Offentlig styring

Jakten på bunnlinja

Jakten på bunnlinja

 Jakten på bunnlinja og målemanien opererer side om side.

"– Alle har godt av å jobbe mot en bunnlinje. Anne Kari Bratten, leder for arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, er på frokostmøte hos tenketanken Civita. Tema er styringen av offentlig sektor.

Å jobbe mot bunnlinjer er ikke noe nytt. I forretningslivet er nettopp dette et viktig virkemiddel for å oppnå formålet: å tjene penger. Lønnsomhet. Det er ikke privat sektor Bratten snakker om, men offentlig sektor. Om at helsesøstre, brannmenn og lærere skal jobbe mot bunnlinjer. Da skal effektiviteten gå opp, tidssløsingen ned og innovasjonskraften utløses. Men hva er egentlig bunnlinja i offentlig sektor?

Vi driver ikke med barnehager i offentlig regi fordi vi, eller noen andre, skal tjene penger på det, men fordi at behov og samfunnsoppdrag skal løses på en best mulig måte, i tråd med de målene vi i fellesskap har satt for samfunnsutviklingen. Denne manglende forståelsen for at det er og skal være forskjell på forretning, der lønnsomhet er formålet, og forvaltning, med behov og samfunnsmål som formål, skaper en lang rekke problemer. En av dem er kontrollhysteri og målemani. Men Brattens løsning for offentlig sektor er intensivere jakta på bunnlinja.

Mål og kriterier for økonomisk suksess, gjør at formålet og samfunnsoppdraget til offentlig sektor naturlig nok havner i bakleksa. Elever ved skolepulter, pasienter i senger, innsatte i fengsler blir omskrevet til grafer, tall og økonomiske resultat. Standardisering og effektivisering er verktøy for å imitere lønnsomhetsmål i forretningslivet ved å måle seg fra komplekse samfunnsoppdrag og individuelle behov til ei bunnlinje i offentlig sektor, " skriver Svenn Arne Lie blant annet.

Systemskifte i Oslo: Vi skal lytte til, og spille på lag med, folk i denne byen

Systemskifte i Oslo: Vi skal lytte til, og spille på lag med, folk i denne byen

Endringsprosesser skapes ikke alene gjennom kloke vedtak i Oslo Rådhus.

«Så glad jeg er for at dere (vi) endelig har flertall i byen!! Lykke til!» En av mange gladmeldinger de siste dagene.

Det er veldig bra at Oslo-folk er fornøyd med systemskiftet, og har positive forventninger til viktige endringer. Vi har fått en solid politisk plattform, og et særs dyktig byråd.

Men, og det er et viktig men: Endringsprosesser skapes ikke alene gjennom kloke vedtak i Oslo Rådhus. Det er fagfolk ute i tjenesteapparatet, brukerne av kommunens tjenester og ikke minst: bred folkelig mobilisering fra interesseorganisasjoner, som legger grunnlag for de gode politiske beslutninger.

Som folkevalgt i et byrådsparti sier jeg: Vi trenger aktive innbyggere, de mange initiativ og meningsytringer. Vi skal lytte til, og spille på lag med, folk i denne byen. Det er dere som eier valgseieren. Derfor:

Kontakt byrådets folk

Kontakt bystyrets medlemmer

Og jeg selv er selvsagt alltid tilgjengelig, i folkets tjeneste.

En tydelig ny kurs for Oslo

En tydelig ny kurs for Oslo

I dag kl. 11.00 underskrives den politiske plattformen for byrådssamarbeid mellom Ap, MDG og SV på Østmarkssetra.

For min del setter jeg blant annet pris på disse punktene:

- Jobbe for å fjerne ufrivillig deltid og for å etablere en heltidskultur i Oslo kommune

- Gjøre sentrum innenfor Ring 1 bilfritt i løpet av bystyreperioden

- Byrådet vil gå mot prosjekter som bidrar til å øke den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo. Det medfører at den fysiske veikapasiteten på E18 i Vestkorridoren ikke kan økes

- Skolene skal få større frihet til selv å vurdere hvilke metoder og kartlegginger som er best egnet i det pedagogiske arbeidet

- Ansette minst 200 nye lærere i Osloskolen utover det som trengs for å dekke det økende elevtallet

- Innføre to barnehageopptak i året med rett til plass

- Stoppeklokkene i hjemmetjenesten skal fjernes og erstattes av en tillitsreform

- Forsøkskommune for heroinassistert behandling, opprette overdoseteam og utvide ordningen med sprøyterom

