Offentlig styring

Reglement for Oslo kommunes klagenemnd

Flere klagere har henvendt seg til SV med følgende problemstilling: Etter at saken er avgjort får klager tilsendt saksframstillingen klagenemnda behandlet saken på, og ment at den ikke har gir en rettferdig og balansert framstilling av sakens fakta. Hadde saken vært ført for domstolene ville sakens parter fått full innsikt i alle sakens dokumenter før dommerne tar saken opp til doms, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet reglementet for Oslo kommunes klagenemnd. Les mitt innlegg i bystyret.


Oslo bystyre 22. sept. 2004

Ivar Johansen, SV

Sak 403 Reglement for Oslo kommunes klagenemnd


Ordfører;

Fra SVs side har vi i den senere tid tatt flere initiativ for å styrke rettssikkerheten for brukerne av kommunens tjenester.

Et slikt eksempel er at SV ser det som uheldig at klagenemndene i bydelene i all hovedsak er sammensatt av de sentrale personer i bydelsutvalgene. Et slikt personfelleskap kan av bydelenes innbyggere lett bli oppfattet som bukken og havresekken. At de ikke får en reell fornyet og uavhengig prøving av sin sak, men at bydelsutvalgsmedlemmene vil føle større lojalitet til det budsjett de selv har vedtatt framfor å foreta en konkret vurdering av hjelpebehovet til den som klager fordi han ikke får tilstrekkelig helsehjelp.

I finanskomiteen har derfor SV tatt initiativ til endring av bydelsreglementet på dette felt. Saken har vært på høring i bydelene og finanskomiteen vil nå fullføre sin innstilling overfor bystyret.

Også i den sentrale klagenemnd er det viktig å sikre at publikum føler at rettsikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt. Det kan være et problem at saksforbereder og premissleverandør overfor klagenemnda, det vil si nemndas faglige sekretariat,overfor publikum kan framstå som ikke helt nøytrale. Det kan vi ikke gjøre noe med. Kommunen har bare en fagadministrasjon.

Men klagere har henvendt seg til SV med følgende problemstilling: Etter at saken er avgjort får klager tilsendt saksframstillingen klagenemnda behandlet saken på, og ment at den ikke har gir en rettferdig og balansert framstilling av sakens fakta. Hadde saken vært ført for domstolene ville sakens parter fått full innsikt i alle sakens dokumenter før dommerne tar saken opp til doms.

SV har foreslått å gi klagerne bedre innsikt i sakens dokumenter ved at den avsluttende saksframstilling og anbefaling til vedtak sendes i kopi til klager, som gis 14 dagers frist på å kommentere denne, før klagenemnda fatter vedtak i saken. Dette gir større åpenhet, og gir klager mulighet til å korrigere saksframstillingen dersom denne anses ikke å være dekkende.

Finanskomiteen har enstemmig støttet vårt forslag. Det er bra.
Derved kan vi styrke rettsikkerheten til byens innbyggere og brukerne av kommunale tjenester.