Offentlig styring

Enstemmig bystyrestøtte til forslag fra meg om økt delegasjon

Enstemmig bystyrestøtte til forslag fra meg om økt delegasjon Et enstemmig bystyre støttet i siste møte et forslag fra meg om å øke fullmaktsbeløpet hvor Byrådet kan avgjøre rettstvister som ikke har presedens, fra dagens 17 millioner og økt til mitt forslag: 30 millioner. Er dette så viktig da?

Min holdning er at vi fra bystyrets side skal drive overordnet politisk styring, og at de mer kurante saker delegeres til Byrådet og fagadministrasjonen innenfor de politiske føringer bystyret ønsker å gi med på veien. Og så skal vi selvsagt kontrollere fullmaktsutøvelsen i etterkant, og eventuelt korrigere kursen.

Jeg skulle ønske at vi kom betydelig lenger her i bystyret på å delegere, slik at det kunne frigjøres tid til at bystyret i større grad får tatt de mer overordnede debattene. Vi er alt for dårlig på å få til overordnet styring fordi vi drukner i detaljsaker. Vi kunne delegert mer til Byrådet, mer nedover i forvaltningen og kanskje mer til våre egne bystyrekomiteer. Konsekvensen av at bystyret ikke i tilstrekkelig grad tar de overordnede debatter blir at det er forvaltningen som skaper den overordnede politikken gjennom sin egen praksis.

Og derfor må vi bystyret i større grad tørre å delegere.


Oslo bystyre 16. nov 2011
Ivar Johansen, SV

Sak Forslag fra Ivar Johansen (SV) vedrørende endring av beløpssatsene i rettsinstruksen

Ordfører,

Mitt forslag slik det ligger fra finanskomiteen, og som komiteen enstemmig har sluttet seg til, er jo helt uten begrunnelse. Det er derfor naturlig at jeg sier noe om hvorfor dette er foreslått.

Min holdning er at vi fra bystyrets side skal drive overordnet politisk styring, og at de mer kurante saker delegeres til Byrådet og fagadministrasjonen innenfor de politiske føringer bystyret ønsker å gi med på veien.  Og så skal vi selvsagt kontrollere fullmaktsutøvelsen i etterkant, og eventuelt korrigere kursen.

Jeg skulle ønske at vi kom betydelig lenger her i bystyret på å delegere, slik at det kunne frigjøres tid til at bystyret i større grad får tatt de mer overordnede debattene. Vi er alt for dårlig på å få til overordnet styring fordi vi drukner i detaljsaker. Vi kunne delegert mer til Byrådet, mer nedover i forvaltningen og kanskje mer til våre egne bystyrekomiteer. Konsekvensen av at bystyret ikke i tilstrekkelig grad tar de overordnede debatter blir at det er forvaltningen som skaper den overordnede politikken gjennom sin egen praksis.

Mitt forslag i finanskomiteen er bare en liten flik av dette spørsmålet, og – ordfører – bli ikke overrasket om det senere kommer ytterligere forslag, for eksempel på fullmaktsgrenser når det gjelder det å inngå kontrakter der kommunen leier inn lokaler.

Fullmaktsbeløpene i rettsinstruksen må følge med i tida, og også på vår egen erfaring med utøvelsen av fullmaktene.

De er to fullmakter vi her snakker om.  Det ene er saker der rettstvistene kan få presedensvirkninger. Der skal saken avgjøres av finanskomiteen også i framtida, uansett hvilke beløp det dreier seg om.  

Så er det de rettstvister som ikke har presedens, men hvor de gjelder beløp over 17 millioner. Min erfaring er at de sakene finanskomiteen her har hatt ikke er politisk kontroversielle. I den grad det skal utøves skjønn er det mer et faglig og juridisk skjønn, og jeg mener dette i større utstrekning kan skje i Byrådet med basis i Kommuneadvokatens råd.  Fullmaktsgrensen bør heves, og jeg foreslår jeg at den heves til 30 millioner.

Derfor, ordfører, tror jeg finanskomiteens enstemmige innstilling er klok.

Les fra bystyrebehandlingen

Kommentarer   

0 #1 Truls W. Gedde-Dahl 22-11-2011 13:36
Dette er også et gammelt problem - i mange travle organisasjoner . prinsppdiskusjo ner har ofte vært siste punkt på dagsorden - og da er det ofte ikke tid igjen!
Så dette er en meget bra begynnelse til å få reell beslutningsmynd ighet så nært brukeren som det i virkeligheten er muligheter for.

Legg til kommentar