Offentlig styring

Grenser mellom embetsverk og politikk

 I fjor høst opplevde vi i Oslo at Venstrefolk synes det var helt greit at en kommunal etatsleder hadde to hatter samtidig. I embets medfør var direktøren ved Ullevål Sykehus en av helsebyrådens aller nærmeste faglige rådgiver, men parallelt sendte Venstre ham i byrådsforhandlinger med gymkameratene i Kr.F. og Høyre for å drøfte en politisk plattform for hvordan en skulle få kastet det byråd som var sykehusdirektørens overordnede. Den samme sykehusdirektør ble også lansert som kandidat til det samme byråd.


 Jeg har ved en tidligere anledning prøvd å utfordre Venstre på om de ikke så det uheldige i en slik sammenblanding mellom politikk og forvaltning, men daværende Venstreleder såvel på landsplan som i Oslo Bystyre, Odd Einar Dørum, har vært helt tyst, skriver Ivar Johansen.

Folkevalgtes ombudsrolle

Hemmeligholdet i Oslo Rådhus overgår i dag hemmeligholdet i Forsvarets Overkommando, og det ønsker tydeligvis ikke Høyre å gjøre noe med. Om partiet får det som det ønsker vil det bli lettere for tanta mi å skaffe informasjon om Oslo kommune, enn jeg som folkevalgt. Hun har iallefall lov til å spørre bydelsadministrasjonssjefen om faktiske opplysninger, noe Høyre ønsker å forhindre at folkevalgte i framtida skal ha adgang til, skriver Ivar Johansen i Klassekampen.

Kommunereformer kan svekke kontrollen

Det vil være paradoksalt om kommunale reformer svekker både kommunestyrenes mulighet til innflytelse på kommunale bedrifter og kommunale kontrollutvalgs innsyn i forvaltning av de kommunale midler, med utgangspunkt i "oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater", skriver Ivar Johansen (sv), medlem av Oslo kommunes kontrollutvalg, i en kronikk i Aftenposten.

Les mer;
Kommunereformer kan svekke kontrollen

Ordføreren vil øke politikerlønninger: Det viktigste først?

Høyres ordfører Per Ditlev-Simonsen er bekymret for lønna til byens heltidspolitikere i Oslo kommune. I  følge ordføreren har denne «i praksis har stått stille i en lang periode og ikke fulgt med i reallønnsutviklingen verken i kommunen eller samfunnet forøvrig». Han vil «sikre rekrutteringen til det politiske miljø i Oslo kommune» og har derfor overfor bystyret argumentert for at lønna bør opp. I bystyret får han bred støtte fra bystyrets største partier,- men ikke SV., skriver Ivar Johansen

Kunnskap er makt

Kunnskap er makt, er det noe som heter. I det lukkede Oslo Rådhus skal ikke engang det enkelte bystyremedlem få de opplysninger de trenger
for å utføre det verv velgerne har satt dem til.  Om Høyres byrådsleder får det som han vil.

Når folkevalgte lar seg kjøpe

Hvis en privatperson eller næringsdrivende "blir tatt" i å ha betalt penger til et bystyremedlem for å få en avgjørelse i en retning som var gunstig for ham, ville dette blitt ansett som bestikkelse og korrupsjon. Men hva hvis den som betaler pengene er et annet partis bystyregruppe? Hva om et partis bystyregruppe tar imot større pengebeløp for å støtte valget av en bestemt ordførerkandidat? Jeg vil tro de fleste vil hevde at dette er å overskride grensen for det akseptable. Men ikke partiene Høyre og Venstre i Oslo bystyre, skriver Ivar Johansen.

Åpenhet mellom velger og folkevalgt

Bystyret har opprettet et register hvor folkevalgte bl.a. skal registrere sine økonomiske eierinteresser slik at offentligheten har muligheten for å kontrollere at politikernes private interesser ikke kolliderer med de sakene de er med på å behandle i bystyret. Det er underlig å se hvordan Venstrepolitikeren ønsker å skjerme seg mot åpenhet og innsyn i forhold til sine velgere. For de samme velgerne må i mange sammenhenger tåle offentlighetens lys i forhold til hva de gjør, skriver Ivar Johansen.

Når politikerne ikke velges

Høyres fremste politiker i hovedstaden, byrådsleder Erling Lae, uttaler i Dagsavisen 22. juni at han prinsipielt er mot å avholde folkeavstemninger. ”Slike avstemninger hører ikke hjemme i vårt styringssystem. Vi har et representativt demokrati, der det er politikernes jobb å ta ansvar. Så får heller velgerne kaste oss ved neste valg, dersom de ikke er fornøyd med den jobben vi har gjort.” Hvorfor gir ikke bystyret da bydelens innbyggere mulighet til selv å velge - og kaste - sine egne politikere, undres Ivar Johansen.

Bydelene: Vettet er jevnt fordelt

Jeg leser med interesse intervjuet med Høyres gruppeleder i bystyret – Bård Folke Fredriksen – i Ullern Avis/Akersposten 12. januar. Og mens SV legger til grunn at vettet er sånn noenlunde jevnt fordelt i denne byen, ser det ut til at Høyre-politikeren forutsetter at kloke beslutninger må fattes i Oslo Rådhus og bystyret.

Men svaret kan også være det motsatte; å bygge ned den stadige voksene Staten. Flytte beslutninger nedover. Fra Staten og til fylker og kommuner. Og for Oslos del: flytte administrative ledd, folkevalgt ansvar og ennå flere beslutninger ut fra Rådhuset og til nærmiljøet i bydelene, skriver Ivar Johansen.

Rett person på rett plass: Om å redusere i ”stabsfunksjoner”

En bydelsledelse planlegger å kutte 4,9 årsverk innenfor pleie- og omsorgssektoren for år 2000. Men det skal ikke være grunn til å bekymre seg over det, for reduksjonen skal ”i hovedsak gjelda funksjonar som ikkje er pleierelatert”,- som avisa skriver. Bydelsdirektøren understreker at reduksjonen ”bare” gjelder ”stabsfunksjoner”.  Mye av nøkkelen til løsningen i å gjøre det motsatte. Det viktigste nå er trolig en betydelig styrking av stabs- og støttefunksjoner, slik at dyktig fagpersonell kan få frigjort tid til å bruke sin kompetanse til sykepleiefaglig arbeid, skriver Ivar Johansen.