Offentlig styring

Politikere med tillit

Politikere med tillitKommune- og fylkespolitikere gjør en jobb det står respekt av, dessverre ser vi ikke alltid den respekten fra sentrale politikere, skriver KS-lederne Halvdan Skard og Sigrun Vågeng i en kronikk i dagens Aftenposten.

De følger bl.a. opp en uttalelse fra kommunalminister Navarsete: «Handlingsrommet til lokalpolitikarane blir mindre, dei statlege byråkratane og reguleringane fleire. Kvar for seg er det gode grunnar for at sektorstyresmaktene strammar grepet. Men samla sett blir utviklinga uheldig.»

En klok kronikk, om et viktig tema.

Les kronikken

Kommentarer   

0 #1 Mette Vaagan Slåtten 27-05-2011 20:58
Det er viktig at SV ser at statlig styring i større grad sikrer likhet enn om alt avgjøres på lokalt plan. Ikke alle SVere er like bevisste omkring dette etter min mening.KS ble f.eks kjempeglad da forhandlinger omkring lønna til lærerne ble overført fra staten til kommunene og KS.
0 #2 Ola Vaagan Slåtten 27-05-2011 20:59
Statlig styring er en ting vi trenger. Men tillit må ikke minst bygges nedenfra, gjennom aktive lokalsamfunn der folk inkluderes og trives. Den tilliten kan begrunne og muliggjøre en sterk stat. Livsfarliog å snu dette på hodet. Dette er forstått bedre i SVs nye program, etter hva jeg forstår. Så er det noen dilemmaer, ingen er for lokaldemokrati når det kommer til deres kjernesaker. FRP vil ha likt helsetilbud etc... Verden er full av dilemmaer, desto før en innser det, desto mindre sjans for å tro på maoisme, ytterliggående liberalisme, ultranasjonalis me etc?
0 #3 Anita Nyholt 28-05-2011 02:35
Lokalt folkevalgte klager over at det nesten ikke er handlingsrom igjen til å utøve lokalt demokrati.
0 #4 Charlie Hillfield 29-05-2011 03:45
En sterk stat er en forutsetning for å kunne skape et rettferdig samfunn. Jeg tenker her selvsagt på en demokratisk stat, som støtter seg på et demokratisk flertall valgt i frie og demokratiske valg og hvor det er mulig for folket å se hva politikere og forvaltning driver med - når de forvalter fellesgodene. En sterk stat trenger ikke å stå i et motsetningsforh old til et sterkt lokaldemokrati - man kan tenke seg at de komplementerer eller er til det beste for hverandre. Kanskje tren ger det sterke lokaldemokratie t den sterke staten for å kunne agere optimalt for borgernes beste. Å skape rettferdighet og gode levekår for alle krever innsats fra mange sterke aktører. Høyresiden og kapitalmakta er ikke interessert i rettferdighet og gode levekår for alle, men hvordan man kan tyne mer og mer livskit ut av fler og fler for mindre og mindre betaling. Profittmaksimal isering kalles dette. EU er et system hvor man har grunnlovsfestet mardkedsliberal ismen som det styrende prinsipp. Hvor ble det av demokratiet og folkeviljen???? ?????????
0 #5 Charlie Hillfield 29-05-2011 03:45
Ser for øvrig ut til at det går til helvete i dette markedsliberali stiske EU-paradiset???
0 #6 Ola Vaagan Slåtten 29-05-2011 11:54
Kanskje SV burde se litt mer til Sentrum enn til AP for å finne små forsøk på å tenke solidaritet med Sør og med kommende generasjoner. Viktig å tenke forbruksnivå. Rendyrket teknologioptimi sme er vel gjerne et blindspor? Lykke til iallefall.

Legg til kommentar