Offentlig styring

Offentlig eierskapsprinsipper annerledes enn hos private

Offentlig eierskapsprinsipper annerledes enn hos private"Etter SVs syn slik at offentlig eierskap ved forvaltning av felleskapsverdier i de fleste tilfeller forutsetter et annet verdisyn og eierskapsutøvelse enn private eiere.  Mest grunnleggende er at kommunale bedrifter i seg selv er redskaper for å oppfylle bestemte samfunnsmessige sektorpolitiske mål, mens private bedrifter – med noen unntak – kun har forretningsmessige formål. Offentlig eierskap stiller annet krav til åpenhet og demokratisk innflytelse, til bevisst samfunnsansvar enten det er miljøkrav, sosial dumping eller etisk handel, og ikke minst: det er ikke normalt krav til økonomisk avkastning.

Jeg er derfor litt overrasket, kanskje, over at AP på en del merknader og forslag her følger borgerlig side, og ikke deler SVs syn og forslag. Men vi får ta det til etterretning," sa jeg blant annet da bystyret i går behandlet Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper.


Oslo bystyre 25. april 2012
Ivar Johansen, SV

Sak Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper

Ordfører;

Til grunn for Byrådets forslag ligger Statens hovedprinsipper for eierstyring i statlige aksjeselskaper. Den gang eierstyringsprinsippene ble behandlet i Stortinget sluttet et samlet Storting opp om disse. Det som står der er derfor relativt ukontroversielt.

Men ved bystyrebehandlingen er det uenighet på noen viktige punkter:

Venstre (og det borgerlige flertallet i bystyrets finanskomite) fastholder at Oslo kommune har et "klart forretningsmessig formål med sitt eierskap" i blant annet Oslo Kino AS, og "her er bedriftsøkonomisk verdioptimalisering hovedmålet" og man "forventer god avkastning av kommunens verdier." Kulturpolitikken er tydeligvis her helt underordnet for Høyre, Fr. P og Venstre.

Fra SVs side er klart uenig i at kommunens formål med virksomheter som E-CO Energi, kollektivselskapet KTP og Oslo Kino er rent forretningsmessige og å få høyest mulig verdioptimalisering.

Det er enighet om at eierstyring skal skje gjennom generalforsamling, men så sier Byrådet at selskapene også kan påvirkes gjennom meningsytringer, signaler m.v.  Og jeg synes jeg også i bakgrunnen hører for eksempel SMS-er, jfr. næringsminister  Trond Giske og TV 2.  Ja, selvsagt vil det være løpende dialog mellom kommunen som eier og aksjeselskapenes ledelse. Vi skal ha et aktivt eierskap.  Men når vi snakker om forvaltning av felleskapsverdier på samfunnets vegne er det viktig at beslutninger og påvirkning i ettertid kan dokumenteres .  Derfor må den slags eierpåvirkning skriftliggjøres i notater eller referater, som selvsagt vil forbli interne.

Jeg må nok også si at det overrasker meg noe at Venstre, Høyre og Fr.P stemmer i mot mitt forslag om at "bonuser, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger for ledere skal ikke benyttes i
selskaper der Oslo kommune har eierandel." Oslo-partiene ser ut til å ville ha en annen politikk enn det Staten praktiserer i selskaper der Staten er inne.

Så er det  etter SVs syn slik at offentlig eierskap ved forvaltning av felleskapsverdier i de fleste tilfeller forutsetter et annet verdisyn og eierskapsutøvelse enn private eiere.  Mest grunnleggende er at kommunale bedrifter i seg selv er redskaper for å oppfylle bestemte samfunnsmessige sektorpolitiske mål, mens private bedrifter – med noen unntak – kun har forretningsmessige formål. Offentlig eierskap stiller annet krav til åpenhet og demokratisk innflytelse, til bevisst samfunnsansvar enten det er miljøkrav, sosial dumping eller etisk handel, og ikke minst: det er ikke normalt krav til økonomisk avkastning.

Jeg er derfor litt overrasket, kanskje, over at AP på en del merknader og forslag her følger borgerlig side, og ikke deler SVs syn og forslag. Men vi får ta det til etterretning.

Følg meg på Twitter
tilsendt nyhetsbrev