Offentlig styring

Innbyggerinitiativ - lokale individuelle lønnstillegg for lærerne i Osloskolen

Ivar Johansen anser ikke byrådets kommentar til innbyggerinitiativ vedr lokale individuelle lønnstillegg for lærerne i Osloskolen som tilfredsstillende, og ber derfor byrådet utdype svaret overfor finanskomiteen.Spørsmål nr. 31 av 04.06.2007 fra Ivar Johansen (SV) - Innbyggerinitiativ - lokale individuelle lønnstillegg for lærerne i osloskolen

Jeg viser til byrådets notat av 31. mai 2007.

Byrådet kommenterer ikke realitetene i det forslag som er fremmet gjennom dette innbyggerinitiativet, men konkluderer:"Finansbyrådens vurdering er at innbyggerinitiativet bør avvises. Ansatte i Oslo kommune ivaretar sine interesser gjennom sine organisasjoner og forhandlingssammenslutninger i forhandlinger med kommunen. Bruk av innbyggerinitiativ for å få egne tariffspørsmål til politisk behandling i bystyret kan neppe sies å være i tråd med hensikten bak dette instituttet, og en slik praksis vil kunne få uante og uheldige konsekvenser.Dersom bystyret skulle gå inn på realitetene i innbyggerinitiativet vil det også være et brudd med den generelle delegasjonen av arbeidsgiverspørsmål til byrådet. Dette ville etter finansbyrådens vurdering svekke kommunens evne til å føre en helhetlig arbeidsgiverpolitikk."

For å kunne vurdere hva som tjener kommunens evne til å føre en helhetlig og god arbeidsgiverpolitikk er SVs bystyregruppe avhengig av at byrådet innhenter fagetatens syn, og bistår finanskomiteen med en drøfting av konsekvensen av det reelle innhold i de forslag som fremmes gjennom dette innbyggerinitiativet.

Herunder;

- hva er fagetatens erfaringer med ordningen med lokale individuelle lønnstillegg?
- ut fra det som var målsettingen for å etablere ordningen med lokale individuelle lønnstillegg; mener fagetaten denne målsettingen nådd?
- initiativtakerne beskriver noen negative konsekvenser; deler etaten denne beskrivelse?
- kan det lages bedre sentrale føringer for lokale individuelle lønnstillegg, slik at dette ikke får karakter av "tryne-tillegg", men samtidig bidrar til at kompetanseøkning og økt ansvar blir premiert?

 Det bes derfor om at byrådet og etaten kommenterer innbyggerinitiativets materielle innhold.

Og her er byrådets svar:
Notat 42/2007 - Innbyggerinitiativ - Lokale inviduelle lønnstillegg for lærene i Osloskolen