Offentlig styring

Oslo Vei: Ansatte tvangsendes over i AS-et

Oslo bystyre har vedtatt å omdanne Oslo Vei til AS, og de ansatte tvangssendes over til aksjeselskapet. "SV er opptatt av at kommunen opptrer på en skvær måte overfor arbeidstakere som har slitt i kommunens tjeneste i både 30 og 40 år. Jeg anser at  det er direkte umoralsk å tvangssende disse med på lasset over til  aksjeselskapet, når de ansatte vet at deres arbeidsplasser kan bli svært utrygg. De kjenner erfaringene fra   Miljøtransport, og den utrygghet  og lidelser som ble hverdagen for mange av de ansatte der. Mange av de ansatte i Oslo Vei har bevisst valgt å jobbe i Oslo kommune, og den juridiske ramme dette gir. De har valgt  kommunens som arbeidsplass, selv om de kanskje kunne tjent bedre ved å ha valgt en av de private konkurrentene.  Noen valgte kommunen i en tid hvor kampen om arbeidskraften var stor. Det skal vi vite å verdsette. Det kan godt være byrådet har det juridiske på det tørre. Men det er ikke alltid slik at det som juridisk er tillatt, nødvendigvis er klokt, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet saken. Men fikk kun støtte fra RV (og SV). 

Gledelig Høyesterettsdom

Oslo bystyre behandlet forleden forslaget om å omdanne Oslo Vei til AS. I den forbindelse sa Ivar Johansen bl.a. følgende: "SV er opptatt av at kommunen opptrer på en skvær måte overfor arbeidstakere som har slitt i kommunens tjeneste i både 30 og 40 år. Jeg anser at  det er direkte umoralsk å   tvangssende disse med på lasset over til aksjeselskapet, når de ansatte vet at deres arbeidsplasser kan bli svært utrygg. De kjenner erfaringene fra Miljøtransport, og den utrygghet  og lidelser som ble hverdagen for mange av de ansatte der. " Og ble følgende forslag  fremmet "Ansatte gis en rett, men ikke plikt, til å følge med over til det nye aksjeselskapet." Dette forslaget fikk dessverre kun støtte fra RV (og SV).

Nå foreligger Høyesteretts dom i Miljøtransportsaken. Flerttallet fastslår der følgende juss: "Jeg mener derfor at arbeidstakerne på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen hadde en rett til å fastholde arbeidsforholdet til Oslo  kommune, istedenfor å gå over til aksjeselskapet". Det foreligger dermed et rettskraftig dom fra Høyesterett som dokumenterer at SV's standpunkt i Oslo bystyre ikke bare var klokt, men også korrekt juss.

Demokratiet skrumper inn

Går den politiske utviklingen i Norge mot et markedsstyrt spesialistvelde, det som kalles teknokrati? Demokratiet skrumper i hvert fall inn. Lokaldemokratiet svekkes under fornyelsen av offentlig sektor.  De folkevalgte organers prioriteringer og kontroll blir borte, alment innsyn går tapt, skriver Noralv Veggeland, professor i europeisk integrasjon og regionalisering ved Høyskolen i Lillehammer. Nye helseforetak er et godt eksempel på utviklingen, mener han.


Les mer;
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article399720.ece

Forskningsrapport til stryk

Jo flere sosialister i kommunestyret, desto mindre effektivt drives kommunen. En fersk forskningsrapport åpner for denne konklusjonen. Analysen er utført av professor i samfunnsøkonomi, Lars-Erik Borge, ved Senter for økonomisk forskning i Trondheim og Kjell Sunnevåg ved Samfunns- og næringslivsforskning i Bergen. De har studert den kommunale tjenesteproduksjonen, og avdekker store effektivitetsforskjeller mellom kommunene. - Et typisk resultat synes å være at de mest effektive kommunene er 2- 3 ganger så effektive som de minst effektive, heter det i følge Aftenposten.

"Effektivitet har blitt en ideologi, et uomtvistelig, positivt mål. Men om vi ser bak tallene for kommunal effektivitet, ser vi svakhetene i slike målinger. Anstendig lønnsnivå for de kommunalt ansatte trekker ned på en effektivitetsmåling. Det samme gjør dessert-servering til de eldre, at hjemmehjelpen bruker ti minutter på en prat med brukeren underveis i tjenesteytingen. Kinodrift, helårsåpne svømmebasseng og tilsvarende luksusaktiviteter, er også ødeleggende. Effektivitet oppnås ved å høvle ned tilbud og sette ut viktige funksjoner ut på anbud. Men er det i innbyggernes interesse?", kommenterer Nationen på lederplass.

