Offentlig styring

Kommunalt ansatt: Ikke inhabilitet ved partipolitiske verv

Ikke inhabilitet ved partipolitiske vervEn ansatt i Plan- og bygningsetaten ville få begrenset stt arbeidsområde vesentlig dersom hun påtok seg et verv i det lokale SV-laget. Etaten skrev bl.a:

”Hvis du påtar deg dette vervet kan du på grunn av reglene om habilitet ikke være saksbehandler eller treffe beslutninger i saker hvor denne bydelen (din valgkrets) er berørt. Hovedgrunnen til dette er å sikre tillit til forvaltningen, slik at det ikke skal oppstå situasjoner som er egnet til å trekke i tvil saksbehandlerens/beslutningstakerens upartiskhet."

Jeg tok saken opp med Byrådet, som i notat til bystyrets finanskomite konkluderer med: "Jeg anser ikke at Grorud SV er part i noen av sakene saksbehandleren er engasjert i gjennom sitt arbeid i Samferdselsetaten", men det vil naturligvis kunne være enkeltsaker hvor hun - ut fra en konkret vurdering - allikevel vil kunne være inhabil. En nyttig avklaring.


Til: Finanskomiteen
Fra: Byråden for miljø og samferdsel
21.02.2011

Notat nr.: VEDRØRENDE POLITISKE VERV FOR ANSATTE I OSLO KOMMUNE, SPØRSMÅLFRA IVAR JOHANSEN, SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Det vises til spørsmål fra Ivar Johansen (SV) av 20.1.2011 om en ansatt i Samferdselsetaten somarbeider med Groruddalsprosjektet. I anledning en forespørsel om å stille som leder i lokallaget iGrorud SV, ba vedkommende om arbeidsgivers syn på dette.

Johansen viser til arbeidsgivers tilbakemelding til den ansatte:

”Hvis du påtar deg dette vervet kan du på grunn av reglene om habilitet ikke være saksbehandler eller treffe beslutninger i saker hvor denne bydelen (din valgkrets) er berørt. Hovedgrunnen til dette er å sikre tillit til forvaltningen, slik at det ikke skal oppstå situasjoner som er egnet til å trekke i tvil saksbehandlerens/beslutningstakerens upartiskhet. Som ansatt har du også en selvstendig plikt til å varsle hvis du kommer oppi en situasjon hvor du er inhabil, og er du i tvil skal spørsmålet legges frem for nærmeste leder.

Det forventes i tillegg at du er meget nøye med at rollene ikke blandes, bla ved at du er nøye med hvem du uttaler deg som."

Johansen ber om en tilbakemelding på hvordan byråden vurderer en slik fortolkning av regelverk rundt habilitet.

Svar:

Saken gjelder en ansatt saksbehandler med hovedarbeidsoppgaver innenfor Groruddalsprosjektetsom ønsker politisk lederverv i en bydel i Groruddalen. Groruddalsprosjektet har en rekke satsningsområder som omhandler blant annet areal- og transportplanlegging. Saksbehandleren har ikke vedtaksfullmakt, men vil stå for utredninger. Jeg viser til at habilitetsreglene i forvaltningsloven omfatter både vedtak og tilrettelegging av vedtak.

Det vises til forvaltningslovens § 6, 2. ledd:

“ Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.”

Jeg anser ikke at Grorud SV er part i noen av sakene saksbehandleren er engasjert i gjennom sitt arbeid i Samferdselsetaten, men som tilrettelegger for vedtak vil det etter mitt syn kunne oppstå situasjoner der saksbehandlerens politiske verv kan føre til at etatens vedtak kan trekkes i tvil.

Saksbehandleren bør være bevisst denne muligheten og at eventuelle “gråsoner” må avklares opp mot konkrete saker vedkommende har ansvar for i sin stilling i Samferdselsetaten.

Videre må det presiseres at det ikke er slik å forstå at vedkommende saksbehandler ansees inhabili en hver sak som vedkommende har i Groruddalsprosjektet.

