Offentlig styring

Oslo 2010: Svakeste kommuneregnskap siden 2003

Oslo 2010: Svakeste kommuneregnskap siden 2003Byrådet har avgitt Oslo kommunes foreløpige årsregnskap for 2010. Byrådet oppsummerer årsregnskapet slik: "Netto driftsresultat ble positivt med 448 mill, som er 1 051 mill bedre enn regulert budsjett."

Men realiteten er noe annerledes. Det er ren regnskapsteknikk som pynter på regnskapstallene for kommune-Norge, og først og fremst pensjonsutgifter som skyves fram i tid og momskompensasjon på investeringer - penger som ikke har noe med drift å gjøre - som sørger for at det offisielle tallet blir langt bedre enn virkeligheten. 

Som ukeavisa Kommunal Rapport påpeker i siste nummer hva gjelder Oslo-regnskapet: "Oslo kommune er blant dem som reddes av regnskapsteknikken. Et premieavvik på pensjon på hele 1,3 milliarder gjør at driftsresultatet blir 450 millioner kroner i pluss. Det er likevel det svakeste resultatet siden 2003, da kommunen hadde driftsunderskudd."


Dette er KS sin kortversjonsanalyse av Oslos regnskap for 2010:

Tallene for Oslo kommune viser at driftsinntektene vokser med 3,3 pst og driftsutgiftene med 4,9 pst (eksklusive avskrivninger med 4,5 pst). Dette fører til en svak svekkelse av bruttodriftsresultat eksklusive avskrivninger fra 1,8 pst i 2009 til 0,6 pst i 2010.

Renter og avdrag netto som er en netto inntekt i Oslo går med nær 60 pst slik at det positive bidraget inn mot netto driftsresultat reduseres fra 1,4 pst i 2009 til 0,5 pst i 2010. Renteutgiftene stiger med nær 9 pst, mens renteinntektene inklusive eieruttak og utbytte faller med 6,3 pst. Avdragene øker med nær 26 pst.

Samlet fører dette til at netto driftsresultat faller fra 3,2 pst av driftsinntektene i 2009 til 1,1pst i 2010. I Oslo fører pensjonsavsetningen (premieavvik og amortiseringen av tidligere årspremieavvik) til en høyere inntektsføring i 2010 med enn i 2009. Fra 1,230 mrd. kr i 2009 til 1,316 mrd. kr (3,4 pst av driftsinntektene) i 2010. Investeringene i Oslo går ned med omlag 7,9 pst fra 4,30 mrd. kr i 2009 til 3,96 mrd. kr i 2010.

Les KS sin regnskapsundersøkelse her

Legg til kommentar