Offentlig styring

Innbyggermedvirkning med virkning

Innbyggermedvirkning med virkning

Å involvere innbyggerne mellom valg skaper tillit og styrker lokaldemokratiet. Folkevalgte har ansvar for at vedtak i kommunestyrer og fylkesting er i tråd med innbyggernes ønsker og behov. Det krever god kontakt med innbyggerne i kommunale beslutningsprosesser. Innbyggermedvirkning går hånd i hånd med det representative demokratiet gjennom at flere stemmer høres. Medvirkning kan styrke det representative demokratiet. påpeker NIBR i en ny rapport for KS.

Slik jeg ser det som "bypolitiker i folkets tjeneste" er det særs viktig at vi får til bedre prosesser for at innbyggerne involveres i den kommunale beslutningsprosess. Denne rapporten, og ideheftet for "hvordan involvere innbyggerne", gir gode innspill til norske innspill til det vi i andre land kjenner som "deltakende budsjettering."

Dette er et godt resultat av det initiativ jeg tok - og fikk gjennomslag for - i KS.

 

Kort oppsummering av rapporten:

Folkevalgte har ansvar for at vedtak i kommunestyrer og fylkesting er i tråd med innbyggernes ønsker og behov. Det krever god kontakt med innbyggerne i kommunale beslutningsprosesser.

Medvirkning betyr ikke at folkevalgtes mandat blir svekket, eller at lokale partilag blir mindre viktige.

Det representative demokratiet er bærebjelken, mens medvirkning fra innbyggerne mellom valg er et supplement. Beslutningene tas fortsatt av de politisk valgte representantene.

Berøring og nærhet

En viktig begrunnelse for lokaldemokratiet er nærhet til innbyggerne – at vedtak gjøres nær de som blir berørt, slik at de kan få sin stemme hørt. Spesielt viktig er det at folkevalgte ivaretar interessene til dem som ikke hever stemmen, men som kanskje blir mest berørt av avgjørelsene. Gjennom ulike former for involvering kan også disse stemmene få et forum, eller en kanal, hvor de høres.

Styrker lokaldemokratiet

God innbyggermedvirkning kan forankre politikken bedre blant innbyggerne og gi tillit til at de folkevalgte lytter og tar hensyn til ulike behov. Undersøkelsen viser at folk som bor i kommuner med mange muligheter for deltakelse ikke nødvendigvis deltar mer, men opplever at de folkevalgte lytter til dem. Befolkningen kan lettere akseptere beslutninger som de i utgangspunktet er uenige i, om de føler seg hørt og har fått en god begrunnelse. Innbyggermedvirkning kan også føre til bedre beslutninger fordi de er grundigere forankret. Det kan dempe konflikter og lette iverksetting. Politikerne lærer om befolkningens ønsker og behov, og befolkningen lærer om politikernes avveininger og prioriteringer.

Klare målgrupper

Om målgruppen for innbyggerdialog defineres som alle innbyggere, kan det være vanskelig å engasjere folk. Mens det å definere målgruppen snevert, kan virke ekskluderende for andre grupper, interesser og kunnskap. Det er de godt voksne og ressurssterke som gjerne møter opp når kommunen inviterer til å komme med innspill. Det ligger dermed et ekstra ansvar på politikere og kommuneansatte for å prøve å trekke med de gruppene som vanligvis ikke møter opp for å tale sin sak. Mange kommuner får til innbyggerinvolvering ved å bruke et knippe av enkelttiltak rettet mot bestemte målgrupper, heller enn å bruke ett bredt tiltak som skal favne alle. Et godt eksempel på dette er den brede medvirkningsmenyen i Svelvik kommunes prosess med kommuneplanen.

Systematisk bruk av medvirkning fordrer en høy bevissthet og en helhetlig tenking rundt hvorfor, hvem, når og hvordan en kan involvere innbyggerne i beslutningsprosessen.

Å være der folk er

Arenaene som kommunen selv bruker, kan i medvirkningssammenheng være fremmedgjørende. Mange innbyggerne er ikke vant til å være på folkemøter og ta ordet i store forsamlinger. Et tips er derfor å møte folk der de pleier å være. Flere kommuner har tenkt slik og har ordførerbenk på kjøpesenter eller den lokale kafeen, gjestebud hjemme hos folk og liknende. Sosiale medier er også en måte å møte folk der de er. Det krever liten innsats for å delta og komme med innspill når man kan gjøre det hjemme i sin egen stue. Kommuner som har permanente ordninger som ungdomsråd eller ulike lokalutvalg erfarer at det motiverer til mer langsiktig deltakelse.

Hånd i hånd

Innbyggermedvirkning går hånd i hånd med det representative demokratiet gjennom at flere stemmer høres. Medvirkning kan styrke det representative demokratiet.

Tilliten mellom innbyggere og folkevalgte styrkes og demokratiske beslutninger blir bedre. Men innbyggermedvirkning kan også innebære et dilemma som kommunen aktivt må forholde seg til. Medvirkning innebærer en fare for at de som deltar får uforholdsmessig mye innflytelse på bekostning av de som ikke deltar.

En del politikere opplever også at innbyggermedvirkning kan gjøre det vanskelig å gjennomføre upopulære, men nødvendige tiltak. Uansett er det opptil politikerne å vurdere og vekte ulike innspill før beslutningene tas.