- Gradvis innføre gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen for 1 – 4 trinn

- Fjerne aktivitetssonene fra kommuneplanen

- Bygge ut offentlig organiserte velferdstjenester og dermed på sikt redusere kommersielle tilbyderes andel av disse tjenestene

- Tydeliggjøre at ansatte skal ha mulighet til å uttale seg om forhold på egen arbeidsplass

Dette bare som en liten smakebit. Les hele erklæringen og vurder selv. Og; jeg er fra dag 1 tilgjengelig for alle som har synspunkter, ideer eller forslag. Jeg er i folkets tjeneste.

Erling Dokk Holm: Lokale helter, kommunale dyder

Erling Dokk Holm: Lokale helter, kommunale dyder

"Personstemmer kan avgjøre kommunevalg, og bør også gjøre det. Kommunevalg er i stor grad et spørsmål om å velge rette personer, mer enn partier.

Kommunene bestemmer ikke over all verden, ikke om Staten skal selge Flytoget, ikke om det skal borres etter olje i Lofoten, eller om Norge skal ta i mot flere eller færre flyktninger. Kommunene rår over grunnskolen, over barnehagene, over eldreomsorgen, over biblioteker og ikke minst over arealpolitikken. Det er der slagene står, og der er de rikspolitiske skillelinjene ofte fullstendig meningsløse. Når Oslopressen sjokkeres over at Frp og Ap kan samarbeide (som i Sandnes), så er ikke det uttrykk for annet enn at man ikke har forstått at lokalpolitikken er lokal.

Norge er velsignet med en valglov som åpner også for at vi som velgere også kan stemme på personer som ikke er på listen til det partiet man stemmer på. Dette er en unik demokratisk dampventil."

Dette skriver Erling Dokk Holm, 1. amanuensis og dekan ved Markedshøyskolen, og aktiv samfunnsdebattant. Jeg ble fascinert av det han skriver, ikke bare på grunn av det han skriver om meg, og legger derfor ut hans artikkel.

Få valgt politikere som vil slåss for din sak

Få valgt politikere som vil slåss for din sak

Du bestemmer hvilke personer som skal sitte i Oslo bystyre.

Bystyrets beslutninger følger som oftest partipolitiske skillelinjer, hvor partigruppene stemmer samlet. Men det hender at enkeltrepresentanter stemmer annerledes. Jeg vurderte f.eks å gjøre det ved avstemningen om Christian Ringnes sitt skulpturprosjekt i Ekebergskogen. Det er en prosess internt i partigruppene på hvilket standpunkt gruppa skal innta ved bystyrebehandlingen.

Om du er opptatt av at et verdisyn, saksområde eller helhetssyn skal vektlegges sterkere må du derfor ikke bare velge riktig partiliste men også benytte mulighetene til å gi "dine" favoritter en ekstra personstemme. Og det opplagte: det finnes kloke "hoder" også i andre partier, som jeg gir en ekstra personstemme.

I siste nummer av Handikapnytt, medlemsbladet til Norges Handikapforbund, gir jeg derfor en tydelig anbefaling: Funksjonshemmede bør bruke sin stemmerett for å få valgt politikere som har innsikt i, og vil prioritere å sloss for, de funksjonshemmedes sak. Oppgavene og utfordringene står jo i kø.

Les hele artikkelen nedenfor.

Sykepleiere: Bruk makten!

Sykepleiere: Bruk makten

Dette er min appell i tidsskriftet Sykepleien, Sykepleierforbundets tidsskrift. Men den gjelder selvsagt alle yrkesgrupper.

Gjennom sin bruk av stemmeseddelen ved høstens kommunevalg kan landets sykepleiere få avgjørende innflytelse på utformingen av helse- og sosialpolitikken. Til hvem som skal være sjefen.

Men jeg vil også gi sykepleiere større makt og innflytelse: Det største potensiale for effektivisering i kommune-Norge er at de sentrale politikere i rådhusene holder fingrene fra fatet når det gjelder lyst og vilje til detaljstyring. Kommunen skal styres gjennom målstyring. Bystyret/kommunestyret må i betydelig større grad enn i dag ha evne og vilje til overordnet politisk styring. Men så må tjenesteapparatet bestemme virkemidlene for å nå målene.

