Offentlig styring

Hva er god eierstyring av offentlig eide aksjeselskaper?

Hva er god eierstyring av offentlig eide aksjeselskaper?Er det forskjell på eierstyring innenfor en kommune som kan ivareta fellesskapets interesser, og eierstyring innenfor et industrikonsern med helt andre målsettinger? Det borgerlige byrådet i Oslo har lagt forslag for bystyret om Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper:

De 10 eierstyringsprinsippene som foreslås er:

1. Kommunen vil sette resultatmål for selskapene. Styret har ansvaret for å realisere resultatmålene.
2. Selskapene skal være bevisste sitt samfunnsansvar.
3. Eierbeslutninger og vedtak skal foretas på generalforsamlingen.
4. Aksjonærer skal likebehandles.
5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.
6. Styrets sammensetning skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart.
7. Lønns- og incentivordninger skal utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet og fremstår som rimelig.
8. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.
9. Styrets arbeid skal være strukturert, kompetent og evalueres jevnlig.
10. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap i aksjeselskaper.

Bystyrets finanskomite skal nå forberede saken overfor bystyret, og jeg tar gjerne i mot synspunkter og innspill.

Les byrådets forslag her

You have no rights to post comments