Offentlig styring

Besparelser som følge av bydelsreform

I hvilken grad har Oslo kommune oppnådd de besparelser som byrådet antydet da bydelsreform 2004 ble vedtatt? spør Ivar Johansen i en henvendelse til byrådet.


Besparelser som følge av bydelsreform

I januar 2007 er det 3 år siden bydelsreformen av 2004 ble iverksatt. Antall bydeler ble redusert fra 25 til 15, samtidig som gjennomsnittsstørrelsen for hver bydel steg fra 20 000 til 34 000 innbyggere. Hensikten var å oppnå effektivisering, både administrativt og økonomisk. I byrådssaken fra 21. mars 2002, som lå til grunn for bystyrets behandling av reformen, uttalte byrådet at ”En gjennomgang av stillingsstrukturer, lønnsnivå og andre driftskostnader kan indikere et årlig potensial for effektivisering på lang sikt i størrelsesorden 50-75 mill. kroner.”

Ved innføringen av bydelsreformen ble også ansvaret for flere tjenester overført til bydelene som de ikke hadde hatt tidligere. Dette sammen med økt fokus på konkurranseutsetting av kommunale tjenester.

Vi ber om en vurdering og tilbakemelding på i hvilken grad Oslo kommune har oppnådd de besparelser som nevnte byrådssak antydet. Det bes også om at ev. besparelser dokumenteres.

Vi ber også om tilbakemelding på om det er planlagt noen evaluering av bydelsreformen fra 2004, bl.a. utfra kostnads-/ effektiviseringsperspektiv

Med hilsen

Ivar Johansen, SV /s/

Medlem finanskomiteen