Offentlig styring

Hvorfor regioner?

SVs arbeidsprogramkomite har gått inn for å avvikle dagens fylkeskommune og vil erstatte den med færre og større, robuste regioner. Dette er helt i tråd med hva distriktskommisjonen sier. KS sitt landsstyre har uttalt det samme. Interessant er det også at organisasjonene i arbeidslivet tenker i samme baner.

Men viktigst må det være at regionene får seg tildelt oppgaver som i dag ligger til Stortinget å bestemme. Her er kanskje den største bøygen. Vi tror det kan være lett å få til overføring av makt sidelengs, fra fylke til regionen og fra regional stat til region. Verre blir det nok å få alle alvheimene i de ulike stortingsgruppene til å gi fra seg myndighet og makt, både i stort og smått, skriver Åge R. Rosnes og Ivar Johansen, SVere i sentralstyret i Kommunenes Sentralforbund.

Kommune og stat må si nei til sosial dumping

Vi vil ha et velfungerende og sunt arbeidsliv der folk ikke blir utnyttet fordi de er født i land der arbeidsledigheten er høyere, og arbeidsstandarden lavere, enn i Norge. Derfor er det viktige at offentlig sektor, både på kommunalt og statlig nivå, har tydelige anbudsregler om at firmaer som utfører arbeid for det offentlige ikke kan tilby sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn norsk tariffavtale for samme bransje, skriver Ivar Johansen i Fri Fagbevegelse.

Rødgrønn regjering redder Oslo

10. november la den rødgrønne regjeringen frem et statsbudsjett som gjorde den vanskelige økonomiske situasjonen i Oslo betydelig bedre. Den nye regjeringen sørget for hele 364 millioner sårt tiltrengte kroner til Oslo. Dette er gode nyheter for Oslos borgere. For uten disse ekstra pengene ville situasjonen vært svært vanskelig for H/Fr.p-byrådet, et byråd som ikke har foretatt seg noen ting på egen hånd for å bedre Oslos økonomi. Tvert i mot.

Byrådet har ønsket å selge Oslo kommunes eierandeler i energisektoren, bl.a. i Hafslund, men et flertall i bystyret har stemt dette ned to ganger. Eierskapet gir Oslo kommune en anslått inntekt på 580 millioner kroner i år, og det budsjetteres med en inntekt på 625 millioner kroner neste år. Dette er penger byrådet egentlig ville frasi seg, skriver Tom Pape (Ap og Ivar Johansen (SV) i Aftenposten.

Omsorgsbygg: Dårlig svar fra byråden

Byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen kom på gyngende grunn da hun i går måtte svare i bystyrets finanskomité om byggeskandalen i Oslo. SVs Ivar Johansen ville ha klart svar på om kommunen kunne holde tilbake penger fra byggmester Harald Langemyhr for å sikre at de polske arbeiderne får de pengene de har krav på. Oslo Bygningsarbeiderforening har varslet lønnskrav på inntil 4 millioner kroner mot byggmesteren, og krever at kommunen holder pengene tilbake inntil Langemyhr har dokumentert at lønnsutbetalingene er i orden. Foreningen sier den har dokumenter som viser at ansatte hos Langemyhr ikke får overtidsbetaling og feriepenger.

Fornyelse av kommune-Norge

Konkurranseutsetting innen pleie- og omsorg forsvinner, men når SV og Arbeiderpartiet tar over landets storbyer vil kommunene stå overfor en kontinuerlig omstilling til innbyggernes beste.  Basert bl.a. på erfaringer fra kommunens eget forbedringsarbeid må kommune-Norge gjennomgå omfattende endringsprosesser, for å tilpasse seg endrede krav fra brukere og samarbeidspartnere, skriver Ivar Johansen i Dagsavisen.

Rettsombud - ikke interesseombud

For et rettsombud er integritet, presisjon og distanse sentralt. Det er denne mangel på fingerspissfølelse helse- og sosialombud Helge Hjort synliggjorde i flere av sine årsberetninger og som gjorde at Bystyrets helse- og sosialkomite fant grunn til å slå fast at ombudet "i enkelte av sine uttallelser i rapporten således går ut over sitt ansvarsområde", skriver Ivar Johansen i tidsskriftet Juristkontakt, utgitt av Norges Juristforbund.

Grenser mellom embetsverk og politikk

 I fjor høst opplevde vi i Oslo at Venstrefolk synes det var helt greit at en kommunal etatsleder hadde to hatter samtidig. I embets medfør var direktøren ved Ullevål Sykehus en av helsebyrådens aller nærmeste faglige rådgiver, men parallelt sendte Venstre ham i byrådsforhandlinger med gymkameratene i Kr.F. og Høyre for å drøfte en politisk plattform for hvordan en skulle få kastet det byråd som var sykehusdirektørens overordnede. Den samme sykehusdirektør ble også lansert som kandidat til det samme byråd.


 Jeg har ved en tidligere anledning prøvd å utfordre Venstre på om de ikke så det uheldige i en slik sammenblanding mellom politikk og forvaltning, men daværende Venstreleder såvel på landsplan som i Oslo Bystyre, Odd Einar Dørum, har vært helt tyst, skriver Ivar Johansen.

Folkevalgtes ombudsrolle

Hemmeligholdet i Oslo Rådhus overgår i dag hemmeligholdet i Forsvarets Overkommando, og det ønsker tydeligvis ikke Høyre å gjøre noe med. Om partiet får det som det ønsker vil det bli lettere for tanta mi å skaffe informasjon om Oslo kommune, enn jeg som folkevalgt. Hun har iallefall lov til å spørre bydelsadministrasjonssjefen om faktiske opplysninger, noe Høyre ønsker å forhindre at folkevalgte i framtida skal ha adgang til, skriver Ivar Johansen i Klassekampen.

Kommunereformer kan svekke kontrollen

Det vil være paradoksalt om kommunale reformer svekker både kommunestyrenes mulighet til innflytelse på kommunale bedrifter og kommunale kontrollutvalgs innsyn i forvaltning av de kommunale midler, med utgangspunkt i "oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater", skriver Ivar Johansen (sv), medlem av Oslo kommunes kontrollutvalg, i en kronikk i Aftenposten.

Les mer;
Kommunereformer kan svekke kontrollen

Ordføreren vil øke politikerlønninger: Det viktigste først?

Høyres ordfører Per Ditlev-Simonsen er bekymret for lønna til byens heltidspolitikere i Oslo kommune. I  følge ordføreren har denne «i praksis har stått stille i en lang periode og ikke fulgt med i reallønnsutviklingen verken i kommunen eller samfunnet forøvrig». Han vil «sikre rekrutteringen til det politiske miljø i Oslo kommune» og har derfor overfor bystyret argumentert for at lønna bør opp. I bystyret får han bred støtte fra bystyrets største partier,- men ikke SV., skriver Ivar Johansen

Kunnskap er makt

Kunnskap er makt, er det noe som heter. I det lukkede Oslo Rådhus skal ikke engang det enkelte bystyremedlem få de opplysninger de trenger
for å utføre det verv velgerne har satt dem til.  Om Høyres byrådsleder får det som han vil.