Det betyr utstrakt delegering nedover i organisasjonen av beslutningsmyndighet og ansvar. Fra Rådhuset til etaten. Fra etaten ned til den enkelte enhet. Og fra institusjonslederen ned til den enkelte ansatte. De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Hver eneste en besitter kompetanse som skal brukes i utformingen av en god og brukerorientert kommune.

Dette, og mere til, skriver jeg om i Sykepleien.

Følg linken, og lles hele artikkelen.

Munchmuseet skal fortsatt være i felleskapets forvaltning

Munchmuseet skal fortsatt være i felleskapets forvaltning

Munchmuseet skal fortsatt være en kommunal etat, fastslo bystyret.

Det er all grunn til å støtte prinsippet om armlengdes avstand mellom politikk og kulturinstitusjonene, men understreker jo at dette dreier seg om at politisk bevilgende myndigheter ikke skal styre kulturinstitusjoners kunstneriske valg. Det som styres er at museet holder sine budsjetter og følger norsk lov og avtaleverk. Kunstnerisk og forvaltningsmessig har de, og har de hatt, full frihet. Og sånn skal det være.

Munchmuseet har, innenfor rammen av en kommunal etat, vist en evne til å profilere Munchs kunst både nasjonalt og internasjonalt på en særs offensiv måte. Dette i samarbeid med norske og internasjonale kulturinstitusjoner og næringsliv. Noen av de siste utstillingene her i Oslo har jo hatt en svært bred publikumsappell, og ikke minst samarbeidet med Van Gogh-museet i Amsterdam.  

Vi kan ikke fristille verdier i mange mange milliardklassen som, etter ønske fra kunstneren selv, tilhører fellesskapet.

Det skal være et offentlig ansvar å sikre Munchmuseet langsiktige og trygge økonomiske rammebetingelser,og ikke være prisgitt tilfeldig flaks i sponsermarkedet. Heller ikke lotterivirksomhet, som jeg ser Fremskrittspartiet viser til som en mulighet. 

Det var en klok beslutning av bystyret å fastslå at Munchmuseet fortsatt skal være en kommunal etat.

Les hele mitt innlegg i bystyret under "les mer."

Forslag om at Oslo kommune skal tilby sine ansatte hele og faste stillinger nedstemt

Forslag om at Oslo kommune skal tilby sine ansatte hele og faste stillinger nedstemt

Hver 3. ansatte i Oslo kommune jobber deltid, og i helse- og sosialsektoren jobber over 50 % deltid.

Altfor mange jobber i vikariater, engasjement o.l. Av de 293 ledige stillinger som pr. i dag ligger på Oslo kommunes nettsider er det rundt en tredjedel som ikke er faste stillinger (108).

Det betyr at dagens praksis må skjerpes. I bystyrets finanskomite onsdag foreslo jeg derfor på vegne av SV: «Oslo kommune skal tilby sine ansatte hele og faste stillinger. Unntak kan kun skje dere dette er avtalt mellom kommunen og de ansattes organisasjoner.» Jeg ble stående alene om dette forslaget. Det er å håpe at i alle fall Arbeiderpartiet endrer stemmegivning når vi i første bystyremøte skal behandle saken.

Mange deltidsansatte ønsker større stillinger og trenger det for å klare seg økonomisk og opptjene fulle pensjonsrettigheter. De har ikke fullverdig deltakelse i arbeidslivet og har redusert deltakelse i faglig utviklingstilbud.

Men like viktig er at små stillingsbrøker og mange deltidsansatte gir kvalitativt dårligere tjenester for brukerne av kommunens tjenester, som ved en konsekvens av dette må forholde seg til alt for mange forskjellige hjelpere. Innenfor f.eks. hjemmetjenestene eller for boliger med fysisk eller psykiske funksjonshemninger er dette i dag et betydelig problem.

Under «les mer» kan du lese de synspunktene jeg la fram i finanskomiteen.

Bruk stemmeretten. Sett sammen ditt bystyre

Bruk stemmeretten. Sett sammen ditt bystyre

Du kan nå forhåndsstemme over hele byen.

Jeg har stilt meg til disposisjon for 4 nye år i folkets tjeneste.

Å være i folkets tjeneste forplikter også på arbeidsstil, noe jeg prøver å si noe om i denne artikkelen i Aftenposten.

Den selvoppnevnte rollen som Osloombudet er bare et av mine virkemidler i denne sammenheng. Min Dagbladet-artikkel forleden dag hvor jeg oppfordrer til mer ulydighet og mer opprør forteller vel også mye om hva jeg står for.

