Offentlig styring

Brukerrådene: Byrådet får ansvaret

Brukerrådene: Byrådet får ansvaretOslo kommune har en del særs viktige sektorovergripende brukerråd som skal sikre at funksjonshemmedes, eldres, innvandreres og ungdoms synspunkter kommer tydelig fram ved den politiske beslutningsprosess i kommunen.

Men forutsetning for at dette fungerer er at man faktisk erkjenner at rådene skal ha en sektorovergripende rolle, og ikke bare bli involvert i "egne" saksområder. Byens politiske ledelse har ikke benyttet seg av den viktige kompetanse brukerrådene besitter, og typisk nok ble det når Byrådet plasserte Rådet for funksjonshemmede langt ned i organisasasjonen, i Helseetaten, og deretter den nye Velferdsetaten. Som rådet selv har sagt:

"Plasseringen av dette politikkområde i en ny Helseetat vil innebære en snevrere definisjon av politikken for funksjonshemmede i Oslo. Man forbinder ofte helse-begrepet med sykdom. Det å ha en funksjonsnedsettelse behøver ikke ha med sykdom å gjøre. Utad vil plasseringa av Rådet i tilknytning til Helseetaten virke smalt og lite hensiktsmessig. Å havne i Velferdsetaten vil være enda mer malplassert heretter. Der blir det mest rus, sosiale tjenester og boliger."

Bystyret har nå ryddet opp i dette. Flertallet i bystyrets helse- og sosialkomite foreslo at det skulle opprettes et felles sekretariat for rådene under bystyret, i bystyrets sekretariat. I et parlamentarisk styringssystem ville det være en uklok hybrid. Jeg bidro derfor til å skaffe flertall for følgende forslag i siste bystyremøte: "Alle de sektorovergripende, byomfattende brukerrådene samles i ett felles sekretariat i Rådhuset, knyttet til byrådet."

Jeg registrerer at brukerrådene selv er fornøyd med denne løsningen. Dette kan bli bra.

Les fra bystyrebehandlingen