Offentlig styring

NM i avgiftsreduksjoner

Huseiernes Landsforbund (HL) har gjennomført sin årlige undersøkelse av kommunale gebyrer innenfor områdene vann, kloakk, renovasjon og feiing. Det legges opp til et Norges-mesterskap på hvilken kommune som har de laveste gebyrene. Molde vant, mens Vestre Toten er på jumboplass kan jeg lese i VG 2. juli.

Men som huseier – og innbygger – er ikke jeg primært opptatt av lavest mulig kommunale gebyrer. Hvis hovedmålet er å redusere kostnader kjenner vi i alle fall en metode for å oppnå det: nedlegg deler av tilbudet eller demp på kravet til kvalitet Jeg er først og fremst opptatt av å få kvalitativt gode, og tilstrekkelige, offentlige tjenester. Det er bra at Huseiernes Landsforbund har fokus på kostnadsnivå i offentlig sektor, men uten å se på sammenhengen mellom pris og kvalitet blir undersøkelsen fra forbundet helt uten mening, skriver Ivar Johansen bl.a. i en artikkel i VG.

Presset øker på Undervisningsbygg

Presset øker på styret i Undervisningsbygg. Politikere stiller nå spørsmålet om hvorfor ikke styret har sørget for bedre kontrollrutiner. I går var det bystyrets finans- og utdanningspolitikere som fikk høre mer om korrupsjons- og svindelsakene i Undervisningsbygg. Et viktig poeng for politikerne er hvorfor kontrollen med anskaffelser fremdeles svikter når Kommunerevisjonen allerede i 2004 kom med kraftig kritikk av innkjøpsrutinene. - Kommunenerevisjonen er krystallklar på at foretaket ikke har fulgt opp de klare anbefalinger som ble gitt i kommunerevisjonens rapport fra 2004, sier SVs finanspolitiske talsmann Ivar Johansen. Han mer enn antyder at styret må gå. Jeg tror det er best for saken at det styret som sitter nå, og som ikke ivaretok sitt tilsynsansvar, ikke er de samme som skal gjennomføre de endringene som må gjøres, sier Johansen til NRK Østlandssendingen.

Les hos NRK Østlandssendingen

Gråsoner: Om korrupsjon og bestikkelser i Oslo kommune

Magnus Hallèn Askim har med sine masteroppgave "Gråsoner", levert det han kaller "en kvalitativ studie av grensedragning og korrupsjonsbeslektet praksis mellom entreprenørnæringen og Oslo kommune." Han presenterer selv resultatet slik:

"Folk er, mer enn tidligere, innebefattet med at korrupsjon nok tar andre former i Norge enn under fjerne himmelstrøk og at den kanskje derfor har blitt ignorert i offentligheten. Informantene kommer med historier og erfaringer som de anser som relevante. De mener at kameratskap har mer å si enn en materiell gave fordi det skaper generelt gode relasjoner. Enkelte er så redde for å bli påvirket gjennom slike relasjoner at de forsøker å avstå fra det. Det er tvilsomme praksiser og omgangsformer, men de er mer raffinerte enn man gjerne tenker seg. Mange av informantene har selv blitt tilbudt ytelser de anser utilbørlige.

Funnene viser at på tross av klare rammer er dette vanskelig og uklart for aktørene. Samtidig som ingenting er lov må man selv vurdere hva man kan ta imot eller gjøre. Det er stor grad av egenjustis og moralsk forvirring. Flere hevder at det beror på ”egen ryggrad”."

Les oppgaven

Regnskapsprinsipp for kommunale foretak 2005

Dette er ikke tidspunktet for prinsipiell drøfting av kommunale foretaks egnethet som organisasjonsform i Oslo kommune.
Bystyret er ikke invitert til det, og har eller ikke nødvendig bakgrunnsinformasjon. Foretaksorganisering med markedsleie og utbyttetenkning er noe annet enn foretak i en sosialistisk styrt kommune. Innbyggerne i Trondheim merket etter siste valg en betydelig forskjell når det ble et sosialistisk bystyreflertall. Også de kommunale foretakene ble da instrumenter for en annen politikk. Fra SVs side kan vi derfor ikke følge Arbeiderpartiet i deres kritikk av foretaksmodellen, sa Ivar Johansen da bystyret drøftet regnskapsprinsipper for kommunale foretak.

