Offentlig styring

Bydel Furuset – Anke over bydelsutvalgets vedtak 29. august 2002

Saker som dette er det som gjør det til en særlig utfordring å være toppleder i en kommune som Oslo,- og kanskje enhver annen kommune også. I skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon skal en etatssjef eller bydelsdirektør måtte være beredt til å ta imot skarp kritikk mot etatens virksomhet gjennom media fra så vel byråd som bydelsutvalgsleder. Og i det siste året har jeg merket meg at byråder i stadig større utstrekning kritiserer sine underordnede gjennom media. Jeg tror en med god grunn kan si at her må vi være mer varsomme av den enkle grunn at dette er dårlig ledelse, sa jeg bl.a. i bystyret.

Oslo bystyre 27. nov. 2002
Ivar Johansen, SV
 
Sak 471 Bydel Furuset – Anke over bydelsutvalgets vedtak 29. august 2002

Ordfører,

Saker som dette er det som gjør det til en særlig utfordring å være toppleder i en kommune som Oslo,- og kanskje enhver annen kommune også. I skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon skal en etatssjef eller bydelsdirektør måtte være beredt til å ta imot skarp kritikk mot etatens virksomhet gjennom media fra så vel byråd som bydelsutvalgsleder. Og i det siste året har jeg merket meg at byråder i stadig større utstrekning kritiserer sine underordnede gjennom media. Jeg tror en med god grunn kan si at her må vi være mer varsomme av den enkle grunn at dette er dårlig ledelse.

Våre kommunale toppledere skal også – som denne saken illustrerer - leve med at byråd og bystyret underkjenner beslutninger som en bydelsdirektør har foretatt. Det er en del av den demokratiske prosess. Men samtidig er det slik at hver gang en bydelsdirektør underkjennes, så svekkes vedkommendes autoritet som leder. Det kan ha følger internt i organisasjonen, både i forhold til beslutnings- og endringsprosesser.
Derfor, ordfører, er det særs viktig at vi har klare linjer på hva som er politikk – og tilligger folkevalgte organer å befatte seg med – og hva som er administrasjon. Grensene er flytende, men med en god rolleforståelse bør dette være mulig. Og begge parter, både administrasjon og politikerne – bør kunne bidra.

Fra SV’s side er vi utrygge på hvorvidt byrådet gjennom lederopplæring, råd og veiledning gir bydelsdirektørene tilstrekkelig ballast for å takle rollen i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. I det å forholde seg til et bydelsutvalg. Etablere gode samarbeidsrelasjoner. Raushet og smidighet. Men som det også viser seg at det er behov for: i det å respektere og akseptere bydelsutvalgenes beslutninger.

Skal en etablere et godt samarbeidsklima mellom bydelsutvalg og bydelens ledelse er det ikke klokt å utøve det byrådet omtaler som ”et meget strengt skjønn” for å hindre at bydelsutvalgets vedtak gjennomføres. Da kreves det noe mer raushet.

Denne saken reiser spørsmålet om bydelsutvalget har disposisjonsrett over bydelens midler i tilfeller hvor man styrer mot et beskjedent merforbruk. Bydelsutvalget vedtok i denne saken en omdisponering av midlene innenfor rammen av budsjettet, og det er påfallende at byrådssaken ikke engang nevner dette. Riktignok anviste ikke bydelsutvalget hvor pengene skulle hentes fra, men ba om forslag fra bydelsdirektøren. Det må prinsipielt sett være det samme, og uproblematisk. Særlig når beløpet man skal finne dekning for er beskjedne kr. 38.000. Eller snarere 28.000, fordi samlokalisering ville føre til et inntektsbortfall på 10.000.

Bydelsdirektøren på Furuset har, som byrådsaken beskriver, gjort en formidabel innsats med å få bydelen økonomisk og administrativt under kontroll. En omstillingsprosess som i løpet av relativt kort tid har gitt svært gode resultater. Dette står det stor respekt av.

Den aktuelle ankesaken overskygger selvsagt ikke dette.