Offentlig styring

Ti bud til en politiker som vil være i folkets tjeneste

Ti bud til en politiker som vil være i folkets tjenesteI disse tider nominerer partiene rundt om i det ganske land tusenvis av folkevalgte som skal stille som kandidater til bystyrer, kommunestyrer og fylkesting. Det kan være god grunn til å formulere noen bud for en by- og kommunepolitiker som vil være i folkets tjeneste.

I Klassekampen i dag har jeg formulert ti bud til en politiker som vil være i folkets tjeneste.


Ti bud til en politiker som vil være i folkets tjeneste

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)

I disse tider nominerer partiene rundt om i det ganske land tusenvis av folkevalgte som skal stille som kandidater til bystyrer, kommunestyrer og fylkesting. Det kan være god grunn til å formulere noen bud for en by- og kommunepolitiker som vil være i folkets tjeneste.

1.

Ikke glem hvem du skal representere: spør deg alltid hvems interesser det forslaget som behandles vil ivareta .  Vi lever i et klasse- og forskjellssamfunn, og de færreste vedtak i et kommunestyre er verdinøytrale.

2.

Ikke ta for gitt at administrasjonens innstilling, begrunnet i ”faglige syn”, er nøytral.  Innkall alternative miljøer til kommunestyrets behandling, eller sjekk selv ut hva relevante fagmiljøer måtte mene. Jeg sørger alltid selv for å sende saker som bystyret skal behandle ut på ”høring”, og får gjennom dette inn informasjon som er helt avgjørende for å kunne ta et riktig standpunkt.

3.

Skap allianser og mobilisering utenfor Rådhuset: Folkevalgte er ikke upåvirkelige, så sørg for at de som berøres av beslutningen er kjent med forslaget som er til behandling. Veiled de som ikke har råd til å kjøpe rådyr lobbybistand fra First House og dess like, slik at de også finner virkemidler og kanaler for å nå fram med sitt syn.

4.

Ikke la deg dupere av volumiøse saksdokumenter, pakket inn i et vanskelig tilgjengelig språkbruk. Krev en saksframstilling som er kortfattet og forståelig.  Volumiøse saksdokumenter er ofte et taktisk maktpolitisk virkemiddel fra administrasjonen, som vet at også du har begrenset tid.

5.

Den viktigste jobben du gjør som folkevalgt skjer ikke i Rådhuset, men ute på arbeidsplasser,  utdanningsinstitusjoner og i møte med kommunens innbyggere.  Lås deg derfor ikke inn i Rådhuset, men sørg for å være alle de steder der folket møtes.  Jeg mener vi skal ha færrest mulig heltidspolitikere og politiske broilere. Folkevalgte bør ha en vanlig jobb, reise med samme T-bane og stå i de samme køer som innbyggerne ellers.

6.

Som folkevalgt er du også ombud. Avvis administrasjon eller andre folkevalgte når de sier at du ikke skal blande deg bort i enkeltsaker. Det er nettopp enkeltsakene som er selve lakmus-testen på om teorien (de formelle regelverk og vedtak) stemmer med virkeligheten (avgjørelsen i enkeltsaker for innbyggerne).

7.

Du skal være i folkets tjeneste. Gjem deg ikke bak hemmelige telefonnummere, mailadresser og sånt, men gjør deg maksimalt tilgjengelig på blogg, Twitter, Facebook og andre medier.  Velgerne har valgt deg for at du skal ivareta deres interesser og være tilgjengelig for dem, hele døgnet.

8.

Forvaltningens saksdokumenter er innbyggernes eiendom. Ta derfor initiativ til at dokumentene er tilgjengelig på nett, tilgjengelig for alle. Åpenhet tjener fellesskapet, og du må aktivt sloss mot en hemmeligholdskultur og lukkede møter hvis hensikt er å skjule innbyggernes innsyn i ubehagelige opplysninger. Slik vi så Fr.P-byråd Sylvi Listhaug unnlot å journalføre 150 dokumenter om skandaleprosjektet Altea, hvor byråden har ansvaret for å rotet bort 35 millioner av felleskapets midler. Om nødvendig: vær illojal mot systemet, og vis din lojalitet med innbyggerne.

9.

Inngå kompromisser: Intet parti har flertall alene, og du må derfor skape allianser med andre partier og enkeltrepresentanter for å få til vedtak som dreier politikkens lengst mulig i positiv retning. Et parti er ikke noen menighet, slik at det ofte er mulig å spille på lag med konstruktive krefter i andre partier for å dreie politikken i rett retning.

10.

Som folkevalgt skal du være legmenneske, og har begrenset tid. Administrasjonen og fagfolkene står til din disposisjon, og du må – normalt – stole på at de kan, og skal kunne, sakene bedre enn deg. Folkevalgtrollen er overordnet styring, og du bør ikke konkurrere om å kunne detaljene bedre enn fagfolkene i administrasjonen.  Kommunestyret har begrenset tid, og dersom du konsentrerer deg om detaljene får du ikke tid til overordnet styring. Da har administrasjonen overtatt styringen, ved at de utformer overordnet politikk gjennom sin praksis.

Still opp til valg, i folkets tjeneste.

(Klassekampen 30. oktober 2010)

Følg meg på Twitter eller Facebook

Kommentarer   

0 #11 Ivar J 30-10-2010 23:32
Espen: Din kommentar vedr tilgjengelighet ; ta det ikke så bokstavelig akkurat dette med "hele døgnet", da. Det var mest en kommentar mot de som vil skjerme seg mot at velgerne skal få kontakt med dem. Og jeg ser at det dessverre er en del slike.
0 #12 Ivar J 30-10-2010 23:40
Torstein: Ja, skjønner at du kan se en motsetning i dette med færre/få heltidspolitike re og større grad av kontakt med byens innbyggere.

Men nå har jeg jo samtidig både stilt større krav til saksdokumentene og tilretteleggels e fra administrasjone ns side. Og at vi skal være mindre detaljorientert og i større grad drive overordnet styring.

Men viktigst for meg er: flest mulig av de folkevalgte må ha direkte kontakt med det pulserende arbeidsliv, ved selv å være en del av det. Vi har en del broilere/heltidspolitike re som aldri har vært ute i et normalt arbeidsliv.

Prinsipielt ville jeg heller ønsket meg at alle Oslos 59 bystyremedlemme r var frikjøpt f.eks. 15 %, enn 11 som er på heltid. Så vet jeg naturligvis at alle ikke ville hatt mulighet til å gå inn på en sånn deal, men det er en annen sak.
0 #13 Marianne Borgen 31-10-2010 18:19
I disse nominasjonstide r synes jeg Ivar Johansen har formulert noen gode råd til alle oss som er og vil være politiske ombud i vårt folkevalgte demokrati!!

Legg til kommentar