Offentlig styring

Oppgavedifferensiering – Endelig søknad – Kommunalt ordenspoliti

Kriminalitetsbekjempelse, ikke minst på grunn av tendensen til grovere vold og bevæpning, er slett ikke noen politimester Bastian-oppgave. Her kommer en ofte opp i særs farlige situasjoner, og som det kreves kløkt å takle. Ofte med tungt bevæpnet politi og betydelig spisskompetanse. Politiets tiltakskjede henger meget tett sammen. Byrådets forslag er i realiteten å vingeklippe Oslopolitiet, og ville trolig gitt oss et svekket Oslopoliti, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet spørsmålet.


Oslo Bystyre 19. mars 2003
Ivar Johansen, SV
 
Sak 88 Oppgavedifferensiering – Endelig søknad – Kommunalt ordenspoliti


Ordfører,

Skomaker bli ved din lest, heter det.

Overført til denne saken betyr det: SV mener at kommunen bør konsentrere sin aktivitet om det som er kommunens jobb og har god kompetanse på, men overlate til Staten det staten har spisskompetanse og er gode på.

Kommunen besitter betydelig spisskompetanse på forebyggende ungdomsarbeid, helse og sosialtiltak. Men som det til de grader er dokumentert i media i det siste: selv om kommunen har kompetansen, er den ikke tilstrekkelig dimensjonert. 14 år gamle barneranere skriker på omsorgs- og hjelpetiltak fra kommunen, men politiet kan svært overbevisende dokumentere at kommunen de siste åra ikke i tilstrekkelig grad har satt inn ressurser for å motvirke den krise som har eksplodert de siste ukene.

Nøyaktig det samme kan vi si om de synlige rusproblemer på Plata. Som politiet sier: de kan i løpet av timer rydde Plata, hvis det er hovedmålet. Men spørsmålet er jo om barn ute på skråplanet eller synlige rusmisbrukere først og fremst er et ordens- og politispørsmål eller om det egentlig dreier seg om helse- og omsorg.

Politiet besitter betydelig spisskompetanse på kriminalitetsbekjempelse, langs hele rekken av tiltak, orden, forebygging, etterforskning og påtale. Heller ikke her er innsatsen tilstrekkelig. Og da kunne vi jo for eksempel tverrpolitisk her i bystyre støttet Oslo Politidistrikt krav om å få kompensert for de 40 millionene som ambassadebevoktningen koster, og som ressursmessig går på bekostning av ikke minst synlig politi i sentrum. Kriminalitetsbekjempelse, ikke minst på grunn av tendensen til grovere vold og bevæpning, er slett ikke noen politimester Bastian-oppgave. Her kommer en ofte opp i særs farlige situasjoner, og som det kreves kløkt å takle. Ofte med tungt bevæpnet politi og betydelig spisskompetanse. Politiets tiltakskjede henger meget tett sammen. Byrådets forslag er i realiteten å vingeklippe Oslopolitiet, og ville trolig gitt oss et svekket Oslopoliti.

Men, når det er sagt:

Svært mye av det som i dag binder opp ressurser hos Oslo-politiet kan med hell overføres til Oslo kommune. Men da snakker vi om oppgaver som ikke lenger bør være en politioppgave. På samme måte som Trafikketaten følger opp ulovlig parkering og vi ønsker at for eksempel Friluftsetaten kan ilegge gebyrer for forsøpling, bør også kommunen kunne ta over ansvar for oppfølging av andre sider av politivedtektene. Både å kunne gi pålegg om utbedringer, og reagere på manglende oppfølging og overtredelser.

SV mener det bør være en kommunal oppgave å forvalte skiltmyndighet, enveiskjøring og den slags. Ved å overføre mange av disse oppgaver til kommunen kan en kombinere det beste for begge parter; Oslopolitiet kan frigjøre ressurser til aktiv kriminalitetsbekjempelse samtidig som en i kommunal regi kan få større myndighet og sterkere virkemidler på saksområder som kan ha betydning på ordens- og mijømessige forhold i Oslo sentrum.
Ordfører; at Høyre og byrådet lider nederlag på forslaget på kommunalt ordenspoliti er til beste for kriminalitetsbekjempelsen her i byen.

Legg til kommentar