Offentlig styring

Kommunerevisjonens rapport 15/2005 – Økonomisk styring og kontroll i bydel Nordstrand

Bydelsreglementet fastslår at ”dersom byrådet gjennom sitt tilsyn konstaterer betydelig avvik mellom utviklingen av ressursbruk, tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i forhold til forutsetningene definert av bystyret eller lovgiveren, skal byrådet fremme forslag til iverksettelse av korrektive tiltak/instruksjon av bydelsutvalgene for bystyret.” Dette reglementet underbygger bystyrets overordnede ansvar. Byrådet må informere bystyret, slik at bystyret er i stand til å ivareta tilsynsansvaret.

Fra SVs side konstaterer vi at byrådet ikke på noe tidspunkt gjennom 2004 ga bystyret korrekt og fyldestgjørende informasjon om den alvorlige situasjon i bydel Nordstrand. Dette er alvorlig. Jeg er usikker på om det er akseptabelt å si at, ja men, vi visste ikke bedre. Byrådet har en plikt til å sette seg i den situasjon at de vet, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet Kommunerevisjonens rapport om økonomistyring i bydel Nordstrand.



Oslo bystyre 22. juni 2005
Ivar Johansen, SV


Sak 280 Kommunerevisjonens rapport 15/2005 – Økonomisk styring og kontroll i bydel Nordstrand

Ordfører,

Dette er en særs alvorlig sak.

Kommunerevisjonen understreker at det i 2004 var ”omfattende og alvorlige svakheter i oppfølgingen og styringen av bydel Nordstrands økonomi.” Kommunerevisjonen mener ”at verken bydelsdirektør eller bydelsutvalget har ivaretatt sitt ansvar” og ”stiller spørsmål ved om byrådets tilsynsansvar er ivaretatt på en tilstrekkelig måte.”

I en situasjon som dette er det viktig at de ansvarlige faktisk erkjenner sitt ansvar for det som har skjedd. Bare på den måte kan man reelt lære av feilene, og hindre at dette skjer på ny.

Etter kommunelovens § 76 er det bystyret som har det øverste tilsynsansvar med den kommunale forvaltning. Oppgaver er noe som kan delegeres, men en kan ikke delegere fra seg ansvaret. Byrådet er bystyrets utøvende organ, og har det daglige tilsyn med forvaltningen. Bydelsreglementet fastslår at ”dersom byrådet gjennom sitt tilsyn konstaterer betydelig avvik mellom utviklingen av ressursbruk, tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i forhold til forutsetningene definert av bystyret eller lovgiveren, skal byrådet fremme forslag til iverksettelse av korrektive tiltak/instruksjon av bydelsutvalgene for bystyret.” Dette reglementet underbygger bystyrets overordnede ansvar. Byrådet må informere bystyret, slik at bystyret er i stand til å ivareta tilsynsansvaret.

Fra SVs side konstaterer vi at byrådet ikke på noe tidspunkt gjennom 2004 ga bystyret korrekt og fyldestgjørende informasjon om den alvorlige situasjon i bydel Nordstrand. Dette er alvorlig. Jeg er usikker på om det er akseptabelt å si at, ja men, vi visste ikke bedre. Byrådet har en plikt til å sette seg i den situasjon at de vet.

Bydelsdirektørene får sin instruksjon fra to organer; bydelsutvalget og fra byrådet. Det er byrådet som ansetter bydelsdirektørene, ikke bydelsutvalget. Byrådet har direkte instruksjonsrett overfor bydelsdirektørene, og byrådet har – på vegne av bystyret – et overordnet ansvar for å føre tilsyn med økonomiforvaltningen i bydelene. Byrådet visste at det var betydelige problemer rundt administrativ og økonomisk styring i bydelen, og det er bra når en enstemmig finanskomite konstaterer at byrådet trolig burde vært mer aktive.

Bydelsutvalget har et klart ansvar for å vedta budsjett og regnskap for bydelen, og for å holde bydelens budsjett innenfor den ramme som er gitt av bystyret. Bydelsutvalget har et klart tilsynsansvar, og herunder å pålegge administrasjonen å utarbeide de rapporter bydelsutvalget trenger for å gjøre jobben. Bydelsdirektørens rapporter til bydelsutvalget var svært mangelfulle, både når det gjelder hyppighet og innhold. Men som når det gjelder byrådet; det er ikke unnskyldning for bydelsutvalget ikke å vite. Har en tilsynsansvar plikter en å skaffe seg nødvendig informasjon. Og fordi enkelte bydelsutvalgsmedlemmer ønsket å fremme mistillit mot bydelsutvalgslederen; dette er et kollektivt ansvar for hele bydelsutvalget, hvor lederen verken har mer eller mindre ansvar enn de øvrige.

Byrådet og Kommunerevisjonen problematiserer den dobbeltrollen vi har i styringssystemet med bydelsutvalg på den ene siden – og som jo etter hvert også alle skal være direktevalgte – og byrådet og bystyret på den andre.

Bydelsutvalgene vil opplagt ha et førstelinjeansvar for tilsyn og kontroll, men vi vil aldri komme bort fra at bystyret – og byrådet – har det overordnede ansvar. Bydelene får sine budsjett- og overordnede styringsrammer fra bystyret. Det må selvsagt bety at byrådet rapporterer til bystyret om status for gjennomføring, og det vil sikkert på ny kunne oppstå situasjoner hvor det er nødvendig at det gripes inn når noe er i ferd med å gå riktig galt. I en slik situasjon håper vi fra SVs side at byrådet ser signalene mye tidligere, og at byrådet går raskere og tyngre inn enn det som ble gjort i bydel Nordstrand.

Legg til kommentar