Offentlig styring

Taushetsplikt - gal lovforståelse

Taushetsplikt - gal lovforståelseByrådet dekker seg bak gal forståelse av taushetspliktlovgivning for å slippe å gå inn i ubehagelige saker. Jeg har derfor sendt fram dette spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyrets finanskomite:
 
Folkevalgte blir av og til (gjennom direkte henvendelser, oppslag i media m.v) gjort oppmerksom på mulige kritikkverdige forhold i forvaltningen.

Når bystyremedlemmer på dette grunnlag - ut fra bystyrets tilsynsansvar etter kommuneloven -  tar saken opp med Byrådet er det relativt normalt at den aktuelle byråd uttaler noe i retning av "jeg har som kjent ikke innsyn i enkeltsaker," relatert til forvaltningslovens taushetspliktsregler § 13 og i særlovgivningen.

Jeg kan ikke forstå at slike utsagn er korrekt lovforståelse. Forvaltningslovens § 13b, 4. ledd, understreker nettopp: "Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for: - at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding,  utrednings- og planleggingsoppgaver,  eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen."  (min understrekning)

Jeg ber om at Byrådet begrunner, med henvisning til hvilken lovhjemmel, hva som er til hinder for at den aktuelle byråd får innsyn i taushetsbelagte opplysninger i enkeltsaker, der dette anses ønskelig for å ivareta Byrådets tilsynsansvar.