Offentlig styring

Evaluering av samarbeidsformer mellom kommune, stat og private

Hvordan sikre folkevalgt forankring av beslutningene, som f.eks tas av Hovedstadsaksjonen? spør Ivar Johansen til byrådet.Evaluering av samarbeidsformer mellom kommune, stat og private

Jeg siterer fra bystyrets møte 27. september i år:

Ivar Johansen (SV): Jeg har et spørsmål til byrådslederen, som vel er den som først og fremst har frontet Hovedstadsaksjonen. Kommunen har stort potensiale i å hente ut ressurser; både penger, kompetanse, entusiasme, gjennom som i denne saken i samarbeide mellom stat, kommune og private aktører i kommunen. Men samtidig gir dette oss utfordringer knyttet til den strukturelle ramme for samarbeidet. Hvordan sikre en folkevalgt forankring av beslutningene? Hvordan balanserer man kommunens og de øvrige aktørers interesser? Hvordan sikrer man framdrift? Anbudsreglement? Økonomisk ansvar om noe går galt? Mange spørsmål kan stilles. Vi har hatt indre by satsingen sammen med Staten. Vi har hovedstadsaksjonen som bringer inn både stat og næringsliv, og vi står foran Groruddalsatsning. Organisasjonsformen har vært forskjellig. Noe har gått bra. Men noe har også snublet.

Spørsmålet til byrådslederen er om byrådet vil ta initiativ til en evaluering av de forskjellige organisasjonsformene, med sikte på å lære for framtida?

Byrådsleder Erling Lae: Jeg vil kommentere spørsmålet fra Ivar Johansen som jeg synes er et fornuftig spørsmål, for det vil helt sikkert bli flere former for spleiselag i fremtiden. Hovedstadsaksjonen er jo egentlig ikke noe annet enn navnet på et spleiselag mellom tre aktører, hvor arbeidet skjedde i linjen, men hvor det var veldig mange aktører.

Statens Vegvesen, Samferdselsetaten, Friluftsetaten, Stortinget. Da er det viktig at det er en styring som gjør det slik at man ikke suspenderer vanlige styringslinjer. Vi kan få andre former for spleiselag andre steder i byen. I tillegg har vi Groruddalsatsingen hvor bydelene skal ha innflytelse, men det må igjen skje på en sånn måte at de ordinære styringslinjer fungerer. Ut fra de erfaringene vi har så tror jeg sånn total gjennomgang vil være veldig fornuftig.

Hvordan kan byrådsleder tenke seg at en slik evaluering kan skje, og hva slags framdrift kan være mulig på saken?

Med hilsen

Ivar Johansen, SV /s/

Medlem finanskomiteen

Byrådets svar:
Svar på spørsmål fra Ivar Johansen (SV) om evaluering av samarbeidsformer mellom kommune, stat og private