Offentlig styring

Sosial dumping: Omsorgsbygg må forklare seg for bystyret

Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) har nå bedt ledelsen i de to kommunale foretakene Omsorgsbygg og Undervisningsbygg møte i finanskomiteen onsdag. – Det er ønskelig at det blir gitt en orientering om prosedyrene rundt engasjement av firmaet, hvilke kvalitetssikringsprosedyrer man fulgte, og ikke minst hvordan en i etterkant i denne saken, og i tilsvarende saker, har rutiner som sikrer at leverandører leverer i henhold til inngått kontrakt, sier Johansen (SV).

– I hvilken grad vil private firma bekjempe sosial dumping hvis ikke offentlige virksomheter går foran med et godt eksempel? Vi kan ikke bare se på pris i anbudskonkurranser. Kvalitet og seriøsitet er vel så viktig, sier SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen til NTB.

Reglement for Oslo kommunes klagenemnd

Flere klagere har henvendt seg til SV med følgende problemstilling: Etter at saken er avgjort får klager tilsendt saksframstillingen klagenemnda behandlet saken på, og ment at den ikke har gir en rettferdig og balansert framstilling av sakens fakta. Hadde saken vært ført for domstolene ville sakens parter fått full innsikt i alle sakens dokumenter før dommerne tar saken opp til doms, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet reglementet for Oslo kommunes klagenemnd. Les mitt innlegg i bystyret.

Forskrift om revisjon og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Bystyreflertallet ønsker at Kommunerevisjonen skal få dårligere vilkår for å utføre kontrollen enn Riksrevisjonen har. Og problemet er at dette er en skjønnsmessig avgrensning, hvor byrådet til enhver tid – ut fra eget skjønn – kan nekte Kommunerevisjonen informasjon og innsyn. Det er etter SVs syn uakseptabelt at den kontrollerte selv skal ha adgang til å legge premissene for kontrollen og avgrense denne, sa jeg bl.a. da bystyret drøftet forslag til nye forskrifter for kontrollutvalgenes virksomhet.

Kontroll med byrådets myndighetsutøvelse

Dersom bystyret skal ivareta sitt lovpålagte tilsynsansvar på en tilfredsstillende måte må bystyrets organer også føre tilsyn med byrådets myndighetsutøvelse, at byrådet er lojal mot bystyret. Det kan ikke ofte nok understrekes betydningen av at bystyret, byrådet og oss alle som manøvrerer i dette systemet har respekt og forståelse for de helt grunnleggende kjøreregler internt i bystyret mellom byrådet, bystyret og kolleger imellom, og ikke minst at vi ikke legger inn partitaktiske hensyn i fortolkning av dem. Rammeverket er nøytralt uavhengig av hvem som til enhver tid utgjør flertall eller mindretall, også hendelser så langt under denne valgkamp kan gi grunn til å minne om det, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet byrådets myndighetsutøvelse.

Delegasjon av arbeidsgivermyndighet

For SV er det opplagt at det er byrådet som må forvalte kommunens arbeidsgiverpolitikk, innenfor de overordnede rammer bystyret til enhver tid trekker opp. Slik er det i dag, og slik bør det være. Som byrådssaken dokumenter har da også bystyret delegert beslutningsmyndighet til byrådet på 13 konkrete saksområder innenfor arbeidsgiverspørsmålet. Men byrådet ønsker å gå lenger, ved at byrådet får blankofullmakt til å ha avgjørelsesmyndighet på ethvert saksområde innenfor arbeidsgiverområdet, inklusive arbeidsgiverregelverket. Opprinnelig inviterte byrådet bystyret til å behandle en slik omfattende delegasjonsbeslutning i bystyret gjennom endring av byrådsreglement. Det ville vært en særs dårlig saksforberedelse, sa jeg bl.a. i bystyret.

Oppgavedifferensiering – Endelig søknad – Kommunalt ordenspoliti

Kriminalitetsbekjempelse, ikke minst på grunn av tendensen til grovere vold og bevæpning, er slett ikke noen politimester Bastian-oppgave. Her kommer en ofte opp i særs farlige situasjoner, og som det kreves kløkt å takle. Ofte med tungt bevæpnet politi og betydelig spisskompetanse. Politiets tiltakskjede henger meget tett sammen. Byrådets forslag er i realiteten å vingeklippe Oslopolitiet, og ville trolig gitt oss et svekket Oslopoliti, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet spørsmålet.

Etablering av Hav Eiendom AS

SV mener at et heleid kommunalt aksjeselskap må være under kommunal kontroll. Vi har derfor fremmet forslag som skal sikre kommunen innflytelse i selskapet, og kontroll over prosessen framover. Et helt sentralt punkt er at det er Oslo bystyre, representert ved dets utøvende organ byrådet, som skal være generalforsamling i aksjeselskapet. Og ikke minst: At Havnestyret ikke kan selge aksjer uten godkjennelse av bystyret eller byrådet. Det er påfallende å lese hvor sterkt Kommuneadvokaten understreker at bystyret bør ha kontroll av salg av aksjer i et kommunalt aksjeselskap, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet etablering av Hav Eiendom AS.  Dessverre ble vi stående alene i finanskomiteen.

Bydel Furuset – Anke over bydelsutvalgets vedtak 29. august 2002

Saker som dette er det som gjør det til en særlig utfordring å være toppleder i en kommune som Oslo,- og kanskje enhver annen kommune også. I skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon skal en etatssjef eller bydelsdirektør måtte være beredt til å ta imot skarp kritikk mot etatens virksomhet gjennom media fra så vel byråd som bydelsutvalgsleder. Og i det siste året har jeg merket meg at byråder i stadig større utstrekning kritiserer sine underordnede gjennom media. Jeg tror en med god grunn kan si at her må vi være mer varsomme av den enkle grunn at dette er dårlig ledelse, sa jeg bl.a. i bystyret.

Bydelsreform 2004 – Fastsettelse av nye bydelsgrenser

Det er grunn til å minne om at en rekke undersøkelser konkluderer med at befolkningen i de mindre kommunene gjennomgående er mer fornøyd med tjenestene enn innbyggerne i større kommuner. Så langt jeg forstår Oslos egen publikumsundersøkelse viser den samme tendens. Årsaken er nærheten mellom bruker og tjenesteyter. Mindre bydeler er best egnet til å utnytte de menneskelige ressursene i lokalsamfunnet. Dermed øker også mulighetene for en bedre tilpasning av tjenestetilbudene til den enkelte brukers preferanser og livssituasjon for øvrig. Å redusere til 15 bydeler er derfor uklokt, sa jeg bl.a. i bystyret.