Ny IKT-organisering i bydelene

Delegering av ansvar og myndighet er viktig, og en forutsetning for en vellykket bydelsorganisering. Vi har forutsatt at vettet og klokskapen er jevnt fordelt i denne kommunen, og at den politiske og administrative ledelse i Rådhuset ikke er den som nødvendigvis vet best. Fra SVs side forutsetter vi at de som organiserer tjenesteapparatet nærmest brukerne faktisk har de beste forutsetninger for å beslutte hvordan de administrative støttefunksjoner bør være organisert, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet ny IKT-organisering i bydelene.

Forbrukergarantier framfor serviceerklæringer

Serviceerklæringer er et tiltak i riktig retning, men det er ikke tilstrekkelig. Jeg er redd serviceerklæringer lett kan bli mye ord, og skulle ønsket meg forbrukergarantier framfor ensidige serviceerklæringer. Forbrukergarantier vil gi rettigheter til brukerne av offentlige tjenester, skriver Ivar Johansen i Aftenposten,- og Aftenposten støtter synspunktet på lederplass.

Rengjøring eller "en hvit tornado"?

Det er flott å se hvor uhemmet Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Bård Folke Fredriksen, skryter av at det Høyre-dominerte byrådet følger opp bystyrets pålegg til byrådet om å fremme sak for Oslo bystyre om prøveprosjekter på servicegarantier (Aftenposten aften 6. februar).

Han gjør det med en så sterk innlevelse at en skulle tro at bystyrets vedtak var initiert av Høyre. Men i sin iver har han vel i farten glemt at bystyrets vedtak kom til på initiativ fra meg, skriver Ivar Johansen i en kommentar i Aftenposten.

Hvorfor regioner?

SVs arbeidsprogramkomite har gått inn for å avvikle dagens fylkeskommune og vil erstatte den med færre og større, robuste regioner. Dette er helt i tråd med hva distriktskommisjonen sier. KS sitt landsstyre har uttalt det samme. Interessant er det også at organisasjonene i arbeidslivet tenker i samme baner.

Men viktigst må det være at regionene får seg tildelt oppgaver som i dag ligger til Stortinget å bestemme. Her er kanskje den største bøygen. Vi tror det kan være lett å få til overføring av makt sidelengs, fra fylke til regionen og fra regional stat til region. Verre blir det nok å få alle alvheimene i de ulike stortingsgruppene til å gi fra seg myndighet og makt, både i stort og smått, skriver Åge R. Rosnes og Ivar Johansen, SVere i sentralstyret i Kommunenes Sentralforbund.

Kommune og stat må si nei til sosial dumping

Vi vil ha et velfungerende og sunt arbeidsliv der folk ikke blir utnyttet fordi de er født i land der arbeidsledigheten er høyere, og arbeidsstandarden lavere, enn i Norge. Derfor er det viktige at offentlig sektor, både på kommunalt og statlig nivå, har tydelige anbudsregler om at firmaer som utfører arbeid for det offentlige ikke kan tilby sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn norsk tariffavtale for samme bransje, skriver Ivar Johansen i Fri Fagbevegelse.

Rødgrønn regjering redder Oslo

10. november la den rødgrønne regjeringen frem et statsbudsjett som gjorde den vanskelige økonomiske situasjonen i Oslo betydelig bedre. Den nye regjeringen sørget for hele 364 millioner sårt tiltrengte kroner til Oslo. Dette er gode nyheter for Oslos borgere. For uten disse ekstra pengene ville situasjonen vært svært vanskelig for H/Fr.p-byrådet, et byråd som ikke har foretatt seg noen ting på egen hånd for å bedre Oslos økonomi. Tvert i mot.

Byrådet har ønsket å selge Oslo kommunes eierandeler i energisektoren, bl.a. i Hafslund, men et flertall i bystyret har stemt dette ned to ganger. Eierskapet gir Oslo kommune en anslått inntekt på 580 millioner kroner i år, og det budsjetteres med en inntekt på 625 millioner kroner neste år. Dette er penger byrådet egentlig ville frasi seg, skriver Tom Pape (Ap og Ivar Johansen (SV) i Aftenposten.

Omsorgsbygg: Dårlig svar fra byråden

Byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen kom på gyngende grunn da hun i går måtte svare i bystyrets finanskomité om byggeskandalen i Oslo. SVs Ivar Johansen ville ha klart svar på om kommunen kunne holde tilbake penger fra byggmester Harald Langemyhr for å sikre at de polske arbeiderne får de pengene de har krav på. Oslo Bygningsarbeiderforening har varslet lønnskrav på inntil 4 millioner kroner mot byggmesteren, og krever at kommunen holder pengene tilbake inntil Langemyhr har dokumentert at lønnsutbetalingene er i orden. Foreningen sier den har dokumenter som viser at ansatte hos Langemyhr ikke får overtidsbetaling og feriepenger.