Offentlig styring

Etablering av Hav Eiendom AS

SV mener at et heleid kommunalt aksjeselskap må være under kommunal kontroll. Vi har derfor fremmet forslag som skal sikre kommunen innflytelse i selskapet, og kontroll over prosessen framover. Et helt sentralt punkt er at det er Oslo bystyre, representert ved dets utøvende organ byrådet, som skal være generalforsamling i aksjeselskapet. Og ikke minst: At Havnestyret ikke kan selge aksjer uten godkjennelse av bystyret eller byrådet. Det er påfallende å lese hvor sterkt Kommuneadvokaten understreker at bystyret bør ha kontroll av salg av aksjer i et kommunalt aksjeselskap, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet etablering av Hav Eiendom AS.  Dessverre ble vi stående alene i finanskomiteen.


Oslo bystyre 19. febr. 2003
Ivar Johansen, SV
 
Sak 12 Etablering av Hav Eiendom  AS
 
Ordfører,

Det er bra at vi får på plass et organisatorisk apparat for å gjennomføre den delen av Fjordbyen som de betydelige byutviklingsprosjekter i Bjørvika-området representerer. Det er et kommunalt ansvar å sikre at dette blir et tilbud til hele Oslos befolkning, og ikke forbeholdt de mer velbemidlede. En av utfordringene blir å få til virkemidler som kan sikre billige boliger, gode møteplasser, rimelige lokaler for kulturutfoldelse og forskjellige former for kunstnerisk virksomhet.

Forutsetningen for å lykkes er at vi ikke alene kan basere oss på målsettingene om kommersiell frihet, slik byrådet argumenterer for i sitt brev Fiskeridepartementet av 21. november i fjor. I stedet må vi finne balansepunktet mellom det som i forlagsbransjen kalles børs og katedral. Kommersiell frihet, kombinert med Havnevesenets uttalte mål om få høyeste mulig verdiøkning av tomtene, gir ingen god byutvikling i Bjørvika. Det gir ingen sosial boligbygging. Det betinger at kommunen har avgjørende innflytelse på utformingen av området.

 Vi har kommet et stykke på vei når et bredt flertall i finanskomiteen er med på SVs forslag til merknader som bekrefter forpliktelsene om at 10 % av boligene i planområdet skal være rimelige utleieboliger og krav til bruk av alternative energikilder, bærekraftig byutvikling og økologiske prinsipper.
Byrådet har gjort en god jobb i å kjempe for kommunens interesser i forhold til Fiskeridepartementet og statlige myndigheter. Helt logisk har byrådet understreket at Oslo Havnevesen er en del av Oslo kommune, og at det selskap som her foreslås opprettet vil være et kommunalt aksjeselskap. Og vi snakker om et selskap som skal forvalte kommunale tomteverdier på kanskje rundt 6 milliarder kroner.

Dessverre, har byråkratene i regjeringskvartalet liten forståelse for demokratiske prosesser. Oslo bystyre og byrådet må ha kontroll med forvaltningen av så store deler av kommunale tomteverdier i Oslo, bl.a. fordi et eventuelt underskudd i havnekassa må dekkes opp av bykassa.

SV mener at et heleid kommunalt aksjeselskap må være under kommunal kontroll. Vi har derfor fremmet forslag som skal sikre kommunen innflytelse i selskapet, og kontroll over prosessen framover. Et helt sentralt punkt er at det er Oslo bystyre, representert ved dets utøvende organ byrådet, som skal være generalforsamling i aksjeselskapet. Og ikke minst: At Havnestyret ikke kan selge aksjer uten godkjennelse av bystyret eller byrådet. Det er påfallende å lese hvor sterkt Kommuneadvokaten understreker at bystyret bør ha kontroll av salg av aksjer i et kommunalt aksjeselskap.

Byrådet skriver i byrådsaken at det foreliggende forslag – slik byrådet fremmer dem -  ”ikke er den beste løsningen sett fra kommunens side.” Arbeiderpartiet er med på merknader i finanskomiteen om at ”det foreliggende forslag ivaretar ikke i tilstrekkelig grad kommunens interesser.” Fra SVs side er dette såpass alvorlig at vi tar konsekvensen ved å fremme alternative forslag. Byrådet har kommet et stykke på vei i forhold til staten. Det er grunn til å tro at bystyret, hvis vi anket saken inn for regjeringen, også ville fått på plass de avgjørende punkter som gjenstår. Fra SVs side har vi større tiltro til regjeringen i plenum, enn Fiskeridepartementet alene. Derved kunne bystyret og byrådet fått innflytelse og kontroll over det kommunale aksjeselskapet.

Dessverre ble vi stående alene i finanskomiteen.