Offentlig styring

Likebehandling i mislighetssaker

Hvordan sikrer byrådet likebehandling av personalmessige reaksjoner i mislighetssaker, også der det besluttes at det ikke gis personalmessige reaksjoner, spør Ivar Johansen byrådet.


Byrådet
Her

Likebehandling i mislighetssaker

SV viser til notat til finanskomiteen datert 18. september. Her heter det bl.a.:

"For å sikre likebehandling skal virksomheten alltid innhente uttalelse fra byrådsavdeling for finans og utvikling før det treffes vedtak om oppsigelse og avskjed.
Dette er beskrevet i §§10 og 11 i personalreglementet. Denne praksis fremgår også i rundskriv 14/95, punkt 6 b Personalmessige forføyninger. "Før evt. varsel om personalmessige reaksjoner i saker vedr. økonomiske misligheter sendes, legges saken fram for byrådsavdeling for finans og plan til uttalelse."

En viktig grunn til at det kan oppstå forskjellsbehandling er en beslutning om ikke å gi personalmessige reaksjoner.

Betyr det at en ikke er sikret likebehandling i saker der det ikke gis personalmessige reaksjoner? Mener byrådet at denne situasjonen kan være uheldig?

Oslo, 15. des. 2006

Ivar Johansen


Byrådet svar:
Notat 67/2007 - Svar på spørsmål fra Ivar Johansen (SV) vedrørende likebehandling i mislighetssaker

Legg til kommentar