Offentlig styring

Når folkevalgte lar seg kjøpe

Hvis en privatperson eller næringsdrivende "blir tatt" i å ha betalt penger til et bystyremedlem for å få en avgjørelse i en retning som var gunstig for ham, ville dette blitt ansett som bestikkelse og korrupsjon. Men hva hvis den som betaler pengene er et annet partis bystyregruppe? Hva om et partis bystyregruppe tar imot større pengebeløp for å støtte valget av en bestemt ordførerkandidat? Jeg vil tro de fleste vil hevde at dette er å overskride grensen for det akseptable. Men ikke partiene Høyre og Venstre i Oslo bystyre, skriver Ivar Johansen.

Åpenhet mellom velger og folkevalgt

Bystyret har opprettet et register hvor folkevalgte bl.a. skal registrere sine økonomiske eierinteresser slik at offentligheten har muligheten for å kontrollere at politikernes private interesser ikke kolliderer med de sakene de er med på å behandle i bystyret. Det er underlig å se hvordan Venstrepolitikeren ønsker å skjerme seg mot åpenhet og innsyn i forhold til sine velgere. For de samme velgerne må i mange sammenhenger tåle offentlighetens lys i forhold til hva de gjør, skriver Ivar Johansen.

Når politikerne ikke velges

Høyres fremste politiker i hovedstaden, byrådsleder Erling Lae, uttaler i Dagsavisen 22. juni at han prinsipielt er mot å avholde folkeavstemninger. ”Slike avstemninger hører ikke hjemme i vårt styringssystem. Vi har et representativt demokrati, der det er politikernes jobb å ta ansvar. Så får heller velgerne kaste oss ved neste valg, dersom de ikke er fornøyd med den jobben vi har gjort.” Hvorfor gir ikke bystyret da bydelens innbyggere mulighet til selv å velge - og kaste - sine egne politikere, undres Ivar Johansen.

Bydelene: Vettet er jevnt fordelt

Jeg leser med interesse intervjuet med Høyres gruppeleder i bystyret – Bård Folke Fredriksen – i Ullern Avis/Akersposten 12. januar. Og mens SV legger til grunn at vettet er sånn noenlunde jevnt fordelt i denne byen, ser det ut til at Høyre-politikeren forutsetter at kloke beslutninger må fattes i Oslo Rådhus og bystyret.

Men svaret kan også være det motsatte; å bygge ned den stadige voksene Staten. Flytte beslutninger nedover. Fra Staten og til fylker og kommuner. Og for Oslos del: flytte administrative ledd, folkevalgt ansvar og ennå flere beslutninger ut fra Rådhuset og til nærmiljøet i bydelene, skriver Ivar Johansen.

Rett person på rett plass: Om å redusere i ”stabsfunksjoner”

En bydelsledelse planlegger å kutte 4,9 årsverk innenfor pleie- og omsorgssektoren for år 2000. Men det skal ikke være grunn til å bekymre seg over det, for reduksjonen skal ”i hovedsak gjelda funksjonar som ikkje er pleierelatert”,- som avisa skriver. Bydelsdirektøren understreker at reduksjonen ”bare” gjelder ”stabsfunksjoner”.  Mye av nøkkelen til løsningen i å gjøre det motsatte. Det viktigste nå er trolig en betydelig styrking av stabs- og støttefunksjoner, slik at dyktig fagpersonell kan få frigjort tid til å bruke sin kompetanse til sykepleiefaglig arbeid, skriver Ivar Johansen.

Oslo Vei: Ansatte tvangsendes over i AS-et

Oslo bystyre har vedtatt å omdanne Oslo Vei til AS, og de ansatte tvangssendes over til aksjeselskapet. "SV er opptatt av at kommunen opptrer på en skvær måte overfor arbeidstakere som har slitt i kommunens tjeneste i både 30 og 40 år. Jeg anser at  det er direkte umoralsk å tvangssende disse med på lasset over til  aksjeselskapet, når de ansatte vet at deres arbeidsplasser kan bli svært utrygg. De kjenner erfaringene fra   Miljøtransport, og den utrygghet  og lidelser som ble hverdagen for mange av de ansatte der. Mange av de ansatte i Oslo Vei har bevisst valgt å jobbe i Oslo kommune, og den juridiske ramme dette gir. De har valgt  kommunens som arbeidsplass, selv om de kanskje kunne tjent bedre ved å ha valgt en av de private konkurrentene.  Noen valgte kommunen i en tid hvor kampen om arbeidskraften var stor. Det skal vi vite å verdsette. Det kan godt være byrådet har det juridiske på det tørre. Men det er ikke alltid slik at det som juridisk er tillatt, nødvendigvis er klokt, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet saken. Men fikk kun støtte fra RV (og SV). 

