Offentlig styring

Lojalitet og underkastelse overfor forsvarssjefen?

Lojalitet og underkastelse overfor forsvarssjefen?Det er rimelig å forvente at ansatte innenfor offentlig - og privat - virksomhet er lojale overfor eget fag, virksomhetens brukere og gjennom dette selvsagt også overfor virksomheten. Men å måtte underskrive en lojalitetserklæring overfor en person - virksomhetens toppleder - hører intet sted hjemme.

Ombudsmannen for Forsvaret har sendt fram denne henvendelsen til forsvarsministeren:

"Ombudsmannen for Forsvaret er blitt varslet om at generalinspektører (Forum 1/offiserer på generalsnivå) har blitt avkrevd lojalitetserklæring eller avtale med tilsvarende innhold av Forsvarssjefen.  Jeg ber forsvarsministeren vennligst undersøke om det medfører riktighet at slike erklæringer finnes.

Etter hva Ombudsmannen erfarer, har ordningen med lojalitetserklæring ikke vært praktisert innen statsforvaltningen i Norge siden 1945. Derimot er lojalitetsplikt anerkjent som en ulovfestet prinsipp i norsk rett. Plikten er rettet mot virksomheten som sådan og ikke ovenfor en enkeltperson.

Jeg imøteser forsvarsministerens tilbakemelding og ber om å få oversendt eventuell kopi av lojalitetserklæring/avtale.”

Om mistanken er berettiget, er dette etter min oppfatning - jeg er medlem av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret - en særs alvorlig sak, som jeg forventer at forsvarsministeren straks rydder opp i.

Kommentarer   

-1 #1 Per Støyva 04-02-2013 19:22
Ja dette var i overkant pompøst av en mann som tydeligvis ikke stoler på at hans lederskap applauderes av alle, og som derfor ved og avkreve skriftelig forsikring om loyalitet. Gjør den den gode Sunde dette for og sikre flanken ? Synes ombudsmannens skriv til ministeren er mer en betimelig , og mener personlig at nå burde det være på tide for Sunde og la andre overta rollen som leder for en organisasjon som nesten uabrutt har vert i endring de siste 15 årene, og således har vert preget av usikkerhet, kritisk slitasje og en til alle kommunikasjon med forventninger om 100 % lydighet . Og att på till ingen rett til og utfordre beslutningstake re for dem som ikke tilhører vårt øverste offisersnivå. Han lykkes med og avvikle Hv sin spiseste ende selv om han der fikk motbør, ja han burde reflektert litt på de signaler som fremkom i den prosessen. Men utspillet om og legge ned MJK viser at det neppe er tilfelle. Hva som er rett for Norges Forsvar med et fremtidsperspek tiv er ikkje jeg den som kan svare på, men jeg er sikker på at det fakta at integrerte prosesser gir eierskap og motivasjon til nye strukturer ikke dyrkes av dagens forsvarssjef, som etter min ringe kunnskap i de fleste sammenhenger bekler seg med dobbelt sett hørselels vern i forhold til grasrota sine forsøk på dialog.
Gleder meg til og lese ministerens svar !

Legg til kommentar