forskjell når det ble et sosialistisk bystyreflertall. Også de kommunale foretakene ble da instrumenter for en annen politikk. Fra SVs side kan vi derfor ikke følge Arbeiderpartiet i deres kritikk av foretaksmodellen, sa Ivar Johansen da bystyret drøftet regnskapsprinsipper for kommunale foretak.

Ny IKT-organisering i bydelene

Delegering av ansvar og myndighet er viktig, og en forutsetning for en vellykket bydelsorganisering. Vi har forutsatt at vettet og klokskapen er jevnt fordelt i denne kommunen, og at den politiske og administrative ledelse i Rådhuset ikke er den som nødvendigvis vet best. Fra SVs side forutsetter vi at de som organiserer tjenesteapparatet nærmest brukerne faktisk har de beste forutsetninger for å beslutte hvordan de administrative støttefunksjoner bør være organisert, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet ny IKT-organisering i bydelene.

Forbrukergarantier framfor serviceerklæringer

Serviceerklæringer er et tiltak i riktig retning, men det er ikke tilstrekkelig. Jeg er redd serviceerklæringer lett kan bli mye ord, og skulle ønsket meg forbrukergarantier framfor ensidige serviceerklæringer. Forbrukergarantier vil gi rettigheter til brukerne av offentlige tjenester, skriver Ivar Johansen i Aftenposten,- og Aftenposten støtter synspunktet på lederplass.

Rengjøring eller "en hvit tornado"?

Det er flott å se hvor uhemmet Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Bård Folke Fredriksen, skryter av at det Høyre-dominerte byrådet følger opp bystyrets pålegg til byrådet om å fremme sak for Oslo bystyre om prøveprosjekter på servicegarantier (Aftenposten aften 6. februar).

Han gjør det med en så sterk innlevelse at en skulle tro at bystyrets vedtak var initiert av Høyre. Men i sin iver har han vel i farten glemt at bystyrets vedtak kom til på initiativ fra meg, skriver Ivar Johansen i en kommentar i Aftenposten.

Hvorfor regioner?

SVs arbeidsprogramkomite har gått inn for å avvikle dagens fylkeskommune og vil erstatte den med færre og større, robuste regioner. Dette er helt i tråd med hva distriktskommisjonen sier. KS sitt landsstyre har uttalt det samme. Interessant er det også at organisasjonene i arbeidslivet tenker i samme baner.

Men viktigst må det være at regionene får seg tildelt oppgaver som i dag ligger til Stortinget å bestemme. Her er kanskje den største bøygen. Vi tror det kan være lett å få til overføring av makt sidelengs, fra fylke til regionen og fra regional stat til region. Verre blir det nok å få alle alvheimene i de ulike stortingsgruppene til å gi fra seg myndighet og makt, både i stort og smått, skriver Åge R. Rosnes og Ivar Johansen, SVere i sentralstyret i Kommunenes Sentralforbund.

Kommune og stat må si nei til sosial dumping

Vi vil ha et velfungerende og sunt arbeidsliv der folk ikke blir utnyttet fordi de er født i land der arbeidsledigheten er høyere, og arbeidsstandarden lavere, enn i Norge. Derfor er det viktige at offentlig sektor, både på kommunalt og statlig nivå, har tydelige anbudsregler om at firmaer som utfører arbeid for det offentlige ikke kan tilby sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn norsk tariffavtale for samme bransje, skriver Ivar Johansen i Fri Fagbevegelse.

Rødgrønn regjering redder Oslo

10. november la den rødgrønne regjeringen frem et statsbudsjett som gjorde den vanskelige økonomiske situasjonen i Oslo betydelig bedre. Den nye regjeringen sørget for hele 364 millioner sårt tiltrengte kroner til Oslo. Dette er gode nyheter for Oslos borgere. For uten disse ekstra pengene ville situasjonen vært svært vanskelig for H/Fr.p-byrådet, et byråd som ikke har foretatt seg noen ting på egen hånd for å bedre Oslos økonomi. Tvert i mot.

Byrådet har ønsket å selge Oslo kommunes eierandeler i energisektoren, bl.a. i Hafslund, men et flertall i bystyret har stemt dette ned to ganger. Eierskapet gir Oslo kommune en anslått inntekt på 580 millioner kroner i år, og det budsjetteres med en inntekt på 625 millioner kroner neste år. Dette er penger byrådet egentlig ville frasi seg, skriver Tom Pape (Ap og Ivar Johansen (SV) i Aftenposten.

Omsorgsbygg: Dårlig svar fra byråden

Byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen kom på gyngende grunn da hun i går måtte svare i bystyrets finanskomité om byggeskandalen i Oslo. SVs Ivar Johansen ville ha klart svar på om kommunen kunne holde tilbake penger fra byggmester Harald Langemyhr for å sikre at de polske arbeiderne får de pengene de har krav på. Oslo Bygningsarbeiderforening har varslet lønnskrav på inntil 4 millioner kroner mot byggmesteren, og krever at kommunen holder pengene tilbake inntil Langemyhr har dokumentert at lønnsutbetalingene er i orden. Foreningen sier den har dokumenter som viser at ansatte hos Langemyhr ikke får overtidsbetaling og feriepenger.

Fornyelse av kommune-Norge

Konkurranseutsetting innen pleie- og omsorg forsvinner, men når SV og Arbeiderpartiet tar over landets storbyer vil kommunene stå overfor en kontinuerlig omstilling til innbyggernes beste.  Basert bl.a. på erfaringer fra kommunens eget forbedringsarbeid må kommune-Norge gjennomgå omfattende endringsprosesser, for å tilpasse seg endrede krav fra brukere og samarbeidspartnere, skriver Ivar Johansen i Dagsavisen.

Rettsombud - ikke interesseombud

For et rettsombud er integritet, presisjon og distanse sentralt. Det er denne mangel på fingerspissfølelse helse- og sosialombud Helge Hjort synliggjorde i flere av sine årsberetninger og som gjorde at Bystyrets helse- og sosialkomite fant grunn til å slå fast at ombudet "i enkelte av sine uttallelser i rapporten således går ut over sitt ansvarsområde", skriver Ivar Johansen i tidsskriftet Juristkontakt, utgitt av Norges Juristforbund.

Grenser mellom embetsverk og politikk

 I fjor høst opplevde vi i Oslo at Venstrefolk synes det var helt greit at en kommunal etatsleder hadde to hatter samtidig. I embets medfør var direktøren ved Ullevål Sykehus en av helsebyrådens aller nærmeste faglige rådgiver, men parallelt sendte Venstre ham i byrådsforhandlinger med gymkameratene i Kr.F. og Høyre for å drøfte en politisk plattform for hvordan en skulle få kastet det byråd som var sykehusdirektørens overordnede. Den samme sykehusdirektør ble også lansert som kandidat til det samme byråd.


 Jeg har ved en tidligere anledning prøvd å utfordre Venstre på om de ikke så det uheldige i en slik sammenblanding mellom politikk og forvaltning, men daværende Venstreleder såvel på landsplan som i Oslo Bystyre, Odd Einar Dørum, har vært helt tyst, skriver Ivar Johansen.