Offentlig styring

Kommuneøkonomi i Oslo: 1,2 milliarder bedre i pluss

Kommuneøkonomi i Oslo: 1,2 milliarder i pluss

Når Oslo kommune får et driftsresultat 1,2 milliarder bedre enn budsjettert, er det nødvendigvis bra? Finansbyråden mener det, og skriver i en pressemelding:

"Oslo kommune kan nok en gang avgi et solid regnskapsresultat, til tross for at byen opplever en historisk sterk befolkningsvekst. God økonomistyring er avgjørende for å takle befolkningsveksten, sikre gode kommunale tjenester til befolkningen og medvirke til at kommunen kan opprettholde et nødvendig høyt investeringsnivå. Uten orden i eget hus ville ikke Oslo kommune vært i stand til å møte veksten på en god måte, sier finansbyråd Torger Ødegaard (H) i en kommentar til de fremlagte regnskapstallene."

Bystyrets budsjettvedtak henger i hop med vedtatte aktivitetsmål. Hvorvidt det f.eks er "solid regnskapsresultat" at Sykehjemsetaten ender fjoråret med et overskudd på 114,5 millioner er vel heller tvilsomt når vi kjenner de store utfordringer sykehjemssektoren i Oslo står overfor. Og i alle fall blir det spesielt at Fr.P. gjennom et budsjettforlik med byrådspartiene skrøt hemningsløst av den store seier de hadde skaffet byens eldre at de forhandlet seg fram til at Sykehjemsetaten fikk et budsjettøkning på 121 millioner, når etaten setter et tilnærmet tilsvarende beløp inn på bok, og sparer dem.

La meg også ta to bydeler som eksempel. Ved årsslutt satt bydel Nordstrand igjen med et overskudd på hele 64,4 millioner, mens nabobydelen, bydel Søndre Nordstrand, havnet ut i et underskudd på 78,4 millioner.

Jeg tror ikke vi skal bedømme byrådets økonomistyring før byrådet også legger framfor resultater og måloppnåelse for tjenesteproduksjon. Resultatet bør nødvendigvis vurderes annerledes i et bank-konsern (overfor aksjonærene) enn i det spleiselaget en kommune representerer (innbyggerne).

Rektor- og lederkontrakter: Byrådet dropper kontraktene

Rektor- og lederkontrakter: Byrådet dropper kontraktene

"Rektorer i Oslo-skolen skal selvsagt vurderes og måles på resultater, men dagens lederkontrakter og etterfølgende  vurdering av måloppnåelse fungerer ikke etter sin hensikt.  Å vurdere rektor etter 42 ulike parametere, med karakterer på en skale fra 1 til 5, fungerer kanskje på terningkastvurderingen som VG gir av bøker eller filmer, men ikke som lederevalueringsverktøy," sa jeg blant annet da bystyret like før jul behandlet vårt forslag om å avvikle kontraktene.

Nå har Byrådet kommet til samme konklusjon, og vedtatt av ordningen med lederkontrakter og lederevalueringer avvikles. Klokt av Byrådet.

Bydelskuttene: Det borgerlige bystyreflertallet har ansvaret

Bydelskuttene: Det borgerlige bystyreflertallet har ansvaret

I ukene som kommer vil mange merke nedleggelser og reduksjoner av viktige velferdstiltak, særlig i bydelene.  Mange er frustrerte og sinte. La denne henvendelsen være representativ for folks reaksjoner:

"Som du vet, har mange brukere og pårørende engasjert seg i forbindelse med at Vålerengen Bo- og servicesenters velfungerende dagsenter skal flyttes til Valle. Brukere og ansatte på dagsenteret  i Etterstadgata har en tung tid.De føler seg tråkket på, overkjørt, diskriminert, som pakkgods, “diska”. De er i sorg over en beslutning som er tatt av andre, over hodet på dem, en beslutning  som vil få store konsekvenser for deres daglige liv.Utsagn som dette hører vi ofte: 

“Jeg er så skuffet over politikerne –tror ikke jeg vil stemme flere ganger. -  Hele mitt liv har jeg hatt tro på sosialismen, men nå vet jeg ikke lenger. - Jeg føler meg sviktet.– Det er så trist. ”

Ingen har spurt de eldre hva de mener og ønsker i denne saken. De understreker også at deres reaksjoner ikke har noe å gjøre med dem som jobber på Valle. Det dreier seg om beslutningsprosessen og om tap av goder de har nå, som et lite dagsenter på et større sykehjem med flere servicefunksjoner."

