Offentlig styring

Refusjonsordning for utgifter for tunge brukere innenfor barnevern, psykiatri og somatisk funksjonssvikt

Vestre Aker bydelsutvalg ber om utredning av en ordning med statlig eller fylkeskommunal refusjon av utgifter for tunge brukere med ulike hjelpetilbud. Hvordan vurderer byrådet et slikt forslag, spør Ivar Johansen til byrådet.


Refusjonsordning for utgifter for tunge brukere innenfor barnevern, psykiatri og somatisk funksjonssvikt.

Vestre Aker bydelsutvalg vedtok nylig følgende:

”Etter gjeldende lovgivning er kommunene ansvarlige for driften av grunnskolene, barnevernstiltak og omsorg og oppfølging for personer med psykiske og somatiske funksjonsvanskeligheter. Det samme gjelder bydelene i kommuner med bydelsinndeling.

Helseforetakenes ansvar er begrenset til spesialisert behandling. Vanlig legebehandling dekkes over trygdesystemet.

Når en person har funksjonsproblemer som krever mer enn det som kan mestres ved vanlige tiltak, vil dette i dag belaste den enkelte kommunes budsjett. Slike utgifter kan i enkelte tilfeller bli svært store og true budsjettballansen. De kan derfor føre til innstramming i aktiviteter som i seg selv har stor betydning. Derved oppstår det en motsetning mellom interessene til det enkelte individ med funksjonsvansker og flertallet i kommunen. Det kan også oppstå motvilje mot at personer med omfattende vansker flytter til en kommune. Det kan videre utvikles et uheldig press mot den enkelte saksbehandler slik at nødvendige tiltak ikke utredes og iverksettes av budsjetthensyn.

Det er i tillegg et betydelig problem at utgiftene ikke alltid kan forutses slik at planlegging av kommunal drift blir vanskelig.

Vestre Aker bydelsutvalg ber om utredning av en ordning med statlig eller fylkeskommunal refusjon av utgifter over et på forhånd fastsatt kostnadsnivå. Nivået kan knyttes til ordinær drift av sykehjem, vanlige satser for forsterket fosterhjem og til undervisning med et beregnet ekstra utgiftsnivå. Ordningen bør bygge på kostnadsnøytralitet slik at kommunene/bydelene ikke sparer ved unødvendig institusjonsbruk eller spesialtiltak.

Ordningen bør bygge på spesialistvurdering av nødvendige tiltak knyttet til det enkelte funksjonsområde, og være rettighetspreget uten søknad som krever saksbehandling i overordnet instans.”

Hvordan ser byrådet på dette?

Oslo, 13.6.2006

Med hilsen

Ivar Johansen (SV) Medlem av finanskomiteen

Legg til kommentar