Offentlig styring

Dårlige forsikringsvilkår for kommuneansatte i Oslo

Dårlige forsikringsvilkår for kommuneansatte i OsloOslo Forsikring er landets eneste kommunaleide forsikringsselskap, og alle ansatte i Oslo kommune har skade- og gruppelivsforsikring her. Med andre ord: kommuneansatte i Oslo kan ikke selv velge hvor de vil ha sin forsikring. - Dette gir Oslo Forsikring desto større grunn til å forholde seg til forsikringsbransjens spilleregler, sier direktør i Forbrukerrådet, Erik Lund-Isaksen til Aftenposten.

Jeg ba derfor byrådet orientere finanskomiteen om Oslo Forsikring sin praksis, og herunder hvorfor kommunalt ansatte, gjennom at Forsikringsskadenemndas vedtak ikke følges, gis dårlige rettssikkerhet enn andre forsikringskunder.  Med bakgrunn i dette initiativ informerer byrådet i notat til finanskomiteen at at kommunen nå endrer praksis.

Les mer i Aftenposten

Ved notat til bystyrets finanskomite av 2. april 2008 gir byrådet dette svar:

"I Johansens spørsmål gjengis en artikkel i Aftenposten 18.03.2008, der Forbrukerrådets direktør hevder at Oslo Forsikring AS ikke følger Forsikringsskadenemndas vedtak og at Oslo kommune ikke har svart på et brev fra Forbrukerrådet med spørsmål knyttet til dette.

Avgjørelser i forsikringsselskaper kan klages inn for Forsikringsklagekontoret, hvor de blir behandlet i en nemnd. Byrådsavdeling for finans og utvikling redegjorde i brev til Forbrukerrådetav 02.05.2007 (vedlagt) for hvordan Oslo Forsikring AS forholder seg til avgjørelser i Forsikringsskadenemnda og til Forsikringsnæringens Hovedorganisasjons (FNH) bransjenorm vedr. etterlevelse av disse avgjørelsene. Det er altså ikke riktig at kommunen ikke har gitt Forbrukerrådet tilbakemelding.

FNHs bransjenorm som trådte i kraft 01.07.2003, innebærer at Forsikringsskadenemndas avgjørelser så langt som mulig skal etterleves av forsikringsselskapene, og atforsikringsselskapene etter nærmere regler skal dekke klagers saksomkostninger for rettsapparatet i tilfeller der selskapet ikke følger nemndsavgjørelsen. Oslo Forsikring AS er ikke medlem av FNH, men også ikke-medlemmer er av Forbrukerrådet bedt om å følge bransjenormen.

I brev fra FIU til Forbrukerrådet av 02.05.2007 er det redegjort for Oslo Forsikrings praksis mht etterlevelse av bransjenormen. Det fremgår der at i de tilfeller selskapet ikke har akseptert avgjørelser hvor skadelidte har fått medhold i nemnda, har det hatt prinsipielle begrunnelser. Det fremgår også at Oslo Forsikring AS ikke har ønsket å binde seg til dekning av saksomkostninger for rettsapparatet i saker der selskapet ikke aksepterer avgjørelsen fra nemnda, noe som spesielthar vært knyttet til saker av prinsipiell karakter.

Oslo Forsikring AS har foretatt en ny vurdering av sitt forhold til bransjenormen, og vil nå klargjøre overfor Forsikringsklagekontoret at selskapet i fremtiden vil følge bransjenormen.
I Aftenpostens artikkel omtales en konkret sak der skadelidte er gitt medhold i Forsikringsskadenemnda. Jeg kan opplyse om at Oslo Forsikring AS, noe forsinket, har mottatt nemndas vedtak i saken, og at selskapet har tatt initiativ overfor skadelidte med sikte på å kommefrem til en minnelig løsning. "

Legg til kommentar