Les om rapporten i Aftenposten
Les kommentar i Nationen

Lær av innovasjon i offentlig sektor

Enkelte kritikere hevder at offentlig sektor i de fleste land, inkludert Norge, ligger ti til femten år bak privat sektor. Men faktum er at det offentlig Norge gjennomgående har høy internasjonal prestisje og er misunt av mange. Vi er i en økonomisk oppgangskonjunktur verden knapt har sett maken til og det offentlige velter seg i penger. I denne situasjonen settes det i gang store fremtidsrettede offentlige prosjekter for å få mer ut av bevilgede midler, bedre tjenestetilbudene og øke kvaliteten. I det private næringsliv, derimot, igangsettes ofte slike prosjekter i nedgangstider når bedriftene sliter og de er tvunget til handling. I konsulenttermer kalles det ”burning platform”.

Innovasjon handler om gode holdninger og mot. Offentlig sektor har bevist modighet som baner vei. Fortsetter denne utviklingen er jeg trygg på at vi vil se nytenkning som skaper bedre arbeidsplasser og best mulig tjenester for brukerne, skriver Paul Are Killie, leder offentlig sektor i IBM.

Sosial dumping: Omsorgsbygg må forklare seg for bystyret

Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) har nå bedt ledelsen i de to kommunale foretakene Omsorgsbygg og Undervisningsbygg møte i finanskomiteen onsdag. – Det er ønskelig at det blir gitt en orientering om prosedyrene rundt engasjement av firmaet, hvilke kvalitetssikringsprosedyrer man fulgte, og ikke minst hvordan en i etterkant i denne saken, og i tilsvarende saker, har rutiner som sikrer at leverandører leverer i henhold til inngått kontrakt, sier Johansen (SV).

– I hvilken grad vil private firma bekjempe sosial dumping hvis ikke offentlige virksomheter går foran med et godt eksempel? Vi kan ikke bare se på pris i anbudskonkurranser. Kvalitet og seriøsitet er vel så viktig, sier SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen til NTB.

Reglement for Oslo kommunes klagenemnd

Flere klagere har henvendt seg til SV med følgende problemstilling: Etter at saken er avgjort får klager tilsendt saksframstillingen klagenemnda behandlet saken på, og ment at den ikke har gir en rettferdig og balansert framstilling av sakens fakta. Hadde saken vært ført for domstolene ville sakens parter fått full innsikt i alle sakens dokumenter før dommerne tar saken opp til doms, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet reglementet for Oslo kommunes klagenemnd. Les mitt innlegg i bystyret.

Forskrift om revisjon og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Bystyreflertallet ønsker at Kommunerevisjonen skal få dårligere vilkår for å utføre kontrollen enn Riksrevisjonen har. Og problemet er at dette er en skjønnsmessig avgrensning, hvor byrådet til enhver tid – ut fra eget skjønn – kan nekte Kommunerevisjonen informasjon og innsyn. Det er etter SVs syn uakseptabelt at den kontrollerte selv skal ha adgang til å legge premissene for kontrollen og avgrense denne, sa jeg bl.a. da bystyret drøftet forslag til nye forskrifter for kontrollutvalgenes virksomhet.

Kontroll med byrådets myndighetsutøvelse

Dersom bystyret skal ivareta sitt lovpålagte tilsynsansvar på en tilfredsstillende måte må bystyrets organer også føre tilsyn med byrådets myndighetsutøvelse, at byrådet er lojal mot bystyret. Det kan ikke ofte nok understrekes betydningen av at bystyret, byrådet og oss alle som manøvrerer i dette systemet har respekt og forståelse for de helt grunnleggende kjøreregler internt i bystyret mellom byrådet, bystyret og kolleger imellom, og ikke minst at vi ikke legger inn partitaktiske hensyn i fortolkning av dem. Rammeverket er nøytralt uavhengig av hvem som til enhver tid utgjør flertall eller mindretall, også hendelser så langt under denne valgkamp kan gi grunn til å minne om det, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet byrådets myndighetsutøvelse.