Offentlig styring

Lokale individuelle lønnstillegg for lærere i Osloskolen

Ivar Johansen anså det ikke tilfredstillende når Utdanningsetaten i rundskriv til skolene skriver at "Etter vår oppfatning er Utdanningsetatens praksis i samsvar med bystyrets vedtak". Han kan ikke se at etaten gjennom dette er lojal mot bystyrets vedtak, og ba byrådet kommentere saken overfor fionanskomiteen.


Spørsmål nr.56 av 26.11.2007 fra Ivar Johansen (SV) vedr. lokale individuelle lønnstillegg for lærere i Osloskolen

Jeg viser til bystyret vedtak av 29. aug. 2007, samt finanskomiteens merknader i saken. Ved rundskriv av 2. oktober til Utdanningsetatens tjenstesteder skriver etaten: "Til orientering oversendes protokoll fra bystyrets behandling av sak 277/07 Innbyggerinitiativ - Lokale individuelle lønnstillegg for lærere i Osloskolen. Etter vår oppfatning er Utdanningsetatens praksis i samsvar med bystyrets vedtak."

1. Er byrådet enig i en slik forståelse av bystyrets vedtak?

2. I så fall bes byrådet, med bakgrunn i finanskomiteens innstilling, vedtakene i bystyret og bystyredebatten, begrunne en slik forståelse av bystyrets vedtak.

3. Byrådet kjenner bakgrunnen for og intensjonen med bystyrets vedtak. Er det nødvendig at bystyret må behandle saken på ny for å sikre at byrådet gjennomfører bystyrets uttalte vilje?


Byrådet har besvart dette i 2 notater til bystyrets finanskomite;

Lokale individuelle lønnstillegg for lærere i Osloskolen - Svar på spørsmål fra Ivar Johansen (SV)

Finanskomiteen var ikke fornøyd med svaret, og i et korrigerende notat skrev byrådet:

Notat 9/2008 - Lokale individuelle lønnstillegg for lærere i Osloskolen - Svar på spørsmål fra Ivar Johansen (SV)

Legg til kommentar