Offentlig styring

Byrådet må fortsatt ta det parlamentariske ansvar for sviktende tjenester

Byrådet må fortsatt ta det parlamentariske ansvar for sviktende tjenesterRødt har i bystyret foreslått at det er bydelsutvalget, og ikke Byrådet, som har det politiske ansvar for de tjenester som ligger på bydel.

"Det er Fremskrittspartiet, ved byråd Listhaug, som har det politiske ansvar for sviktende eldreomsorg i Oslo, også den som ligger på bydel. Rødts forslag innebærer reelt sett å frita byrådet fra det parlamentariske ansvaret for de tjenester som ligger på bydelsnivå. Fra SVs side mener vi at dette er uklokt. Hvis vi skulle komme opp i en situasjon med at det avdekkes alvorlig omsorgssvikt innen barnevern eller hjemmetjenester på bydelsnivå skal byrådet – som nå  - ha det politiske ansvar for dette. Og bystyreflertallet kan ikke bare tildele bydelssektoren for lite budsjettmidler, og samtidig si at konsekvensen av dette er bydelsutvalgets ansvar," sa jeg bl.a. da bystyret behandlet forslaget.


Oslo bystyre 11. nov 2009
Ivar Johansen, SV

Sak 335 Privat forslag fra Erling Folkvord om demokratisering av ordningen med bydelsutvalg

Ordfører;

Det er bra at også Rødt har kommet etter, og sloss for bydelsordningen.

Jeg har vært med såpass lenge at jeg husker deltakelse i mange debatter i bydelsreformens første år hvor RV argumenterte mot den desentralisering som bydelsorganisering innebar.

Rødt reiser 2 forslag:

SV støtter selvsagt forslaget om at myndigheten til å ansette bydelsdirektører overføres til hvert bydelsutvalg.

SV har selv fremmet dette forslaget i bystyret ved flere anledninger, senest behandlet bystyret et slikt SV-forslag 17. desember i fjor.

Forslaget skulle formelt sett derfor vært avvist.Men når Rødts forslag allikevel er sendt fram til behandling stemmer vi selvsagt for.

Det er et riktig prinsipp at bydelsutvalgene selv ansetter den administrative leder for den lokale bydelsadministrasjonen.

SV støtter derimot ikke forslaget om at bydelsutvalget skal bli hver bydels øverste myndighet på de saksfelt som bystyret har delegert til bydelsutvalget.

Jeg skulle tro at Fr.P-byråd Sylvi Listhaug vil vært lykkelig for et slikt vedtak, for på ethvert problem som oppstår på bydelsnivå på områder som ligger til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ser vi at byråden umiddelbart skyver ansvaret fra seg: ansvaret skyves enten oppover - til Staten, eller nedover – til bydelen eller en bydelsansatt. Byråden selv har intet ansvar.

Sånn er det naturligvis ikke. Det er Fremskrittspartiet, ved byråd Listhaug, som har det politiske ansvar for sviktende eldreomsorg i Oslo, også den som ligger på bydel.

Rødts forslag innebærer reelt sett å frita byrådet fra det parlamentariske ansvaret for de tjenester som ligger på bydelsnivå.

Fra SVs side mener vi at dette er uklokt. Hvis vi skulle komme opp i en situasjon med at det avdekkes alvorlig omsorgssvikt innen barnevern eller hjemmetjenester på bydelsnivå skal byrådet – som nå  - ha det politiske ansvar for dette. Og bystyreflertallet kan ikke bare tildele bydelssektoren for lite budsjettmidler, og samtidig si at konsekvensen av dette er bydelsutvalgets ansvar. Følgende av Rødts forslag er at det er bydelspolitikerne på Søndre Nordstrand alene som har ansvar for at budsjettene i år sprekker med nærmere 100 millioner, og ikke det byråd og bystyreflertall som har gitt dem utilstrekkelig driftsvilkår.

Rødt har nok de beste hensikter med sitt forslag, men for de mange i denne byen som er avhengige av gode og tilstrekkelige offentlige tjenester kan det ha særs alvorlige negative konsekvenser.

Les fra bystyrebehandlingen