I mitt svar har jeg understreket at frustrasjonen og sinnet må plasseres der det hører hjemme,; hos  bystyrets borgerlige flertall som heller kutter i viktige velferdstilbud, framfor å la byens mest bemidlede bidra noe mer til det felles spleiselaget.

Les hele svaret nedenfor.

Budsjettdemonstrasjon: Byrådet kutter - stopp nedskjæringa

Budsjettdemonstrasjon: Byrådet kutter -stopp nedskjæringa

Fagforbundet Oslo, Utdanningsforbundet i Oslo, Norsk Sykepleierforbund i Oslo, LO i Oslo, FO Oslo, og Skolenes Landsforbund i Oslo arranger markering mot Oslobudsjettet i morgen, onsdag 11. desember kl 16.30 ved Oslo Rådhus i Borggården.

Bakgrunnen er at det borgerlige byrådet kutter i folks velferdsbehov og fortsetter salg av Oslo:

- Millionkutt for Oslos bydeler

- Lokale bibliotek står i fare for nedleggelse

- 3 kommunale sykehjem planlegges konkurranseutsatt i 2014

- 10 kommunale barnehager selges og 7 konkurranseutsettes i bydelene Alna, Søndre Nordstrand og Vestre Aker. Dette for å kutte i ansattes pensjoner og for å kunne gi private barnehager lavere tilskudd.

- Kutt i ledelse og fagpersoner i barnehagene – dårligere pedagogisk tilbud 1350 nye barnehageplasser skal alle driftes av private aktører

- Skolebudsjettet kuttes, flere elever per klasse/grupper – mindre tid til oppfølging av hver enkelt elev- Kutt i fagsentrene - mindre hjelp til barna som trenger det mest

- Millionbeløp til OL- søknad der breddeidretten taper

- Skoler og sykehjem skal bygges via offentlig-privat samarbeid (OPS). Det betyr mer byråkrati og økte utgifter for kommunen

- Konkurranseutsetting, privatisering og økt bruk av midlertidig arbeidskraft øker forskjellene og åpner opp for sosial dumping. Adeccoskandalen på Ammerudlunden sykehjem er ikke glemt.

Ta med kolleger, venner og kjente og møt opp i Borggården.

Oslo bystyre: Fortsatt særpensjonsordninger for heltidspolitikere

Oslo bystyre: Fortsatt særpensjonsordninger for heltidspolitikere

Byrådet, og flertallet i bystyrets finanskomite, anbefaler at heltidspolitikerne i Rådhuset ikke skal ha samme pensjonsordninger som de ansatte i Oslo kommune. De ønsker egne pensjonsordninger for heltidspolitikerne.

Jeg ser det som prinsipielt riktig - og viktig - at folkevalgte og kommunalt ansatte følger de samme regler og vilkår hva gjelder lønns- og pensjonsvilkår. Folkevalgte skal være en del av det normalliv kommunens innbyggere og ansatte møter i det daglige, uten særordninger eller privilegier.

Byrådet argumenterer med at den politiker-pensjonsordning de foreslår er «en mer fremtidsrettet ordning». I så fall ville jeg forvente at byrådet fremmer de samme forslag til endringer av kommunens ordinære tjenestepensjonsordning. Dette gjelder særlig større fleksibilitet med alder for når man kan starte uttak av pensjon, og muligheter for å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting av pensjonen.

I finanskomiteen ble jeg stående alene om å foreslå at de folkevalgte innlemmes i kommunens ordinære pensjonsordning. Saken sluttbehandles i bystyret.

