Offentlig styring

Arbeidstilsynspålegg til Oslo kommune: Bedre kontroll mot arbeidsmiljølovbrudd

Arbeidstilsynspålegg til Oslo kommune: Bedre kontroll mot arbeidsmiljølovbruddArbeidstilsynet vurderer nå å gi kommunen dette pålegget: "Oslo kommune må innføre et system som sikrer at den enkelte arbeidstaker ikke utfører arbeid som overskrider bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10. Det skal også foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte (herunder også vernetjenesten)."

Påleggsvarselet kommer etter at Arbeidstilsynet over noen måneder har foretatt en systematisk gjennomgang av etater og virksomheter.

Arbeidstilsynet skriver blant annet: "Arbeidstilsynets kontroll viser at det foreligger flere brudd på arbeidsmiljøloven § 10-6 om overtid. Bruddene knytter seg både til ukegrensen og grensen per 4 sammenhengende uker. Noen av bruddene er grove. Arbeidstilsynet karakteriserer det som grovt brudd når det på én uke har blitt arbeidet utover 20 timer overtid. Tilsvarende når det har blitt arbeidet mer enn 60 timer overtid per 4 uker. Dette har forekommet i bydel Vester Aker, bydel Stovner og Sykehjemsetaten. Bruddene knytter seg til to-tre arbeidstakere på hvert sted."

Bystyrets finanskomite skal - etter blant annet initiativ fra meg - arrangere en dagshøring om forholdene onsdag 15. august.

Les rapporten fra Arbeidstilsynet (pdf)


Arbeidstilsynets eget sammendrag:

Tilsynet inngår som en del av Arbeidstilsynets tilsynskampanjer "På lag" og "Arbeid for helse". Gjennom disse kampanjene ønsker Arbeidstilsynet å kontrollere hvordan arbeidsgiver ivaretar sitt arbeidsgiveransvar gjennom systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Begge kampanjer har særlig fokus på vernetjenesten og medvirkning.

Hensikten har vært å kontrollere hvordan HMS- rutiner og systemer fungerer på ulike nivå og enheter i kommunen. Tilsynet er ikke å anse som en revisjon, men en kontroll av et utvalg enheter for å se på praktisering av sentrale systemer på underliggende nivåer og enheter.

Denne tilsynsrapporten er en felles tilbakemelding fra tilsyn i ulike enheter og nivåer i Oslo kommune. Det er gjennomført samtaler med både ansatte, ledere og verneombud.

Oslo kommune som overordnet arbeidsgiver har utarbeidet rutiner, prosedyrer, verktøy og arenaer som gir mulighet for et fungerende HMS-arbeid. Oslo kommune har et HMS- system som blant annet fastsetter HMS- mål og kartlegging av det fysiske, organisatoriske og mellommenneskelige arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynets inntrykk er at kommunen, med unntak av system for kontroll av arbeidstid, har etablert gode systemer og rutiner, men at disse praktiseres ulikt mellom de kontrollerte enhetene i kommunen. Den variasjon i praksis vi har sett kan med fordel vurderes av kommunen med tanke på om dette er en ønsket og hensiktsmessig variasjon.

Flere arbeidsmiljøforhold som Arbeidstilsynet har kontrollert var godt ivaretatt i Oslo kommune.

Bruk av innleide arbeidstakere var på tidspunktet for tilsynet forholdsvis beskjedent og vi har inntrykk av at kommunen har god oppmerksomhet på å følge opp inngåtte kontrakter med bemanningsbyråer og daglig oppfølging av innleide arbeidstakere.

Arbeidstilsynet refererer i denne rapporten ikke til problemer og forhold som vi antar er begrenset til enkeltenheter/enkeltpersoner.

Vi har funnet ett forhold som etter vår vurdering og i medhold av arbeidsmiljøloven krever tiltak (vi varsler pålegg):

- Arbeidstid, kommunen har ikke et tilfredsstillende system for oppfølging og overvåking av arbeidstid for alle ansatte

Vi har funnet tre forhold som etter vår vurdering bør forbedres (anmerkninger):

- Avvikssystemet fungerer ulikt mellom enhetene i kommunen
- Plan for bistand fra BHT fungerer ulikt mellom enhetene i kommunen
- Vernetjenesten involveres i ulik grad i kommunens enheter

Les hele rapporten her

Følg Ivar Johansen på Twitter
Få tilsendt temavise nyhetsbrev