Offentlig styring

Kontroll med byrådets myndighetsutøvelse

Dersom bystyret skal ivareta sitt lovpålagte tilsynsansvar på en tilfredsstillende måte må bystyrets organer også føre tilsyn med byrådets myndighetsutøvelse, at byrådet er lojal mot bystyret. Det kan ikke ofte nok understrekes betydningen av at bystyret, byrådet og oss alle som manøvrerer i dette systemet har respekt og forståelse for de helt grunnleggende kjøreregler internt i bystyret mellom byrådet, bystyret og kolleger imellom, og ikke minst at vi ikke legger inn partitaktiske hensyn i fortolkning av dem. Rammeverket er nøytralt uavhengig av hvem som til enhver tid utgjør flertall eller mindretall, også hendelser så langt under denne valgkamp kan gi grunn til å minne om det, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet byrådets myndighetsutøvelse.


Oslo bystyre 27. aug. 2003
Ivar Johansen, SV

Sak Kontroll med byrådets myndighetsutøvelse

Denne saken har sin bakgrunn i et forslag fra SV og undertegnede. Jeg er fornøyd med forretningsutvalgets innstilling i saken.

Jeg deler selvsagt H og Fs generelle holdning om at er en fullmakt gitt, må en akseptere uenighet om sakens løsning. Byrådskollegiet har fått delegert svært vide fullmakter fra dette bystyret, og mange av disse er delegert videre nedover til enkeltbyråder eller fagetater. Slik skal det være i en effektiv kommune. Fra SVs side har vi i mange sammenhenger tatt initiativ til å gå lenger i delegasjon enn det byrådet og byrådspartiene har tatt initiativ til. Det er en direkte konsekvens av at SV ønsker en effektiv og brukerorientert offentlig sektor.

Når SV går for delegering til et byråd som er sittende forventer vi H-politikk, på samme måte som vi får tro at et byråd etter 15. september blir preget av SV-politikk. Dette er en konsekvens av et parlamentarisk styringssystem. Vi aksepterer selvsagt at et byråd basert på H-politikk velger løsninger som jeg er uenig i. Det er helt greit, det er ikke det denne saken omhandler. Men selv om byrådet har fått fullmakt innenfor et saksfelt står det ikke byrådet helt fritt hvordan de bruker denne fullmakten. I sin myndighetsutøvelse er byrådet bundet av de overordnede vedtak gitt av dette bystyret, gitt gjennom flertallsvedtak og flertallsmerknader. De er også helt grunnleggende i et parlamentarisk system.

Dersom bystyret skal ivareta sitt lovpålagte tilsynsansvar på en tilfredsstillende måte må bystyrets organer også føre tilsyn med byrådets myndighetsutøvelse, at byrådet er lojal mot bystyret.

Det kan ikke ofte nok understrekes betydningen av at bystyret, byrådet og oss alle som manøvrerer i dette systemet har respekt og forståelse for de helt grunnleggende kjøreregler internt i bystyret mellom byrådet, bystyret og kolleger imellom, og ikke minst at vi ikke legger inn partitaktiske hensyn i fortolkning av dem. Rammeverket er nøytralt uavhengig av hvem som til enhver tid utgjør flertall eller mindretall, også hendelser så langt under denne valgkamp kan gi grunn til å minne om det.

Fra SVs side støtter vi forretningsutvalgets innstilling.