Osloskolen: Ledere skal evalueres, men ikke så rigid

Osloskolen: Ledere skal evalueres, men ikke så rigid

"Rektorer i Oslo-skolen skal selvsagt vurderes og måles på resultater, men dagens lederkontrakter og etterfølgende  vurdering av måloppnåelse fungerer ikke etter sin hensikt.  Å vurdere rektor etter 42 ulike parametere, med karakterer på en skale fra 1 til 5, fungerer kanskje på terningkastvurderingen som VG gir av bøker eller filmer, men ikke som lederevalueringsverktøy.

Typisk nok: Hver tredje rektor ender på karakteren 2, dvs. «fremgang, men mål ikke nådd». Kun en eneste rektor havner på topp: «betydelig fremgang, betydelig over fastsatt mål.»  Jeg er rimelig trygg på at rektorer i Oslo-skolen har en kvalitet og et potensiale som denne evalueringen overhode ikke fanger opp.  Og jeg kan ikke skjønne at det finnes empirisk belegg for at det er klokt å dele ut dårlige karakterer hvis du vil ha folk til å yte mer. Det er snarere motsatt. Det virker demotiverende." sa jeg blant annet da bystyret onsdag behandlet Gulay Kutal og mitt forslag om at bystyret skal få sak om prinsipper for lederkontrakter og lederevalueringer.

Bystyrets flertall sa nei til vårt forslag. Se mitt innlegg nedenfor.

Kommunalt forfall: Mange kommunale bygg fortsatt tomme

Kommunalt forfall: Mange kommunale bygg fortsatt tomme

Status pr. i dag: Fortsatt svært mange kommunale bygg står tomme. Tomme sykehjem, skoler, kontorbygg osv som over år blir stående tomme blir utsatt for hærverk, skader og forfall. Det er en særs dårlig forvaltning av felleskapets verdier. Jeg er helt sikkert på at de "ansvarlige" byrådene fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti forvalter sin egen, private, eiendom på en mer forsvarlig måte.

Jeg har hatt mye fokus på dette i bystyret gjennom forslag, initiativ og oppfølging. Jeg har peset Byrådet, og det har blitt bedre. Men slett ikke godt nok.

Nedenfor har jeg lagt ut siste liste over ledige kommunale bygg, pr. 15. oktober. Kom gjerne med innspill til lista.

Byråd Kvalbein: Forsøkte å hindre informasjon til bystyret

Byråd Kvalbein: Forsøkte å hindre informasjon til bystyret

Tenk deg situasjonen: Riksrevisjonen har levert en særs kritisk rapport til Stortinget om situasjonen ved et av de større sykehusene, og særlig departementets håndtering. Statsråden blir innkalt til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og en av representantene stiller 5 konkrete spørsmål.

Statsråden svarer: "Det er min vurdering at Riksrevisjonens rapport gir tilstrekkelig redegjørelse for hendelsesforløpet knyttet til sakene. Rapporten gir et godt grunnlag for komiteens vurdering av saksbehandling i sykehussakene. Jeg viser derfor til det som fremgår av rapporten knyttet til de forhold Kontroll og konstitusjonskomiteen tar opp." Statsråden nekter å svare på spørsmålene. Det ville trolig vært hennes siste handling i rollen som statsråd. Hun ville måttet rydde kontoret og gått.

Foran gårsdagens møte i bystyret hadde byråd Aud Kvalbein det travelt. Hun hadde et par uker i forkant sendt fram et notat til bystyrets finanskomite som "svar" på 5 spørsmål fra meg vedrørende Kommunerevisjonens rapport vedrørende de såkalte Lindebergsakene (ved Lindeberg Omsorgssenter). Hennes svar var nettopp som over: Hun nektet å svare på spørsmålene, og mente det fikk holde med den informasjon som lå i Kommunerevisjonsrapporten. Vi måtte tydeliggjøre at det ikke var akseptabelt at byråden nektet å gi opplysninger i en sak som er til behandling, og at dette ville bli reist som sak i gårsdagens bystyremøte, dersom hun ikke før møtet besvarte de 5 spørsmålene.