Med hilsen

Jøran Kallmyr

byråd

Godkjent og ekspedert elektronisk

Kopi til: Samferdsels- og miljøkomiteen

Kommentarer   

0 #1 Svein Bendik Hansen 22-02-2011 11:34
Greit nok, men tror du folk som står i den posisjon står fremst på barrikadene å peke på klanderverdige ting i en kommune hvor rådmann og andre toppledere må utfordres? Glem det!
0 #2 Åse-Kari Kobbersletten 22-02-2011 11:34
Det du hevder stemmer veldig dårlig med min erfaring. Som ansatt er du bundet gjennom lojalitetsplikt en, men som politiker ser jeg folk som slår seg løs... ;-)
0 #3 Svein Bendik Hansen 22-02-2011 12:41
Jeg vil ha eksempler.
0 #4 Annelise Nielsen 22-02-2011 12:42
Vi må da ikke dømme folk før vi har bevis, ansatte i kommunen kan da engasjere seg politisk uten å bryte lojaliten. Hva da med alle tillitsvalgte i bedriftene, er de ikke lojale hvis de tar opp forhold i bedriften. Nei, de har lover og avtaler å holde seg til.
0 #5 Åse-Kari Kobbersletten 22-02-2011 12:42
Nettopp - i krafta av sitt verv har man anledning til å ta opp saker som man i en ordinær arbeidssituasjo n ikke har forum for å drøfte.
0 #6 Haakon 22-02-2011 20:16
Annelise :
Det er derfor vi har habilitetsregle r. Det er derfor det blir bråk når Navarsete tar imot smykker eller Støre tepper.
Det er ikke sikkert de lot seg korrumpere. Men! Det skal ikke være noen tvil.
Derfor må vi ha klare linjer.

Nå er det klart at Venstresiden har kritisk blikk på "Gutteklubben grei" og hvordan man opererer på tvers i næringslivet. Med ditt syn vil det bety at Gutteklubben grei er helt ok. Inntil noe skummelt blir avdekket.

Er det slik ?
0 #7 Øyvind Michelsen 23-02-2011 09:02
Det er ikke nødvendig å sparke opp åpne dører! Kommuneansatte er likeverdige borgere med alle andre som har helt andre arbeidsgivere! Alle i Norge stiller likt og de eneste som ikke i følge lovverket kan stille til valg er noen i kongefamilien og noen høyere embedsmenn, ellers kan alle rikets innbyggere stille til valg i politiske partier eller la vær. Jeg hadde ikke en gang giddet å spørre arbeidsgiver om dette for dette har arbeidsgiver ingen verdens ting med. Grunnloven § 100 ligger fast for alle innbyggere i Norge! Derimot å undertegne politiske opprop med navn og arbeidsgiverste d gjør man ikke for arbeidsgiver vil ikke være forbundet med mine politiske sysnpunkter og skal få slippe det!
0 #8 Barbro Eide 23-02-2011 09:02
Tusen takk for den skikkelige jobben du har sørget for at ble gjort her, Ivar! Jeg synes jo trass alt, selv om det var dumt at denne lovende lederkandidaten ikke kunne stille i Grorud SV, at svaret vi fikk var ordentlig og ganske rimelig. Så får man synes hva man vil, men en begrunnelse er på bordet. Barbro Eide, tidligere leder i Grorud SV
0 #9 Haakon 23-02-2011 16:22
Øyvind.
Selvfølgelig kan man stille til valg for hva man vil.
Det er en del av demokratiet.
Men - at man samtidig kan ha en hvilken som helst jobb står det ikke noe om i loven.

Det ser ut som vi får mer sammensurium av roller med Ivars politikk. En periode jeg trodde vi var ferdig med i dette landet.
0 #10 Ivar J 23-02-2011 16:53
Haakon: Det er 314.000 arbeidstakere som er bosatt i Oslo, og det er 43.000 ansatte i Oslo kommune.

Det er altså ikke slik at 14 % av Oslos yrkesaktive er utelukket fra å være samfunnsaktive, ved f.eks. å ta verv i politiske partier. Det er ikke inhabilitet i seg selv å være politisk aktiv.

Du blir ikke generelt inhabil til å behandle alle saker vedrørende forhold i bostedsbydelen din, bare fordi du er medlem av et politisk parti. Dette er ikke "Ivars politikk", men i dette tilfelle beskrevet av et Høyre/Fr.P-byrå d. Det er ganske enkelt gjeldende juss.

Legg til kommentar