Offentlig styring

Borgerlig budsjettforlik i Oslo: Bla, bla, bla

Borgerlig budsjettforlik i Oslo: Bla, bla, blaK14 Vedlikehold av kirkebygg

"Bystyret ber Byrådet opprettholde en jevnlig dialog med Kirkelig Fellesråd om vedlikeholdsetterslepet for kirkene i Oslo."

Dette er en av svært mange ordrike, men innholdsløse, vedtaksformuleringer, Venstre og Kristelig Folkeparti har fått overbevist budsjettkameratene Høyre og Fremskrittspartiet til å gå inn for.

Får man ikke særlig gjennomslag for penger eller forpliktende tiltak kan man jo alltids få til krav om at de skal prate sammen.......
Eller man kan få vedtak i bystyret om at byrådet skal produsere en masse notater til bystyret.....

Les flere eksempler under.


H7. Nettsted for frivillighet
Bystyret ber byrådet orientere bystyret om opprettelsen av nettstedet som skal formidle kontakt mellom kommunen og frivillige organisasjoner innen helse- og rusfeltet, herunder  hvordan kommunen bruker dette nettstedet for å formidle sine behov for tjenester innen feltet.

H10 Organisering av kommunale boliger
Byrådet bes orientere bystyret med et notat som redegjøre for behovet og planer for videre  nybygging, eller kjøp av tilpassede boliger for personer med nedsatt boevne.

H17. Oversikt over aktører på rusfeltet
Bystyret ber byrådet komme med en oversikt over de ulike aktørene som arbeider på rusområdet, og hva hver enkelt av de offentlige og ideelle organisasjonene arbeider med i den varslede rusmeldingen.

K6. Redusert byråkrati i skolen
Byrådet bes gjennomføre en vurdering av hvilke tiltak som kan bidra til at byråkratiet i Osloskolen kan reduseres.

H12 Fysioterapi
Byrådet bes fremme sak om tilgang på fysioterapitjenester i Oslo. Det bør være et mål at tilgangen på fysioterapeuter med refusjonsrett ikke reduseres.


Eller dette, hvor man ber om orientering om noe som har vedtatt politikk i særs mange år:

H11 Spredning av kommunale boliger.
Bystyret bes orientere om resultatet av kommunens strategi, med å spre de kommunale boligene, og dessuten lage mål for hvordan man skal komme videre i strategien.