Offentlig styring

Uakseptabelt at politikere har bedre pensjoner enn hjelpepleieren

Ansatte i Oslo kommune kan gå av og for aldersgrensen, med full pensjon, ved fylte 67 år. Men heltidspolitikerne i Oslo Rådhus har en særordning: de har aldersgrense på 65 år. Ansatte i Oslo kommune må arbeide i 30 år for å få full opptjent pensjon, mens heltidspolitikerne i Oslo Rådhus kan klare seg med 16 år.

- Det er helt urimelig at politikerne skal bevilge seg selv slike særfordeler. Sant og si skulle jeg nok tro hjelpepleieren med tunge omsorgsoppgaver i f.eks. bydelenes hjemmetjenester hadde mer behov for kortere pensjonsalder og kortere opptjeningstid enn heltidspolitikerne, sier SV's Ivar Johansen. I bystyrets finanskomite onsdag 23. oktober fremmet han forslag om at det heretter skal være likebehandling, men alle øvrige partier (Arbeiderpartiet, Høyre, Fr.P. og Kr.F.) ønsker fortsatt særfordeler for politikere. Saken avgjøres i bystyrets møte 6. november.

Byrådsak 267/02: Årsberetning og regnskap 2001 – Oslo Pensjonsforsikring AS

Forslag fra SV til finanskomiteens møte 23. okt. 2002
Merknad:

Komiteens medlem fra SV, Ivar Johansen, viser til pensjonsvedtektenes Kap. 20 ”Særskilte bestemmelser for kommunes folkevalgte” der det fremgår i §20-2 at ved fastsettelsen av ombudenes rettigheter skal 65 år regnes som aldersgrense. For alle andre ansatte i kommunen beregnes aldersgrensen å være 67 år. Videre viser dette medlem til §20-6 ”Pensjonsberegning” der følgende er nedfelt: ”16 års pensjonsgivende funksjonstid gir rett til full pensjon i henhold til pensjonsvedtektenes kapittel 5, 6, 7 og 8. Den skal være 67 ½ % av sluttpensjonsgrunnlaget til pensjonsvedtektenes kapittel 3”.   Dette medlem viser til at for andre ansatte i kommunen er opptjeningstiden 30 år – og at sluttpensjonsgrunnlaget er 70%.   Komiteens medlem fra SV, Ivar Johansen, kan ikke se at det bør være noen ulikheter mellom kommunens folkevalgte og andre ansatte i Oslo kommune. Det synes noe urimelig i at de folkevalgte oppnår full opptjeningstid etter 16 år – mens alstå andre må arbeide i 30 år for å oppnå de samme rettighetene. Den samme urimeligheten gjelder også ift aldersgrensen. Dette medlem er av den oppfatning at folkevalgte ikke bør oppnå særfordeler i kraft av sitt verv – og vil derfor fremme forslag om at byrådet legger frem sak som endrer nåværende pensjonsvedtekter vedr. folkevalgte.  

Forslag:


  Byrådet bes legge frem sak med endringer av pensjonsvedtektene vedr. folkevalgte slik at de samsvarer med de pensjonsrettigheter andre i kommunen i dag oppebærer.

Legg til kommentar