Offentlig styring

Bydel Østensjø i vanskelig økonomisk situasjon: Får nei til å utsette brukervalg

Bydel Østensjø i vanskelig økonomisk situasjon: Får nei til å utsette brukervalgBydel Østensjø står i en svært vanskelig økonomisk situasjon, og må i 2011 kutte aktivitetsnivået med hele 50 millioner.  Da sa bydelsutvalget; vi ber om å få utsette innføring av brukervalg i hjemmesykepleien, for på den måte å spare administrative ressurser og budsjettmidler.

De budsjettmidler de rår over krever en streng prioritering. De er ikke i stand til både å yte tilstrekkelig i forhold til lovpålagte tjenester, unngå å bryte inngåtte kontrakter og innføre nye kostnadskrevende ordninger. De ber om få lov til å prioritere det viktigste først: få orden på bydelens økonomi. 

At bystyreflertallet sier nei til dette er nok reelt sett å bidra til en svekkelse av bydelens evne til økonomisk å komme på rett kjøl igjen.


Oslo bystyre 16. februar 2011
Ivar Johansen, SV

Sak Forslag til budsjett 2011 for bydel Østensjø – Anke over bydelsutvalgets vedtak i sak 209/10, 16. desember 2010

Ordfører;

Bydelsutvalg Østensjø er ekstremt lojale, både til bystyrets overordnede  vedtak  og til bystyrets vedtatte økonomireglement.

Bydelen er i en særs vanskelig økonomisk situasjon og skal redusere aktivitetsrammen med mer enn 50 millioner kroner. Det er ekstremt krevende.

Finanskomiteens flertall sa senest i møte 1. desember: ”det kan ikke aksepteres at bydelsutvalget med åpne øyne fatter vedtak som bidrar til å øke merforbruket.”

Bydelsutvalget tar selvsagt slike entydige beskjeder fra bystyrets flertall. De ser at å innføre en ny ordning i bydelen, brukervalg også for hjemmesykepleien, vil bidra ”til å øke merforbruket.”  Helt lojalt vurderer de det derfor som klokt å utsette innføringen, for gjennom dette å spare penger som kan bidra i retning av budsjettbalanse.

De vet at dette kan være i strid med hva bystyret måtte ønske hva gjelder brukervalg, og derfor sender bydelen en søknad til bystyret om å få lov til å vente et år med å innføre brukervalg, jfr. vedtakspunkt 4 og henvendelse til bystyret fra Østensjø bydel datert 23. desember 2010.

Bystyret fatter mange prinsipielle vedtak om innføring av nye ordninger, men hvor Byrådets anbefaling overfor bystyret er at dette gjennomføres i tråd med de årlige budsjettvedtak. Eller sagt med andre ord: når det er praktisk mulig og når det er funnet penger til det.

Bystyret har vedtatt at brukervalg i hjemmesykepleien skal innføres i alle bydeler, men om gjennomføringstidspunkt har bystyret kun sagt: ”Implementeringen finner tidligst sted fra høsten 2009”.  Med andre ord er det Byrådet selv, og ikke bydelene (og i alle fall ikke bydel Østensjø) som sier at de er klar til å gjennomføre dette fra 1. april.

En bydel som står overfor så store utfordringer som bydel Østensjø gjør klokt i først og fremst for dette året å prioritere å få skuta på rett kjøl – økonomisk sett – med det de i dag driver med, framfor å innføre nye ordninger. Derfor ønsker Arbeiderpartiet og SV å imøtekomme bydelens ønske om utsette innføring av brukervalg for hjemmesykepleien til 2012.

Derimot mener vi det ikke er rimelig å sette inntaksstopp for nye brukere når det gjelder praktisk bistand, vedtakspunkt 2.  Dette er et tilbud Østensjø, på linje med øvrige bydeler, allerede har i dag og det er tvilsomt om det økonomisk sett kan være noe å spare på å sette inntaksstopp for nye brukere. Dette vil også gi en uheldig forskjellsbehandling av brukerne.

Bydel Østensjø er i en økonomisk situasjon hvor de samlet sett i forhold til de budsjettmidler de rår over ikke er i stand til både å yte tilstrekkelig i forhold til lovpålagte tjenester, unngå å bryte inngåtte kontrakter og innføre nye kostnadskrevende ordninger. De ber om få lov til å prioritere det viktigste først: få orden på bydelens økonomi.  At bystyreflertallet sier nei til dette er nok reelt sett å bidra til en svekkelse av bydelens evne til økonomisk å komme på rett kjøl igjen.

Følg Ivar Johansen på Twitter eller Facebook.

Kommentarer   

0 #1 Liv Hartmark 18-02-2011 00:34
Eldreomsorgen er en skam i dette landet.Hilsen hjelpepleier med 25 års fartstid i yrket.
0 #2 Tedd Urnes 18-02-2011 00:34
Et resultat av urealistisk budsjettarbeid fra de som styrer Oslo og det er dessverre ikke AP eller SV.

Legg til kommentar