Offentlig styring

Borgerlig budsjettforlik i Oslo: Bla, bla, bla

Borgerlig budsjettforlik i Oslo: Bla, bla, blaK14 Vedlikehold av kirkebygg

"Bystyret ber Byrådet opprettholde en jevnlig dialog med Kirkelig Fellesråd om vedlikeholdsetterslepet for kirkene i Oslo."

Dette er en av svært mange ordrike, men innholdsløse, vedtaksformuleringer, Venstre og Kristelig Folkeparti har fått overbevist budsjettkameratene Høyre og Fremskrittspartiet til å gå inn for.

Får man ikke særlig gjennomslag for penger eller forpliktende tiltak kan man jo alltids få til krav om at de skal prate sammen.......
Eller man kan få vedtak i bystyret om at byrådet skal produsere en masse notater til bystyret.....

Les flere eksempler under.


H7. Nettsted for frivillighet
Bystyret ber byrådet orientere bystyret om opprettelsen av nettstedet som skal formidle kontakt mellom kommunen og frivillige organisasjoner innen helse- og rusfeltet, herunder  hvordan kommunen bruker dette nettstedet for å formidle sine behov for tjenester innen feltet.

H10 Organisering av kommunale boliger
Byrådet bes orientere bystyret med et notat som redegjøre for behovet og planer for videre  nybygging, eller kjøp av tilpassede boliger for personer med nedsatt boevne.

H17. Oversikt over aktører på rusfeltet
Bystyret ber byrådet komme med en oversikt over de ulike aktørene som arbeider på rusområdet, og hva hver enkelt av de offentlige og ideelle organisasjonene arbeider med i den varslede rusmeldingen.

K6. Redusert byråkrati i skolen
Byrådet bes gjennomføre en vurdering av hvilke tiltak som kan bidra til at byråkratiet i Osloskolen kan reduseres.

H12 Fysioterapi
Byrådet bes fremme sak om tilgang på fysioterapitjenester i Oslo. Det bør være et mål at tilgangen på fysioterapeuter med refusjonsrett ikke reduseres.


Eller dette, hvor man ber om orientering om noe som har vedtatt politikk i særs mange år:

H11 Spredning av kommunale boliger.
Bystyret bes orientere om resultatet av kommunens strategi, med å spre de kommunale boligene, og dessuten lage mål for hvordan man skal komme videre i strategien.

Kommentarer   

0 #1 Johannes Wilm 25-11-2009 22:20
Godt poeng! Dessverre tar slikt papirvelde og notater om notater om ingenting utrolig mye plass, også på venstresiden. I studentparlamen tet var det i hvert fal slik at vi brukte brorparten av tiden på å slås for kommaer i resolusjoner som ba om en redegjørelse/ut greining av et eller annet felt som vi eegntlig veldig godt visste hva vi mente om allerede før hele prosessen startet. Ga ikke akkurat sma¨k på mer parlamentarisk politikk.
Er ikke mye av dette bare taktikk for ikke å måtte gjøre noe konkret? Hva er strategiene deres for å kutte ned på mengde svada?
0 #2 Ivar J 25-11-2009 22:27
klart at når - som over Venstre og Kristelig Folkeparti - gjennom lange forhandlinger har fått "gjennomslag" for notater og orienteringer, så er det som en konsekvens av at de krevde konkrete handlinger/tilt ak, men ble avvist med papirer og uforpliktende preik. Strategien vår må da først være å avsløre preiket og kreve konkrete handlinger. Og så må vi på venstresida - som du selv også påpeker - bli flinkere til ikke å pålegge dyktige fagfolk å produsere masse ord, men få tid til å utføre faget.
0 #3 Øyvind Michelsen 26-11-2009 08:28
Man trenger ike dialog, men penger til kirkebyggene! Oslo har i henhold til Grunnloven og Kirkeloven mfl ansvaret for byens 58 menigheter og kirkbygninger. Mange av disse er historiske kulturbygg. Den eldste ligger på St.Hanshaugen og er 900 år gammel. Sagene kirke ligger brakk og reparasjoner som har stoppet opp har gjort at kirken er stengt på tredje året. Østkantens Dom ligger stengt og forlatt!
Kirken har ett tusen års tradisjon og kulturhistorie bak seg i Oslo. Når KrF nøyer seg med at man skal samtale om problemene så er de jammen fornøyd med lite! Etterslepet på kirkevedlikehol det beløper seg til et hundretalls millioner kr så de får mye Å SNAKKE OM fremover!
0 #4 Johannes Wilm 26-11-2009 08:29
Hva med å omdanne noen av de ubrukte kirkene til offentlige badehus? Det ble Stalin populær med... ah vent, det har de jo heller ikke penger til. Glem det.
0 #5 Øyvind Michelsen 26-11-2009 08:30
Selv om Oslos kirker har 83 % av byens befolkning som medlemmer er de for dårlig besøkt og kirken i Oslo må selv vurdere om vi kunne klare oss med færre menigheter og kirkebygg. De andre trossamfunnene feks den Katolske kirke i Oslo sliter med sprengfylte kirker, dårlig økonomi og mangel på kirkebygg så de burde finnes løsninger trossamfunnene i mellom.
0 #6 Johannes Wilm 26-11-2009 08:30
Enig i at man først må forsøke å få fordelt bygningsmassen de ulike trossamfunnene imellom, om mulig må statskirken avlevere bruksretten på noen av dem med tvang. Men når det kommer til styket så er det jo offentligheten i sin helhet som betaler for disse byggene, så hvis ikke de religiøse klarer fylle dem (uansett om de formelt har X% medlemmer), så må man kunne se hvilke andre bruksområder som finnes for disse bygg uten å ødelegge dem (svømmebaseng var ikke helt seriøst).
0 #7 Sigmund Vefring 04-12-2010 02:42
Her var det mye surmaga kritikk. Sannheten er at med mange av disse vedtakene har KrF og Venstre fått til større og mindre budsjettøkninge r i tillegg. Og når man ser at byrådet nedprioriterer viktige saksfelt eller områder som allerede er neglisjert er det bra å gjøre intensjonvedtak som vi kan arrestere dem på senere.Nå er Sagene kirke gjenåpnet og i høstens budsjett er kirkebudsjettet økt kraftig i forhold til budsjettet, så det så :-)
0 #8 Ivar J 04-12-2010 02:57
Forholdet er jo at Kr.F og Venstre får - i hovedsak - gjennom nøyaktig det samme hvert år.

Og når neste budsjett kommer har Byrådet strøket nøyaktig det samme som V og Kr.F er opptatt av, og fikk i gjennom ved forrige budsjettforhandling.

Og det samme gjentar seg: gjennom "harde" forhandlinger blir det lagt tilbake.
Dette er politisk lek, og jeg skjønner ikke at Kr.F og V lar seg pille ved nesa på denne måten.

Legg til kommentar