Gledelig Høyesterettsdom

Oslo bystyre behandlet forleden forslaget om å omdanne Oslo Vei til AS. I den forbindelse sa Ivar Johansen bl.a. følgende: "SV er opptatt av at kommunen opptrer på en skvær måte overfor arbeidstakere som har slitt i kommunens tjeneste i både 30 og 40 år. Jeg anser at  det er direkte umoralsk å   tvangssende disse med på lasset over til aksjeselskapet, når de ansatte vet at deres arbeidsplasser kan bli svært utrygg. De kjenner erfaringene fra Miljøtransport, og den utrygghet  og lidelser som ble hverdagen for mange av de ansatte der. " Og ble følgende forslag  fremmet "Ansatte gis en rett, men ikke plikt, til å følge med over til det nye aksjeselskapet." Dette forslaget fikk dessverre kun støtte fra RV (og SV).

Nå foreligger Høyesteretts dom i Miljøtransportsaken. Flerttallet fastslår der følgende juss: "Jeg mener derfor at arbeidstakerne på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen hadde en rett til å fastholde arbeidsforholdet til Oslo  kommune, istedenfor å gå over til aksjeselskapet". Det foreligger dermed et rettskraftig dom fra Høyesterett som dokumenterer at SV's standpunkt i Oslo bystyre ikke bare var klokt, men også korrekt juss.

Demokratiet skrumper inn

Går den politiske utviklingen i Norge mot et markedsstyrt spesialistvelde, det som kalles teknokrati? Demokratiet skrumper i hvert fall inn. Lokaldemokratiet svekkes under fornyelsen av offentlig sektor.  De folkevalgte organers prioriteringer og kontroll blir borte, alment innsyn går tapt, skriver Noralv Veggeland, professor i europeisk integrasjon og regionalisering ved Høyskolen i Lillehammer. Nye helseforetak er et godt eksempel på utviklingen, mener han.


Les mer;
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article399720.ece

Forskningsrapport til stryk

Jo flere sosialister i kommunestyret, desto mindre effektivt drives kommunen. En fersk forskningsrapport åpner for denne konklusjonen. Analysen er utført av professor i samfunnsøkonomi, Lars-Erik Borge, ved Senter for økonomisk forskning i Trondheim og Kjell Sunnevåg ved Samfunns- og næringslivsforskning i Bergen. De har studert den kommunale tjenesteproduksjonen, og avdekker store effektivitetsforskjeller mellom kommunene. - Et typisk resultat synes å være at de mest effektive kommunene er 2- 3 ganger så effektive som de minst effektive, heter det i følge Aftenposten.

"Effektivitet har blitt en ideologi, et uomtvistelig, positivt mål. Men om vi ser bak tallene for kommunal effektivitet, ser vi svakhetene i slike målinger. Anstendig lønnsnivå for de kommunalt ansatte trekker ned på en effektivitetsmåling. Det samme gjør dessert-servering til de eldre, at hjemmehjelpen bruker ti minutter på en prat med brukeren underveis i tjenesteytingen. Kinodrift, helårsåpne svømmebasseng og tilsvarende luksusaktiviteter, er også ødeleggende. Effektivitet oppnås ved å høvle ned tilbud og sette ut viktige funksjoner ut på anbud. Men er det i innbyggernes interesse?", kommenterer Nationen på lederplass.

Les om rapporten i Aftenposten
Les kommentar i Nationen

Lær av innovasjon i offentlig sektor

Enkelte kritikere hevder at offentlig sektor i de fleste land, inkludert Norge, ligger ti til femten år bak privat sektor. Men faktum er at det offentlig Norge gjennomgående har høy internasjonal prestisje og er misunt av mange. Vi er i en økonomisk oppgangskonjunktur verden knapt har sett maken til og det offentlige velter seg i penger. I denne situasjonen settes det i gang store fremtidsrettede offentlige prosjekter for å få mer ut av bevilgede midler, bedre tjenestetilbudene og øke kvaliteten. I det private næringsliv, derimot, igangsettes ofte slike prosjekter i nedgangstider når bedriftene sliter og de er tvunget til handling. I konsulenttermer kalles det ”burning platform”.

Innovasjon handler om gode holdninger og mot. Offentlig sektor har bevist modighet som baner vei. Fortsetter denne utviklingen er jeg trygg på at vi vil se nytenkning som skaper bedre arbeidsplasser og best mulig tjenester for brukerne, skriver Paul Are Killie, leder offentlig sektor i IBM.