Men det er bloggen min som forteller mest om hva jeg står for, hva jeg er opptatt av, og hvordan jeg arbeider som folkevalgt.

Om du ønsker jeg skal fortsette i Oslo bystyre tar jeg gjerne i mot din stemme. Her kan du lese hvordan du endrer stemmeseddelen og gir personstemmer.

Les mer nedenfor.

Oslo kommune om Attendo: Varslere burde varslet internt. Arbeidstilsynet: rutiner for avviksvarsling ikke tilstede

Oslo kommune om Attendo: Varslere burde varslet internt. Arbeidstilsynet: rutiner for avviksvarsling mangler

Jeg er skremt over Oslo kommunes tilsyn med sine leverandører: Gir korreks til varslere for å ikke bruke en rutine som ikke er tilstede.

De ansatte som varslet om kritikkverdige forhold i det private hjemmehjelpfirmaet Attendo, får nå kritikk av Oslo kommune. De ansatte varslet om ulovlig mye overtid og dårlig stell av de eldre. Etter flere artikler i Fri Fagbevegelse om saken, og etter initiativ fra min side overfor byrådet, gransket Oslo kommune firmaet, og fant kritikkverdige forhold. Men varslerne i selskapet får ikke ros av kommunen – tvert imot. Kommunen kritisererer de ansatte, og skriver at de burde varslet internt.

Sånn forholder altså Oslo kommune seg. Men Arbeidstilsynet, som parallelt har gjennomført tilsyn hos Attendo Omsorg AS Hjemmetjeneste, registrerer en helt annen virkelighet. De skriver:

"Virksomheten registrerer hovedsaklig overtidsbruk og sykefravær som avvik. Utover dette har ikke Attendo hjemmetjenester AS noen formell avviksregistrering som kan sies å dekke arbeidsmiljøspørsmål/ helse, miljø-og sikkerhet.

De ansatte kjenner ikke til noen formelle veier å melde avvik på eller varsling utover direkte kontakt med daglig leder og/eller verneombud. Dette er ikke tilstrekkelig for en virksomhet med skiftarbeid hvor de ansatte jobber hovedsaklig ute hos brukerne. Det er heller ikke mulig å melde avvik eller levere varsling anonymt gjennom eksisterende kanaler.

I tilsynet ble det bekreftet at regionledelse i Attendo ikke var kjent med situasjonen i hjemmetjenesten og at ingen avvik ble formidlet til overordnet ledelse. Dette kunne vært unngått hvis virksomheten hadde klarere avviksrutine som er kjent for alle ansatte.

Under tilsynet kom det frem at virksomheten mangler rutine for avvikshåndtering i arbeidsmiljøspørsmål. Det foreligger brudd på bestemmelsen om rutine."

Der Oslo kommune altså kritiserer ansatte for ikke å melde avvik internt, påpeker Arbeidstilsynet at Attendo mangler tilfredstillende rutiner for at ansatte kan varsle om avvik.

Oslo kommune: 1,5 milliard til private konsulenter

Oslo kommune: 1,5 milliard til private konsulenter

Hvorfor ikke i større grad spille på, og utnytte, kompetansen til kommunens egne ansatte?

I fjor brukte Oslo kommune 1,5 milliarder kroner til private konsulenter for å løse ulike oppgaver hvor - i mange tilfeller - den beste utredning, kunne vært foretatt av kommunalt ansatte med spisskompetanse. Det ville blitt løsninger forankret i den kommunale virkelighet. Og ikke minst: mens eksterne konsulenter kommer kjapt inn og forsvinner fort ut blir kommunens egne ansatte værende. Deltakelse fra kommunens ansatte i utviklingsprosjekter øker derfor den langsiktige kompetansen til kommunens ansatte.

Selvsagt må kommunen kjøpe seg spisskompetanse på områder der kommunen mangler denne, og ofte kan det også være nyttig å få eksterne til å titte på kommunen sett med eksterne øyne. Men i et langsiktig perspektiv kan det være klokt å øke ansattes kompetanse, framfor å gjøre seg avhengig av rådyre private konsulenter.

Her føler jeg at det ofte dreier seg om å gå over bekken etter vann. De kommunalt ansatte sitter med en solid kompetanse og erfaring som det er overraskende at det borgerlige flertallet ikke ønsker å utnytte på en bedre måte.