Offentlig styring

Kommunevalget 2015: Stemmerett for 16-åringer

Kommunevalget 2015: Stemmerett for 16-åringerSammen med mine bystyrekolleger fra SV har jeg sendt fram følgende forslag som skal behandles av bystyret:

"Oslo Bystyre ber Byrådet søke staten om å få kunne gi 16-åringer stemmerett ved neste kommunevalg i 2015."

Å gi 16-åringer stemmerett handler om å utvikle vårt demokrati. Det handler om å ta ungdom på alvor, og erkjenne at de har erfaringer, kunnskap og kreativitet, som er viktige for de politiske valg som skal gjøres. Ungdom er selvstendige og aktive brukere av en rekke kommunale tjenester. Artikkel 12 i Barnekonvensjonen gir alle under 18 år rett til å bli hørt og si sin mening. Å prøve ut stemmerett for 16-åringer både på bydelsnivå, og for valg til bystyret, er en måte å erkjenne den retten. 16-åringers stemmerett vil bidra til mer demokrati i praksis.

Sist vi behandlet dette i Oslo bystyre stemte SV, Venstre og Rødt for forslaget. Jeg forutsetter at de samme partier stemmer for dette denne gang.

Men Ap sviktet sist, slik at forslaget ikke fikk flertall. Som Aps bystyremedlem Khamshajiny Gunaratnam skrev i siste valgkamp: "Jeg husker for par år siden at vi behandlet saken i Oslo Bystyre og Arbeiderpartiet i Oslo stemte i mot. Dermed ble jeg også nødt til å gjøre det. Men når dette rødgrønne forsøket viser så klare og tydelige tall på hva ungdommen ønsker for demokratiet – da kan vi ikke utsette dette lenger. Si JA til å utvide demokratiet. Stem med oss."  Jeg forutsetter i alle fall at Aps bystyregruppe følger opp dette, og da blir det flertall.

Les hele forslaget nedenfor
Fortell bystyrets gruppeledere hva du mener om forslaget
Oslo Bystyre
v/ ordføreren

Oslo, 13. febr. 2012                                                                                               

Privat forslag fra Marianne Borgen, Ivar Johansen, Ingvild S. Reymert og Gülay Kutal, på vegne av SV: 

Stemmerett for 16-åringer i Oslo ved lokalvalget i 2015

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger: 

Forsøket med stemmerett for 16-åringer ved sist kommunevalg i 2011 var en suksess. Rapporten fra forsøket med stemmerett for 16 åringer viser at de16-åringene som fikk stemme er mer interessert i politikk, og har mer tro på lokaldemokratiet enn jevnaldrende ungdommer. Oslo var beklageligvis ikke en av deltagerne i forsøket.

Å gi 16-åringer stemmerett handler om å utvikle vårt demokrati. Det handler om å ta ungdom på alvor, og erkjenne at de har erfaringer, kunnskap og kreativitet, som er viktige for de politiske valg som skal gjøres. Ungdom er selvstendige og aktive brukere av en rekke kommunale tjenester. Artikkel 12 i Barnekonvensjonen gir alle under 18 år rett til å bli hørt og si sin mening. Å prøve ut stemmerett for 16-åringer både på bydelsnivå, og for valg til bystyret, er en måte å erkjenne den retten. 16-åringers stemmerett vil bidra til mer demokrati i praksis.

SV viser til at sannsynligheten for at du stemmer senere i livet er større når du har brukt stemmeretten første gangen. Samtidig viser undersøkelsen at 16-åringer i større grad enn 18-åringer bruker stemmeretten. Dermed er det god grunn til å tro at 16-åringers stemmerett, på sikt, vil gi høyere valgdeltakelse.

LNU har laget en resultatrapport fra forsøksordningen i 2011, som viser at 16-åringene i forsøkskommunene er mer interessert i politikk, mer engasjert i lokale spørsmål og har mer tillit til lokaldemokratiet enn landsgjennomsnittet. Stemmerettsforsøket styrket unges tro på lokaldemokratiet.

SV viser også til delrapporten som forelå november 2012 fra Institutt for samfunnsforskning og Rokkansenteret som evaluerer gjennomføringen og resultater av forsøket med stemmerett for 16 åringer. Sluttrapport vil foreligge november 2013.

Denne rapporten viser at 16- og 17-åringer i forsøkskommunene ble mobilisert i nesten like stor grad som andre velgere. 

Det er viktig at vårt demokrati styrkes ved at ny grupper av borgere får adgang til å stemme. Å la 16 og 17 åringene i Oslo, få stemme ved neste bydels- og kommunevalg, vil kunne bidra med viktig erfaringer for å utvikle vårt demokrati.

Historisk sett har stemmerettsalderen i Norge vært senket fire ganger siden 1920, og senest i 1978 da 18-åringer fikk stemmerett. Tiden er inne for å senke stemmerettsalderen ved neste bydels- og kommunevalg i Oslo.

Det fremmes på denne bakgrunn følgende forslag:

Oslo Bystyre ber Byrådet søke staten om å få kunne gi 16-åringer stemmerett ved neste kommunevalg i 2015.
 

Marianne Borgen /s/                                             Ivar Johansen /s/                                                   

Sosialistisk Venstreparti                                       Sosialistisk Venstreparti                           
 

Gülay Kutal /s/                                                       Ingvild S. Reymert /s/                                                       

Sosialistisk Venstreparti                                       Sosialistisk Venstreparti  

Forslaget som Word-dokument                                      

Følg meg på Twitter
Følg meg på Facebook
tilsendt temavise nyheter