Byråden krøp klokelig til korset, og overbragte tirsdag ettermiddag personlig et svar på de 5 spørsmålene. Byråder - eller statsråder - som forsøker å forhindre at folkevalgte får nødvendig informasjon i saker som er til behandling får sjelden lang tid i rollen.

Leve byråkraten!

Leve byråkraten!

"De hersker fra sine skrivebord og gjør samfunnet bedre. Men det er forskjell på nødvendig og unødvendig.

Det er vanskelig å tenke seg et byråkratifritt samfunn. Hvordan ville et slikt anarkistisk samfunn virkelig være? Hvor ingen hadde ansvaret for at dine rettigheter i NAV ble innfridd. Hvor opptak til barnehager og skoler skjedde helt uten styring. Hvor ingen hadde ansvar for at vedtatte regler og lover ble fulgt? Hvor alle ble behandlet forskjellig og rettferdighet ikke eksisterte.

Sannheten er at vi trenger byråkratene. De bidrar til at hjulene i velferdssamfunnet går rundt. Men byråkratiet skal være effektivt og tilpasset de oppgavene de skal forvalte. Derfor er det så positivt at byråkratenes mann, NTL-leder John Leirvaag, ønsker en gjennomgang av byråkratiet velkommen. Han lanserer seks forslag som kan hjelpe den blåblå-regjeringen i sitt arbeid; hvis de vil ta imot gode råd og glemme ideologiske kjepphester:

- Sats på god ledelse i staten.

- Følg opp innkjøpsrutiner og regelverk.

- Begrens skjemaveldet og gi rom til faglighet.

- Kutt ut konsulenter og sats på egen kompetanse.

- Ansett egne folk i stedet for å outsource virksomhet.

- Legg til rette for økt samarbeid mellom etater.

Et av NTL-lederens viktigste poeng er at lite skaper så mye ekstra byråkrati som konkurranseutsetting og outsurcing," skriver redaktør Svein-Trygve Madsen i bladet LO-aktuelt.

Klokt sagt!

Ansattes ytringsfrihet, lojalitetskonflikt og påvirkning og kontakt med folkevalgte

Ansatte, lojalitetskonflikt og påvirkning og kontakt med folkevalgte

Utdanningsforbundet i Oslo ba meg innlede for fylkesstyret deres om:

Ansattes ytringsfrihet.

Grenser for kontakt med politikere og media.

Lojalitetskonflikten: Barnets beste, arbeidsgiver, den ansatte

Forholdet mellom:Arbeidstakerne og politikerne og tillitsvalgte og politikerne

Hvordan kan fagforeningene/Utdanningsforbundet skape større oppmerksomhet om sine saker hos politikerne?

Hva forventer jeg som folkevalgt av fagforeningene/ Utdanningsforbundet?

Følg linken og les mine PowerPointer fra innledningen.

Kommune i butikk

Kommune i butikk

"Norske kommunar skal byggast om. Dei skal bli færre og større, meir kompetente og effektive. Kommunane skal tenka som profesjonelle tenesteleverandørar og innbyggarane oppføra seg som kundar.

Noen kommunar har prøvd seg med å flytta informasjon og servicetorg til kjøpesenter der folk likevel har ærend og ferdast, men det er meir å henta. Kommunane kan følgja i spora til bankane: La innbyggarane gjera jobben sjøl over nett og kreva gebyr for saker som må berørast av kommunalt tilsette hender. Då vil kommunale kontor bli like avleggse som postkontor, og post-i-butikk med lang åpningstid har unektelig sine fordelar. Og så kan dei få som stadig måtte trengast i kommunal administrasjon, sitta heime og jobba over nettet.

Når ingen har ærend på Rådhuset lenger, kan AS Kommunen slå seg på den store vekstbransjen som er eigedomsutvikling. Rådhuset kan leasast ut til kjøresenter og dei øvste etasjane byggast om til seniorbustader, som jo er den store fornyaren av norske kommunesenter. Det er å slå to fluger i ein smekk: Kommunen som butikk og kommune i butikk," skriver Andreas Hompland blant annet.