Offentlig styring

Anke over vedtak fattet av Nordstrand bydelsutvalg

Bydel Nordstrand sliter også i år med merforbruk av penger. Ivar Johansen følger derfor opp med oppklarende spørsmål til byrådet.


Byrådet
Her

Oslo, 6.6.06

Anke over vedtak fattet av Nordstrand bydelsutvalg

Jeg har følgende spørsmål:

1. Bydelsutvalget har bedt om å få seg forelagt en samlet sak, og ikke småklattesaker, til budsjettsaldering slik at bydelsutvalget kan ivareta sitt ansvar etter økonomireglementets pkt. 4.2a.

Når vil slik sak bli lagt fram for bydelsutvalget?

2. Samlet prognostisert merforbruk oppgis pr. i dag å være 28,2 millioner.

Hvor mye mener byrådet det er forsvarlig å redusere merforbruket med i inneværende år, og samtidig opprettholde lovpålagte tjenester og forsvarlig tjenestetilbud til bydelens befolkning?

Med hilsen

Ivar Johansen (SV)
Medlem av finanskomiteen