Offentlig styring

Høyre, Fr.P og Venstre: Byrådene må ha rett til, på sviktende grunnlag, å gi kommunalt ansatte refs i media

Høyre, Fr.P og Venstre: Kommunens politiske ledelse må kunne henge ut ansatte i media  Jeg jobber i det private næringsliv. Der ville det vært helt utenkelig at administrerende direktør - uten å innhentet fakta, snakket med meg på forhånd , eller varslet meg - ville gitt meg offentlig korreks i media for en angivelig feil en tabloidpreget avis hevder jeg har begått.  Men det borgerlige flertallet i bystyrets finanskomite ser ikke behov for å fastslå at sånn er god arbeidsgiverpolitikk også i Oslo kommune. Som Høyres gruppeleder sa: - De ønsker ikke slik å begrense byrådenes handlingsrom.

I bystyrets finanskomite onsdag ble SV og Arbeiderpartiet stående alene om disse synspunkter:

"Komiteen mindretall, medlemmene fra A og SV viser til at byrådet er øverste ledelse for den samlede kommunale administrasjon.

En eventuell kritikk fra byrådet/byrådenes side av konkrete tjenestesteder eller ansatte bør framføres tjenestevei, og/eller direkte overfor dem dette gjelder.

I en presset mediehverdag kan det allikevel hende at slik kritikk blir fremført i offentligheten. Da er det viktig at de ansatte / tjenestestedet blir varslet - og evt også får mulighet til å gi sin versjon av saken - slik at de ikke først hører om kritikken gjennom media.

Dersom det skulle vise seg at kritikken var uberettiget skal byrådet sikre at korrigering skjer både overfor dem det gjelder og gjennom offentligheten."

Les om sakens bakgrunn


Høyre, Fr.P og Venstres begrunnelse var:

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre legger til grunn at byrådet behadler medarbeidere i Oslo kommune med respekt og utviser et godt skjønn ved besvaring av mediehenvendelser.

Disse medlemmer vil samtidig understreke at fri meningsutveksling og debatt er en grunnpilar i vårt demokrati. Det vil være oppsiktsvekkende dersom finanskomiteen lager retningslinjer for hvordan byrådet skal ytre seg i media. Selv om hensiktem skulle være den beste vil slike retningslinjer svekke byrådets muligheter til å delta i den offentlige diskusjon knyttet til eventuelle negative sider ved det kommunale tjenestetilbudet. Det vil ikke være forenlig med vårt styresett.

Sakens bakgrunn er:

Dagbladet hadde 4. august 2009 to større oppslag med overskriftene ”MS-syke Bente ble forlatt hjelpeløs” og ”-Nattevaktene bør politianmeldes”, en sak fra bydel Østensjø.I den sammenheng uttalte byråd Sylvi Listhaug: ”Slik skal vi ikke ha det. De som mottar hjelp må få bestemme hvordan de vil ha ting i den grad det er mulig. Dette høres ytterst spesielt ut, og jeg vil be bydelen om en redegjørelse."

Byråden har altså som praksis FØRST å henge ut/kritisere kommunalt ansatte i media, og først DERETTER å undersøke sakens fakta.

Bydelens redegjørelse viste at de ansatte/bydelen hadde opptrått en forbilledlig, og dette er også bekreftet av Helsetilsynets gjennomgang av saken.
Normalt anstendighet tilsier da at byråden overfor bydelens ansatte og offentligheten beklager at hun urettmessig har hengt ut de ansatte.
I notat til bystyrets finanskomite av 3. desember 2009 skriver hun at hun ikke vil gi noen slik beklagelse.